ข้อมูลผลการปฏิบัติงานวิจัย ตามโครงการพัฒนาศึกษานิเทศแนวใหม่

Last Update 12/3/2010 12:02:58 PM

ID: 2529

   ชื่อ   : นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร

   ตำแหน่ง  :  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

   จังหวัด  : บุรีรัมย์ เขต 1

   ชื่อหัวข้อวิจัย  :  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching

    E-Mail : bunyaza@hotmail.com

  ที่ปรึกษา : นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ : สพป.สุรินทร์ เขต 1

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย

ผลการปฏิบัติ

1. ศึกษาปัญหา

2. สร้างเครื่องมือ

3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

4. เก็บรวบรวมข้อมูล

5. วิเคราะห์ข้อมูล

6. สรุปอภิปรายผล

7. เขียนรายงานการวิจัย

8. จัดพิมพ์รูปเล่ม