ข้อมูลผลการปฏิบัติงานวิจัย ตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศแนวใหม่

Last Update 10/6/2010 2:24:16 PM

ID: 1254

   ชื่อ   : นายบุญธรรม จอมมงคล

   ตำแหน่ง  :  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

   จังหวัด  : เชียงราย เขต 4

   ชื่อหัวข้อวิจัย  :  การพัฒนารูปแบบการนิเทศผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ (นิเทศออนไลน์) โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

    E-Mail : btemaha@hotmail.com

  ที่ปรึกษา : นายประวิทย์ พราหมณี : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย

ผลการปฏิบัติ

1. ศึกษาปัญหา

2. สร้างเครื่องมือ

3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

4. เก็บรวบรวมข้อมูล

5. วิเคราะห์ข้อมูล

6. สรุปอภิปรายผล

7. เขียนรายงานการวิจัย

8. จัดพิมพ์รูปเล่ม