SornorThai

ค้นพบข้อมูล  927 รายการ
คลิกที่
ชื่อผู้วิจัย เพื่อดูรายละเอียดอื่น ๆ  

Rec_No

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

จังหวัด
ข้อมูลล่าสุด

3703

การนิเทศพาวิจัย

นางกลอยใจ ชวนศรีไพบูลย์

 จันทบุรี เขต 1 8/27/2010 11:21:58 AM

3708

การศึกษาพฤติกรรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายอาคม ธนอุดมนาน

 จันทบุรี เขต 1 9/16/2010 7:25:43 PM

22

ผลการดำเนินงานโดยใช้โครงสร้างซีทและการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นางรดา ธรรมพูนพิสัย

 นราธิวาส เขต 2 10/29/2010 10:36:07 AM

25

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นางศรีสุดา รัตนพล

 นราธิวาส เขต 2 10/28/2010 9:05:53 AM

27

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นางวราภรณ์ แก้วสีขาว

 นราธิวาส เขต 2 9/12/2010 9:23:30 PM

28

การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิด ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบสมานฉันท์ ของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นายคมศักดิ์ ธัญญเกษตร

 นราธิวาส เขต 2 9/12/2010 9:28:22 PM

33

การศึกษาผลการดำเนินงานตามระบบโครงสร้างซีท(Seat Framework) ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2

นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์

 น่าน เขต 2 10/6/2010 10:40:51 AM

34

การนิเทศการพัฒนาครู เรื่อง การสอนแบบโครงงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ศึกษากรณีกลุ่มโรงเรียนปัว 4

นางระเบียบ สิทธิชัย

 น่าน เขต 2 2/16/2011 12:15:07 PM

35

การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้การนิเทศแบบ Reflective Coaching

นางเปรมปรี ฆะปัญญา

 น่าน เขต 2 12/10/2010 3:11:31 PM

36

รูปแบบการนิเทศการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

นายสมเพ็ชร สิทธิชัย

 น่าน เขต 2 11/26/2010 2:04:07 PM

37

การศึกษาปัจจัยกระบวนการจัดการที่มีผลกระทบต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 โดยกระบวนการ PDCA

นายทินกร อินบรรเลง

 น่าน เขต 2 11/30/2010 10:19:55 AM

38

“การนิเทศครูในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2”

นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ

 น่าน เขต 2 10/6/2010 3:50:55 PM

39

การศึกษสภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.3 จากครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เข 2

นายอนันต์ เลี้ยงเพ็ชร

 น่าน เขต 2 10/6/2010 11:00:30 AM

40

การพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

นายปรีชา ภูลำพา

 น่าน เขต 2 9/27/2010 5:52:46 PM

41

การศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

นายนิพนธ์ สารถ้อย

 น่าน เขต 2 10/19/2010 10:20:12 AM

42

การศึกษาความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมค่ายอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

นายทวีศักดิ์ สงวนศรี

 น่าน เขต 2 10/21/2010 8:28:28 AM

43

การพัฒนาระบบนิเทศภายในกลุ่มโรงเรียนเชียงคานพระพุทธบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

นายมานพ ตนะวิไชย

 น่าน เขต 2 10/7/2010 9:17:47 AM

44

การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบPIDRE โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

นางอุไร เปียงใจ

 น่าน เขต 2 10/8/2010 8:28:55 AM

45

การนิเทศครูผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ชุดฝึกอบรมโปรแกรม Flash สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนปัว 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

นายมานพ ตรัยตรากุล

 น่าน เขต 2 10/6/2010 10:45:26 AM

46

การพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2

นายสมศักดิ์ จันทร

 น่าน เขต 2 10/6/2010 10:19:28 AM

47

การศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก อยู่ในระดับดีมาก : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่าวังผา

นางสุภาพ รัตนประภา

 น่าน เขต 2 12/2/2010 1:07:53 PM

48

การศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุ่มยม จอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

นายสาคร คำวัง

 น่าน เขต 2 10/7/2010 8:55:37 AM

49

การพัฒนาการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียนกลุ่มเชียงกลางพญาแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

นางสดศรี สุทธการ

 น่าน เขต 2 10/6/2010 10:50:37 AM

50

การศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร ศึกษากรณีโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนะ

 น่าน เขต 2 10/8/2010 11:18:31 AM

52

การนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

นายสมคิด วรรณภพ

 น่าน เขต 2 10/8/2010 11:10:58 AM

71

การศึกษาผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนสะเดาไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)

นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข

 บุรีรัมย์ เขต 3 11/4/2010 1:43:02 PM

76

การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) โดยทีมนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ

 บุรีรัมย์ เขต 3 10/6/2010 12:54:43 PM

80

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการเสริมพลังในการทำงาน สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

นายจักรกฤช พยัคฆ์กุล

 บุรีรัมย์ เขต 3 8/24/2010 10:12:11 AM

82

ผลการนิเทศแบบชี้แนะที่มีต่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย กลุ่มโรงเรียนพนมรุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3

นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์

 บุรีรัมย์ เขต 3 10/14/2010 3:29:41 AM

104

การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน ที่ใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Teacher’s Kit)สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3 ในการจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดปทุมนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางจารุรัตน์ เข็มลาย

 ปทุมธานี เขต 2 8/25/2010 4:19:56 PM

106

การศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้กระบวน 3 ประสาน

นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม

 ปทุมธานี เขต 2 8/25/2010 7:20:04 PM

107

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความสามารถทางการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน

นายนันทเดช โชคถาวร

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:06:29 AM

108

การศึกษาสภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางพะเยาว์ ศรีสุวรรณ

 ปทุมธานี เขต 2 8/25/2010 10:36:13 AM

109

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน

นายสุชาต บูรณะธัญญ์

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:09:03 AM

110

การพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ โดยใช้รูปแบบ ๕ ส.

นางเกศรินทร จิตรสิงห์

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:31:17 AM

111

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความสามารถทางศิลปะ โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน

นายเคลื่อน วิมุตตา

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:15:32 AM

112

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน ด้วยการบูรณาการกับประสบการณ์ชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแกนนำเพศศึกษารอบด้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางสายชล คงสีดี

 ปทุมธานี เขต 2 8/25/2010 10:32:58 AM

113

การนิเทศรูปแบบ PIDRE เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางศศิธร พรหมอินทร์

 ปทุมธานี เขต 2 8/27/2010 11:22:27 AM

115

การพัฒนากระบวนการสอนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางจิตสุภา อนุรักษ์

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:18:30 AM

116

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยผังความคิดรวบยอด

นางนฤมล โล่ห์ทองคำ

 ปทุมธานี เขต 2 12/13/2010 1:15:55 AM

117

1.การศึกษาและพัฒนารูปแบบ การนิเทศแบบเครือข่ายโดยใช้ “คู่หู coaching” สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นางปราณี วิทยาภัค

 ปทุมธานี เขต 2 8/11/2010 11:25:47 AM

119

การสร้างคู่มือนิเทศการออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางสาวอุบล ละมั่งทอง

 ปทุมธานี เขต 2 8/29/2010 2:10:21 PM

120

การพัฒนาความรู้ในเน้อหาผนวกวิธีสอนของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:27:46 AM

3714

ผลการนิเทศแบบคลินิกที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายสุทธิ สุวรรณปาล

 จันทบุรี เขต 1 11/24/2010 4:34:38 PM

3715

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

นายวรเกียรติ เครือประดับ

 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 8/29/2010 2:49:47 PM

3717

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศเพื่อการนิเทศภายในสำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ว่าที่ ร.ต.อมร ชัยประสงค์สุข

 กรุงเทพมหานคร 11/10/2010 10:17:57 AM

3718

การนิเทศพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนครูตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1

นายโอภาส ทรัพย์เจริญ

 จันทบุรี เขต 1 11/18/2010 9:14:31 AM

3719

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นายวันชัย แจ่มนาม

 สพป.พิษณุโลก เขต 2 10/1/2010 8:01:50 PM

3720

การสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการศึกษาออนไลน์

นายชัด บุญญา

 เชียงใหม่ 10/18/2010 3:15:26 PM

3721

การพัฒนาสื่อนิเทศคู่มือการดำเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญในโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นายสุรชาติ ภูผาผุย

 น่าน เขต 1 10/24/2010 10:31:21 PM

3730

การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกล้วย ด้านเทคนิคการสอนแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE และเทคนิคการนิเทศแบบการชี้แนะ (Coaching)

นางประพรศิลป์ ชมนก

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 11/4/2010 4:17:53 PM

3731

การนิเทศเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE และเทคนิคการนิเทศแบบ coaching

นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 11/4/2010 4:21:12 PM

3732

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

นายนายศิลป์ชัย อ่วงตระกูล

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 2:09:05 PM

3733

การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้เกมพัฒนาสมองโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2

นายบัณฑิต ไชยวงค์

 เชียงราย เขต 2 11/30/2010 9:45:23 AM

3734

การพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

นายอนุรักษ์ พรหมเลข

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 2:48:27 PM

3735

การพัฒนาคุณภาพหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ของครูวิชาการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางสาวพรทิพา พุทธวงศ์

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 3:00:56 PM

186

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ของครูโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ

นางสุทธิรดา เจริญพิทยา

 พะเยา เขต 2 11/24/2010 3:32:05 PM

188

การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้สื่อกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปี 2553

นายอวยชัย รัตนแพทย์

 พะเยา เขต 2 11/14/2010 1:54:05 AM

189

การพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม

นางนงคราญ ไชยวงศ์

 พะเยา เขต 2 10/19/2010 11:22:43 AM

190

การนิเทศแบบชี้แนะเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ : กรณีศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปัว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

นางวนิศา สมจิตร

 พะเยา เขต 2 11/3/2010 3:21:29 PM

191

การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้สื่อกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปี 2553

นางสาววราภรณ์ วงศ์ใหญ่

 พะเยา เขต 2 11/21/2010 12:03:02 PM

192

การพัฒนารูปแบบบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นายปิยนาถ ชาวน่าน

 พะเยา เขต 2 9/15/2010 4:38:15 PM

193

การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบชี้แนะให้สะท้อนคิดเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นางนางสกาวรัตน์ ไกรมาก

 พะเยา เขต 2 9/27/2010 2:48:25 PM

195

การพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พะเยา เขต 2 โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด

นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ

 พะเยา เขต 2 9/15/2010 9:49:52 AM

197

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นายธนนท์ มณีชัย

 พะเยา เขต 2 10/20/2010 8:57:33 AM

198

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเผยแพร่และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอย่างง่าย สำหรับครูที่ไม่มีพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นางสาวเฟย ฤดีใจ

 พะเยา เขต 2 11/23/2010 4:27:30 PM

215

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2

นายผดุง ฤทธี

 พิจิตร เขต 2 9/10/2010 9:20:28 AM

218

การศึกษาคุณภาพการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธท เน้นจิตอาสา กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดเขารวก

นายประเทือง เข็มเพชร

 พิจิตร เขต 2 9/10/2010 9:45:28 AM

219

การนิเทศเพื่อพัฒนาการดำเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

นายศรชัย ศิรินิล

 พิจิตร เขต 2 9/16/2010 6:11:37 PM

220

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2

นายสกุล หุ่นวัน

 พิจิตร เขต 2 9/10/2010 9:17:27 AM

221

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2

นายสายชล สิงห์เวียง

 พิจิตร เขต 2 9/16/2010 5:29:11 AM

222

รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2

นางศรีวดี พันธุ์พาณิชย์

 พิจิตร เขต 2 8/26/2010 9:28:28 AM

225

รูปแบบการจัดห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม

 พิจิตร เขต 2 9/17/2010 10:58:23 AM

228

ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

นายธงชัย ศรีบุตรา

 พิจิตร เขต 2 9/20/2010 2:03:05 PM

229

ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

นายวัชรินทร์ พูลเส็ง

 พิจิตร เขต 2 9/20/2010 2:16:39 PM

234

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นางอำพร ภุมรินทร์

 พิษณุโลก เขต 2 9/20/2010 5:32:28 PM

236

การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียนของครูผู้สอน โดยใช้วิธีการสะท้อนคิด (Reflecting) และการสอนแนะ (Coaching)

นางมินตรา เกษศิลป์

 พิษณุโลก เขต 2 10/15/2010 7:34:29 PM

237

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล

 พิษณุโลก เขต 2 9/20/2010 5:22:07 PM

260

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการประเมิน ภายนอก ไม่รับรอง

นายอุดม เทศนุ่ม

 เพชบุรี เขต 2 11/25/2010 10:44:38 AM

268

รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือสู่การบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำตำบล กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านดงขวาง

นายบุญโยม เกยเลื่อน

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/29/2010 4:20:29 PM

269

ประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกรณีศึกษาความพึงพอใจโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต2

นายจงเหรียญ หล้ามี

 เพชรบูรณ์ เขต 2 9/16/2010 5:38:01 PM

271

ศึกษาการพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อ 1 หน้าพาคิด สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอนงค์ รอดแสน รอดแสน

 เพชรบูรณ์ เขต 2 9/20/2010 2:48:09 PM

273

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีการใช้ภาษาถิ่น(ม้ง)ในการจัดการเรียนการสอนกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเข็กน้อย

นางสาวรินรดา ธนวังศรี

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/6/2010 3:58:58 PM

274

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์การประเมิน ต้นแบบโรงเรียนในฝัน กรณี : ปฏิบัติที่ดีที่สุดของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

นางรวงทอง ถาพันธุ์

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/1/2010 9:17:01 AM

276

การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในฝัน

นายสรศักดิ์ โสชู

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/1/2010 9:14:17 AM

277

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูณ์ เขต 2

นายสมทรง ศรีอุดกัน

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/6/2010 3:58:02 PM

279

รูปแบบการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาค้อ

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/6/2010 3:58:26 PM

280

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

นางอาทิตยา ปัญญา

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/18/2010 9:35:02 AM

281

รูปแบบการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2

นายเทิดชาย สุขโทน

 เพชรบูรณ์ เขต 2 11/7/2010 10:53:35 AM

282

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของสพป.เพชรบูรณ์เขต2

นายสละ พาดี

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/6/2010 3:58:40 PM

284

รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศและพัฒนาทักษะการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายสุภาพ กุประดิษฐ์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 8/27/2010 6:56:06 PM

285

การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคสุนทรียนิเทศ

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:25:38 PM

286

ศึกษาการใช้สื่อการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2553

นายสมบูรณ์ ตุ้มทอง

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:38:34 PM

287

ยกระดับคุณภาพ ด้านทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกของโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาด-นาสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายวิชัย พลอยบุตร

 เพชรบูรณ์ เขต 3 12/1/2010 10:42:50 AM

288

ผลการนิเทศแบบPIDRE ที่มีผลต่อการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน

นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:35:21 PM

289

รายงานผลการพัฒนาการบริหารและการจัดการคุณภาพสถานศึกษาที่ตำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้รูปแบบ S-PDCA-KR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นางณิตต์ดา อำนาจ

 เพชรบูรณ์ เขต 3 8/17/2010 11:59:24 PM

290

ผลการนิเทศแบบผสมผสานที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3:กรณีศึกษาโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:39:10 PM

291

การศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายชัยชาญ หมื่นชนะมา

 เพชรบูรณ์ เขต 3 8/28/2010 11:06:32 AM

292

การนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา

นางประคอง สาธรรม

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/16/2010 2:08:30 PM

293

นางอมรินทร์ เฉยทอง

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/30/2010 12:51:26 PM

294

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นายฉ่ำ เชื้ออินทร์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:45:30 PM

295

การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้การวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา

นายคำรณ เหมือนโพธิ์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/17/2010 8:33:11 AM

296

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใจโดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย

นายปรารมย์ ภุชฌงค์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:50:24 PM

297

การพัฒนาชุดฝึกอบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

นางสาวภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/17/2010 8:35:07 AM

298

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ

นายวิบูล ชัยประเสริฐศิริ

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:30:50 PM

299

การศึกษาการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2553

นายประสิทธิ์ กระทู้

 เพชรบูรณ์ เขต 3 9/1/2010 10:42:23 PM

300

การศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายประหยัด รอดแสน

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:47:54 PM

301

0บุษบา สุกแก้ว

 แพร่ เขต 2 9/20/2010 4:11:11 PM

302

การพัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล

นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร

 แพร่ เขต 2 8/27/2010 3:19:26 PM

305

ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในบทบาทหน้าที่ที่กำหนด ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

นายบรรเจิด อุตมา

 แพร่ เขต 2 9/20/2010 4:08:32 PM

306

การปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแพร่เขต 2โดยการใช้สถานการณ์จำลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง

นางสาวนางสาวนิตยา วรรณรัตน์

 แพร่ เขต 2 9/20/2010 4:09:13 PM

313

การนิเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านการสอนทักษะการอ่านภาษาภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุมาลี มาลาหอม

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 10:58:03 AM

314

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

นายสามารถ อุทปา

 มหาสารคาม เขต 2 9/22/2010 9:25:45 AM

315

การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน แบบย้อนกลับ (Backward Design) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

นายรัฐกร ลงคำ

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 11:14:40 AM

316

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

นายมงคล แก้วพะเนาว์

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 10:21:10 AM

317

การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน แบบย้อนกลับ (Backward Design) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

นางราตรี ล่อดงบัง

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 11:00:30 AM

318

การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระหลักเกณฑ์ทางภาษา โดยใช้เพลงประกอบการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายรัตนะ บุตรสุรินทร์

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 11:12:04 AM

319

การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ โดยใช้เอกสารการนิเทศ

นายวิทยา คชโคตร

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 10:37:27 AM

320

รายงานผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม “ การพัฒนาครูด้านการจัดทำหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ” : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา อำเภอวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

นางสาวเอมอร มาลาม

 มหาสารคาม เขต 2 10/17/2010 11:40:20 AM

321

การพัฒนาครูด้านการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหัวดง อำเภอนาดูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

นางอุไรวรรณ ลครรำ

 มหาสารคาม เขต 2 10/17/2010 11:41:38 AM

324

การนิเทศโดยการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

นางศิรัญญา สีจันทร์

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 11:20:48 AM

325

การนิเทศเพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปีการศึกษา 2553 ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มที่ 2 สพท.มหาสารคาม เขต 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางภาษา

นายดำรง ปักเขตานัง

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 11:47:53 AM

326

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตามแนวคิดการประเมิน 360 องศา

นายนพดล พลจารย์

 มหาสารคาม เขต 2 9/20/2010 6:25:33 PM

327

การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ด้วยค่ายนักคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

นายสุเมร ปัตตานี

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 10:40:41 AM

328

การพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปีการศึกษา 2551

นายมีชัย พลภูงา

 มหาสารคาม เขต 2 9/2/2010 12:04:04 PM

342

การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 10/11/2010 9:18:03 AM

343

ผลการนิเทศแบบ Mentoring ที่มีต่อความสามารถของครูผู้สอนในการนำผลการประเมินระดับชาติไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาอังกฤษ ศูนย์ ERIC Networks สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 9/30/2010 3:16:05 PM

344

การศึกษารุปแบบการนิเทศเพื่อใช้ในการยกระดับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรองคุณภาพภายนอก รอบ2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายดิเรก ศรีมาลี

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 10/1/2010 2:46:03 PM

345

การพัฒนาระบบเครือข่ายอินทราเน็ตด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายจันทร์ วังกัลยา

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 11/30/2010 2:54:27 PM

347

การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 12/19/2010 8:17:54 PM

348

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 11/2/2010 3:10:42 PM

349

การพัฒนาการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ โดยกระบวนการแบบ Coaching Team สู่ระบบการประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้ (PAIR-PLA)

นางสาวนพเก้า ตุลานนท์

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 9/29/2010 12:08:27 PM

367

สภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นางนางเสาวลักษณ์ บุญกำเหนิด

 ยะลา เขต 3 11/24/2010 9:14:50 AM

368

การนิเทศแบบช่วยคิดช่วยทำที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

นางรัตนา ต่วนสุหลง

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:07:40 AM

369

การใช้เทคนิคการนิเทศแบบใจแลกใจในโรงเรียนวิถีพุทธ กรณีศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้1สังกัดสพป.ยล2

นางนัยนา นาคะสิงห์

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:15:42 AM

370

การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยตามหลักสูตรอิสลามศึกษาพ.ศ.2551(IBTIDAIYAH)กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านบางลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

นายฮาซัน เบ็ญลาเซ็ง

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:34:13 AM

371

ผลการนิเทศแบบCoachingที่มีต่อการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่ยึดมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ของครูในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาายะลา เขต2

นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:29:34 AM

372

บทบาทการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีกรณีศึกษาโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่200ที่ระลึกส.ร.อ.

นายวิเชียร แสงสว่าง

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:13:08 AM

373

การนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ชั้นเรียนของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:20:18 AM

374

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาโดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2

นางสาวอรวินท์ ชำระ

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:10:08 AM

396

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามรูปแบบกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA

นายโชติ สังฆะกาโร

 ร้อยเอ็ด เขต 3 10/21/2010 2:37:28 PM

397

การนิเทศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนสองห้องหนองดงหนองหอน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการ

นายมานิตย์ วงศ์น้ำคำ

 ร้อยเอ็ด เขต 3 10/19/2010 3:21:34 PM

404

การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์

 ร้อยเอ็ด เขต 3 10/22/2010 8:40:02 AM

406

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายสุระ รักความซื่อ

 ร้อยเอ็ด เขต 3 10/19/2010 3:31:11 PM

407

การนิเทศแบบมีส่วนร่วม เทคนิค 3 สามประสาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายอำนวย เลื่อมใส

 ร้อยเอ็ด เขต 3 10/28/2010 2:50:04 PM

416

ศึกษารูปแบบวิธีจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

นายเริงศักดิ์ คันศร

 ระยอง เขต 2 11/15/2010 10:31:13 AM

437

การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางชุลีพร สุระโชติ

 ลพบุรี เขต 2 11/1/2010 1:18:43 PM

439

การนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยกลวิธี STAR ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)

นางสาวภัทรพร เกตุเกิด

 ลพบุรี เขต 2 11/2/2010 1:12:16 AM

440

การศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ

 ลพบุรี เขต 2 8/23/2010 11:03:59 PM

441

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาตร์ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ศาสตร์

นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริ

 ลพบุรี เขต 2 11/1/2010 12:52:27 PM

445

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดกิจกรรมสร้างเสริมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนในโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

นางจารุวรรณ แก่นทรัพย์

 ลพบุรี เขต 2 10/30/2010 9:18:52 PM

448

การศึกษาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553 ของกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

นางสาวสุณี คุณประดิษฐ์

 ลพบุรี เขต 2 10/29/2010 4:15:49 PM

457

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป.ลบ.2

นางกำไร กลั่นเชื้อ

 ลพบุรี เขต 2 10/29/2010 4:03:55 PM

462

การนิเทศติดตามผลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

นางจำเนียร แก้วคำน้อย

 ลำปาง เขต 2 12/24/2010 5:20:56 AM

479

การพัฒนาการเรียนการสอนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ

 ลำปาง เขต 3 11/5/2010 10:33:40 AM

480

รูปแบบการบริหารจัดการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์

นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ

 ลำปาง เขต 3 11/5/2010 10:54:38 AM

485

การพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางโดยใช้รูปแบบกิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เน้นจิตอาสา

นายปกรณ์ จีราพันธุ์

 ลำปาง เขต 3 11/5/2010 10:49:29 AM

488

การนิเทศ ติดตามการจัดทำระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์

 ลำพูน เขต 2 11/14/2010 10:24:12 AM

489

การใช้กระบวนการเดมมิง (Demming circle) ในการนิเทศติดตามการจัดทำระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น

 ลำพูน เขต 2 11/14/2010 10:26:19 AM

494

การพัฒนาการสอนอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก

นางนงคราญ เสนสุภา

 ลำพูน เขต 2 11/21/2010 1:40:03 PM

496

รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

นางอโนทัย กัญญสาย

 ลำพูน เขต 2 11/10/2010 12:33:56 PM

503

การพัฒนางานวิชาการทั้งระบบของโรงเรียนบ้านซำกกค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 ด้วยการนิเทศตามความต้องการจำเป็นของผู้รับการนิเทศ

นางนันทนา ราชเฉลิม

 เลย เขต 2 9/10/2010 9:27:30 AM

519

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นางศิริพร อามาตย์สมบัติ

 เลย เขต 3 9/22/2010 6:49:01 PM

520

การพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนต่ำเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

นางสาวชัชชญา จันทิมา

 เลย เขต 3 9/2/2010 2:32:45 PM

521

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

นางนุชจรินทร์ ภิญโญ

 เลย เขต 3 9/2/2010 1:48:58 PM

522

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนดับชาติ ปีการศึกษา 2552 “กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษโคกงาม” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

นางสาวเกษรา นนทะโคตร

 เลย เขต 3 9/2/2010 1:59:52 PM

523

ผลการนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กรณีศึกษาโรงเรียนด่านซ้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

นางอรทัย ยศปัญญา

 เลย เขต 3 9/22/2010 6:51:12 PM

524

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 3

นายประพัตร์ อ่ำนาเพียง

 เลย เขต 3 9/2/2010 1:19:36 PM

525

แนวทางการจัดการรเรียนรู้แบบคละชั้นของครูช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเลย เขต 3

นายชัยพิสิฏฐ์ กริสสมัย

 เลย เขต 3 10/12/2010 10:38:14 AM

526

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน : กรณีศึกษาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นางปนิตา โสประดิษฐ์

 เลย เขต 3 12/11/2010 2:20:33 PM

527

ผลการใช้เทคนิคการนิเทศแบบไตรสิกขาพัฒนาการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 3

นายเมืองมล พันธ์มาก

 เลย เขต 3 9/2/2010 2:23:56 PM

528

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านค้อกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง

 ศรีสะเกษ เขต 2 8/28/2010 10:12:34 AM

544

การนิเทศเพื่อพัฒนาครูใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ กรณีโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายธนกฤต เดชนาเกร็ด

 ศรีสะเกษ เขต 3 8/19/2010 10:35:48 AM

548

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกัน ( Learning together ) : กรณีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

นายสมนึก ศรีดาพันธ์

 ศรีสะเกษ เขต 3 8/18/2010 1:39:07 PM

556

การศึกษาการรับรู้และเจตคติของผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยนและมีศูนย์อาเซี่ยนศึกษา

นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์

 ศรีสะเกษ เขต 4 9/23/2010 3:48:25 PM

560

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการเชิงระบบโดยใช้เทคนิคนิเทศฮักแพง “HUGS”

นางสาวมยุรี สารีบุตร

 ศรีสะเกษ เขต 4 3/7/2011 10:25:17 AM

563

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียน ที่มีคุณภาพการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 โดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศ

นายสิทธิพงษ์ สุพรม

 ศรีสะเกษ เขต 4 8/28/2010 11:39:48 AM

567

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิชาการผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ผลประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ผ่านการรับรองของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔

นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์

 ศรีสะเกษ เขต 4 10/14/2010 10:44:36 AM

568

การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2553

นายสมเกียรติ ไกรยา

 ศรีสะเกษ เขต 4 8/26/2010 9:28:58 AM

609

การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูสังกัด สพท.สข.2

นายปราโมทย์ ย้อยดำ

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:54:24 AM

610

การศึกษาเจตคติของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการใช้งานในกลุ่มโอเพ่นซอร์ส(Opensource)

นายพิรม บุญญคง

 สงขลา เขต 2 10/14/2010 12:44:20 PM

611

การศึกษาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.3 ในโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.1-6 ปลอดการอ่านหนังสือไม่ออก สังกัด สพท.สข.2

นางนิศากร ทองคำ

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:19:36 AM

612

งานศึกษานิเทศก์ที่ใช้วิธีนิเทศ โดยใช้เอกสารจริงการสอนภาษาอังกฤษของครู

นายประยุทธ จิตปาโล

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:55:27 AM

613

ศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียน วัดโคกม่วง

นายยุทธ บุญรัศมี

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:09:26 AM

614

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนวัดทุ่งคา สพท.สข.2

นายคณาศักดิ์ บุญเกิด

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:30:53 AM

615

การนิเทศโดยใช้เทคนิคการคิด PMI เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพท.สข.2

นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 1:24:05 PM

616

การใช้เทคนิคการสะท้อนคิดของโค้ชพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ด้วยเทคนิคแบบย้อนกลับ

นางสาวศศิกาญจน์ รัตนศรี

 สงขลา เขต 2 8/21/2010 10:47:54 PM

617

ศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน:กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคลองคล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2

นางขนิษฐา กาฬกาญจน์

 สงขลา เขต 2 9/21/2010 11:32:43 AM

618

การพัฒนาหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางศิริอร รัตนอุดม

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:03:24 AM

619

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนในเครือข่ายที่ 9 อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2

นายนิพล พุฒคง

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:59:14 AM

620

การสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551โดยการสอนแนะด้วยหลักกัลยาณมิตรธรรม

นายประกอบ มณีโรจน์

 สงขลา เขต 2 10/5/2010 10:28:16 AM

621

รายงานการนิเทศกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรม

นางชุติมา สุนันทเกษม

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:43:05 AM

622

การนิเทศแบบกระชับพื้นที่เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 อำเภอหาดใหญ่

นายประพันธ์ บัวรักษ์

 สงขลา เขต 2 12/22/2010 4:37:43 AM

623

การพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนของครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา

นางคนึงนิจ ธรรมมัควัน

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:22:32 AM

624

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังกัด สพท.สข.2

นางสาววรรณี สาริกะพันธ์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:28:02 AM

625

การนิเทศแบบกระชับพื้นที่เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 อำเภอหาดใหญ่

นายสมหมาย ทองดีเลิศ

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:03:42 AM

626

การนิเทศแบบกระชับพื้นที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

นายไพโรจน์ สุขวงศ์วิวัฒน์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 10:06:02 AM

627

ยุทธวิธีการสอนครูสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ สพป.สข.2 เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิดในการแก้โจทย์ปัญหา

นายว่าที่พันตรีไพโรจน์ เอมวัฒน์

 สงขลา เขต 2 10/5/2010 12:34:49 PM

628

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน วัดม่วงค่อม

นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 10:15:26 AM

629

การพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนของครูแกนนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รายวิชาการประวัติศาสตร์) ระดับประถมศึกษา

นางเสงี่ยม นิลพรหม

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:29:49 AM

630

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้ชุดฝึกการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามองค์ประกอบโครงสร้าง(SEAT)สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2

นายวัลชัย สุวรรณชาตรี

 สงขลา เขต 2 9/21/2010 11:49:58 AM

631

ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน กรณี : โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สพป.สข.2

นายทวี จันทรัตน์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 10:00:21 AM

632

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของครูสังกัด สพท.สงขลา เขต 2 ด้วยกัลยาณมิตรธรรม

นายนิพนธ์ พรหมเมศร์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:08:00 AM

633

การนิเทศตามแนวทางกระบวนการPMQAเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายที่16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต2

นายธีนภัทร สุวรรณวงศ์

 สงขลา เขต 2 9/22/2010 1:45:52 PM

634

กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนบ้านหนองม่วง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา สพท.สข.2

นายไพโรจน์ เพชรคง

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:35:45 AM

635

ศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียน บ้านยางงาม

นายวิรุณ เสนรุย

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:33:09 AM

636

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพท.สข.2

นายชาญชัย ปาณูปกรณ์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:53:18 AM

653

5ขั้นในการนิเทศกัยลาณมิตรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต2

นางกันธภัสสร์ พรรณศุขศรี

 สมุทรปราการ เขต 2 11/12/2010 6:20:03 AM

654

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2

นางนิรมล โพธะ

 สมุทรปราการ เขต 2 11/11/2010 10:57:09 AM

655

การใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2

นางอัญชลี โตอุส่าห์

 สมุทรปราการ เขต 2 11/11/2010 10:43:36 AM

656

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

นางสาวสุมิลล์ณา สุวรรณแสน

 สมุทรปราการ เขต 2 11/11/2010 11:02:36 AM

658

การศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ (กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน)

นายวิฑูรย์ ชั่งโต

 สมุทรปราการ เขต 2 3/12/2011 2:37:03 PM

659

การสังเคราะห์รูปแบบ กระบวนการและเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนระบบ การประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

นายสุรเดช ธัญรดาวงศ์

 สมุทรปราการ เขต 2 11/11/2010 11:06:49 AM

660

การนิเทศการศึกษาโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์วินิจฉัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล

นายวัชระธรรม จอมสืบ

 สมุทรปราการ เขต 2 11/19/2010 7:39:07 PM

661

การเตรียมความพร้อมโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ สพป.สป. ๒ รูปแบบน่าอยู่ อุ่นใจ ปลอดภัย สร้างนิสัยและรากฐานการเรียนรู้

นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม

 สมุทรปราการ เขต 2 11/8/2010 9:24:32 PM

662

การจัดการความรู้โดยใช้บล็อกในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการนิเทศการศึกษา

นายโชคชัย สิรินพมณี

 สมุทรปราการ เขต 2 8/17/2010 9:10:04 PM

668

ผลการนิเทศแบบคู่สัญญาและการชี้แนะที่มีต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย

นางสาววันเพ็ญ ปุลพัฒน์

 สระบุรี เขต 2 10/21/2010 10:41:57 AM

681

การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย

นายสาธิต กมล

 สุโขทัย เขต 2 11/1/2010 9:14:58 AM

706

การพัฒนาหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2

นางลำดวน ไกรคุณาศัย

 สุพรรณบุรี เขต 2 9/8/2010 1:16:08 PM

708

กรณีศึกษาการนิเทศครูปฐมวัยแบบร่วมแรงร่วมใจโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

นางสาวอุไรวรรณ เลิศสังข์

 สุพรรณบุรี เขต 2 9/14/2010 12:31:41 PM

712

การประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

นางสาวสุคนธ์ แสงสุข

 สุพรรณบุรี เขต 2 9/14/2010 12:35:19 PM

716

การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจิราธร สามารถ

 สุพรรณบุรี เขต 2 8/26/2010 1:24:32 PM

753

การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ โรงเรียนในสังกัด สพป.สร.2

นายสุภพ ไชยทอง

 สุรินทร์ เขต 2 11/12/2010 2:08:04 PM

756

สภาพและปัญหาการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 เครือข่ายชุมพลบุรี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์

 สุรินทร์ เขต 2 11/12/2010 2:22:05 PM

758

การพัฒนาครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โครงงาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

0นางอมรรัตน์ เบ้านาค

 สุรินทร์ เขต 2 11/23/2010 10:24:36 AM

759

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นางสาววราภรณ์ บุญเจียม

 สุรินทร์ เขต 2 11/22/2010 12:20:13 PM

761

รายงานการวิจัย ๔๙ วัน กับการอ่าน - เขียน - เรียนเลข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายยรรยง ผิวอ่อน

 สุรินทร์ เขต 2 11/12/2010 2:18:14 PM

762

การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแกนนำการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์

นางวันดี สุขชีพ

 สุรินทร์ เขต 2 11/6/2010 7:24:02 PM

763

การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนแกนนำในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2

นายบรรจง อินทร์ทอง

 สุรินทร์ เขต 2 11/12/2010 4:03:26 PM

781

ผลการใช้เครือข่ายการนิเทศแบบโรงเรียนเป็นฐาน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายวิเชียร ภู่สุวรรณ์

 สุราษฎร์ธานี เขต 2 1/14/2011 11:28:35 AM

811

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.3 ที่มีต่อการใช้สื่อการสอนชุด Teacher's Kit

นางสาวสุธีพร ปาคะดี

 หนองคาย เขต 2 10/11/2010 8:37:41 PM

812

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2

นางรำเพย ทินกระโทก

 หนองคาย เขต 2 10/8/2010 11:03:33 AM

814

การพัฒนารูปแบบวิธีสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดแบบ GPAS โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นางอรอุมา บวรศักดิ์

 หนองคาย เขต 2 11/23/2010 1:03:59 PM

816

รายงานการศึกษารูปแบบการบริหารและจัดการคุณภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามบริบทแต่ละสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2

นายวิโรจน์ ต่อติด

 หนองคาย เขต 2 9/20/2010 11:26:19 AM

817

การศึกษาผลการนิเทศการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายสมนึก ศรีจันทร์

 หนองคาย เขต 2 9/21/2010 9:00:23 AM

851

การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นายไชยสิทธิ์ บุตรี

 อุดรธานี เขต 2 10/7/2010 10:03:14 AM

858

นายชวลิต นามโยธา

 อุดรธานี เขต 3 10/11/2010 1:19:52 PM

893

นายนายสมเดียว เกตุอินทร์

 อุตรดิตถ์ เขต 2 8/31/2010 4:56:34 PM

896

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครู-ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

นายธวัช อินทกุศล

 อุตรดิตถ์ เขต 2 8/26/2010 10:02:08 AM

898

การพัฒนาระบบนิเทศ 4 ประสาน

นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์

 อุตรดิตถ์ เขต 2 11/9/2010 9:28:11 AM

917

ผลของการใช้การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกิตติเชษฐ์ อักษร

 อุทัยธานี เขต 2 9/24/2010 4:26:23 PM

920

การพัฒนากระบวนการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของครู : การวิจัยแบบพหุกรณี A Development of The Process for Enhancing Teachers’ Self – Directed Learning Ability : A Multi – Case Study Research

นายชุมพล แนวจำปา

 อุบลราชธานี เขต 2 10/20/2010 1:23:42 PM

921

การพัฒนาการใช้กฤตภาคส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในห้องสมุดโรงเรียนบ้านคำสมิง โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

นายประภัศร์ งามเถื่อน

 อุบลราชธานี เขต 2 10/18/2010 2:10:48 PM

922

การพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นางนิภา สาระ

 อุบลราชธานี เขต 2 10/14/2010 11:54:16 AM

923

การดำเนินงานนิเทศการสอนแบบชี้แนะสะท้อนคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นางสาวเปรมกมล ศรีธรรมมา

 อุบลราชธานี เขต 2 10/14/2010 1:36:33 PM

924

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนบ้านกาบิน

นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ

 อุบลราชธานี เขต 2 10/15/2010 9:30:37 AM

925

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ใน โรงเรียนบ้านหนองลุ่มพุก โดยประยุคใช้รูปแบบการการนิเทศแบบพาทำ (Doing-coach

นายสมศรี แก้วปัญญา

 อุบลราชธานี เขต 2 10/12/2010 10:19:49 AM

926

การบริหารงานวิชาการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนบ้านน้ำคำ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นางสมภักดิ์ สลักทอง

 อุบลราชธานี เขต 2 10/14/2010 1:48:41 PM

928

การพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบ BBL กิจกรรมเสริมประสบการณ์อนุบาล 2 โดยใช้เทคนิคนิเทศแบบ Refective Coachingในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยนต้นแบบเครือข่าย

นางมะลิวัลย์ พบลาภ

 อุบลราชธานี เขต 2 10/19/2010 1:31:13 PM

931

นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนตระการพืชผล

นางคันธมาลี วงษาสาย

 อุบลราชธานี เขต 2 10/19/2010 9:53:06 AM

932

การศึกษาสภาพการใช้สื่อ Teacher,s Kit สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2

0เยาวลักษณ์ วงศ์งาม

 อุบลราชธานี เขต 2 10/19/2010 2:16:38 PM

933

การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นายจักริช ฐิตะสาร

 อุบลราชธานี เขต 2 10/15/2010 8:56:28 AM

934

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เครือข่ายที่ 18

0สิทธิศาสตร์ มนตรีพงศ์

 อุบลราชธานี เขต 2 10/14/2010 1:43:00 PM

936

การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สพป.อบ.2

นายสรพงศ์ ปรักเจริญ

 อุบลราชธานี เขต 2 10/19/2010 9:44:36 AM

937

การนิเทศแบบกัลยาณมิตรโรงเรียนศูนย์ประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองผือ

นายวิรัตน์ ท้าวด่อน

 อุบลราชธานี เขต 2 10/14/2010 1:40:29 PM

938

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริิมนิสัยรักการอ่านโดยใช้สื่อเทคโนโลยีชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป.อบ.2

นายใบศรี สำเภา

 อุบลราชธานี เขต 2 12/7/2010 6:00:46 AM

939

รูปแบบการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

นายบุญเพ็ง ณ อุบล

 อุบลราชธานี เขต 3 10/18/2010 2:55:49 PM

992

การพัฒนาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

นางละม้าย จันทร์เขียว

 อุบลราชธานี เขต 5 8/28/2010 10:12:37 AM

997

พัฒนาการนิเทศภายในแนวใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

นายนายประวิทย์ จิตเสนาะ

 อุบลราชธานี เขต 5 10/22/2010 11:02:13 AM

1049

รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของครูในโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒

นางสาวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 11:05:35 AM

1050

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ของครูโดยใช้ การนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)

นางวรรณา หันทยุง

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 4:48:14 PM

1051

การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเรียงความ โดยใช้รูปภาพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบีกริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒

นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร

 สระแก้ว เขต 2 10/22/2010 2:47:48 PM

1052

ทักษะการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางสาวพรสุภา แจ่มศรี

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 11:01:08 AM

1053

การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางสราวดี เพ็งศรีโคตร

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 10:40:22 AM

1054

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 10:46:07 AM

1055

การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางพรรณประภา สุขญาติ

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 4:49:38 PM

1058

รูปแบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่ต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นายปรีชา คงสมจิตร

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 2:12:35 PM

1059

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นายบันลือ กันพงษ์

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 10:47:54 AM

1060

การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนแก้ไขปัญหาการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 11:08:47 AM

1061

การศึกษารูปแบบการสร้างความร่วมมือของครูในการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร

นายธีรวัฒน์ ฆะราช

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 11:00:19 AM

1062

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนแกนนำยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 11:03:00 AM

1063

การศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางสาวปราณี เชื้อชาติ

 สระแก้ว เขต 2 11/3/2010 2:25:22 PM

1064

การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา :ASEAN Study Center สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางจรรยา หันทยุง

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 10:52:32 AM

1067

การศึกษาสภาพการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางศิริพร งามจั่นศรี

 สระแก้ว เขต 2 11/8/2010 12:49:11 PM

1075

การพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการนิเทศ Reflective Coaching ในโรงเรียนต้นแบบจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์

นางสุภาภร สิมลี

 หนองบัวลำภู เขต 2 8/26/2010 10:05:23 AM

1076

การพัฒนาทักษะทางภาษา และทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในกลุ่มเครือข่ายนาวัง ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒

นายประสาน บุญนอก

 หนองบัวลำภู เขต 2 8/26/2010 10:10:17 AM

1081

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้(LD)

นายสงัด วงษา

 หนองบัวลำภู เขต 2 9/1/2010 3:58:27 PM

1083

การศึกษาผลการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

นางรัตนา ศิริลักษณ์

 เชียงใหม่ เขต 1 11/14/2010 5:10:21 PM

1085

การนิเทศการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School): กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายบุญเทียน ศรีวิชัย

 เชียงใหม่ เขต 1 9/27/2010 10:35:45 AM

1088

การมีส่วนร่วมในการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา

นางปาริชาต ธนัญชัย

 เชียงใหม่ เขต 1 9/27/2010 10:05:56 AM

1089

ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

นายวิโรจน์ ภูมิสินสิริ

 เชียงใหม่ เขต 1 9/27/2010 10:12:10 AM

1090

การศึกษาเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่มีต่อสถานศึกษา กรณีศึกา เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 15

นายพิชิตพล สุทธิสานนท์

 เชียงใหม่ เขต 1 10/18/2010 3:08:39 PM

1091

การจัดกลุ่มโรงเรียนในหลายมิติตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายจงภพ ชูประทีป

 เชียงใหม่ เขต 1 10/31/2010 9:11:37 AM

1094

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล โดยรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ของเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 15

นายวีระ อุสาหะ

 เชียงใหม่ เขต 1 10/3/2010 8:18:39 AM

1095

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนเครื่อข่ายอำเภอดอยสะเก็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

นายศักดิ์ชาย อนันตพานิช

 เชียงใหม่ เขต 1 8/27/2010 11:26:51 AM

1096

การพัฒนาครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลัก ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

นายสุทธิ รู้การนา

 เชียงใหม่ เขต 1 11/18/2010 7:19:07 PM

1099

การนิเทศแบบให้คำชี้แนะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในโครงการ ปีการศึกษา 2550 - 2552

นายอนันต์ เทียมอ้าย

 เชียงใหม่ เขต 1 10/14/2010 12:49:49 PM

1101

การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การนิเทศแบบนำทาง

นายอรรณพ ดวงเกตุ

 เชียงใหม่ เขต 1 11/15/2010 11:39:02 AM

1102

การพัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการนิเทศแบบสะท้อนคิด โรงเรียนวัดขะจาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

นายอุทัย ปัญญาโกญ

 เชียงใหม่ เขต 1 10/8/2010 3:21:21 PM

1103

รูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับโรงเรียนพื้นที่พิเศษ : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้วัดป่าเป้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Model of Teaching Thai Language Illiterracy Problem Solving In the Special Area School : A Case Study of Wat Papao Learning Centre, Muang Chiangmai District, Chiangmai Province.

นางวัชราภรณ์ วัตรสุข

 เชียงใหม่ เขต 1 10/14/2010 12:55:26 PM

1115

การพัฒนาการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต2 โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง

นางเยาวณี มาประเสริฐ

 เชียงใหม่ เขต 2 8/26/2010 11:13:30 AM

1134

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

นายสมาน ศิริ

 เชียงใหม่ เขต 3 11/26/2010 12:41:07 PM

1135

รูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมพลังการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

นายเดช สาระจันทร์

 เชียงใหม่ เขต 3 8/27/2010 11:24:35 AM

1140

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรณีเด็กติดเกม ในโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ แก้วเสมอตา

 เชียงใหม่ เขต 4 8/26/2010 11:37:01 AM

1157

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

นายสุชิน นามจันทร์ลักษณ์

 เชียงใหม่ เขต 4 10/8/2010 10:20:44 AM

1164

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การใช้หลักสูตรไกลกังวล โดยใช้การนิเทศแบบ Coaching Mentoring ของโรงเรียนบ้านโค้งงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

นางสาวจรัสโฉม ชมภูมิ่ง

 เชียงใหม่ เขต 5 8/26/2010 11:30:21 AM

1167

การพัฒนาความสามารถครูผู้สอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การนิเทศแบบพาคิด พาทำ:กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นางเตือนใจ ณ รังษี

 เชียงใหม่ เขต 5 12/1/2010 2:23:27 PM

1168

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสอนคละชั้นโดยใช้การนิเทศแบบ Coaching Mentoring ของโรงเรียนบ้านกองหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

นางเกษราภรณ์ สมมนุษย์

 เชียงใหม่ เขต 5 8/26/2010 11:42:24 AM

1172

ผลการนิเทศแบบCoaching ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางสมควร กันทาซาว

 เชียงใหม่ เขต 6 12/1/2010 3:08:21 PM

1173

การพัฒนาทักษะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นการคิดของครู โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ด้วยเทคนิคนิเทศเชิงรุก

นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์

 เชียงใหม่ เขต 6 12/1/2010 3:21:47 PM

1174

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยนำภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

นางสมพิศ มาพวง

 เชียงใหม่ เขต 6 12/1/2010 3:11:36 PM

1175

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง

 เชียงใหม่ เขต 6 11/19/2010 5:02:54 PM

1179

ผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านความซื่อสัตย์ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางจินดา ตุ่นหล้า

 เชียงใหม่ เขต 6 12/1/2010 3:22:50 PM

1195

การนิเทศเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผล ระดับสถานศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1

นางพิมพา ตามี่

 เชียงราย เขต 1 12/22/2010 12:57:30 AM

1200

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE : กรณ๊ศึกษาโรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นางเพ็ญศรี เตชนันท์

 เชียงราย เขต 1 12/24/2010 11:24:09 AM

1202

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

นางจันทร์เพ็ญ พรมจันทร์

 เชียงราย เขต 1 9/4/2010 11:48:04 PM

1204

พฤติกรรมการใช้คำถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียน

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

 เชียงราย เขต 2 12/23/2010 4:38:08 PM

1205

แนวทางการนิเทศแนวใหม่เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2

นางนรินทร ชมชื่น

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 11:33:59 AM

1206

การนิเทศแบบชี้แนะร่วมพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านเลาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์

 เชียงราย เขต 2 11/25/2010 3:48:51 PM

1207

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

นายสุรพล ยังวัฒนา

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 11:26:11 AM

1208

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัมนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน โป่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นางพรมเมือง เทวตา

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 9:43:27 AM

1209

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานของครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่รับรอง

นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์

 เชียงราย เขต 2 11/25/2010 3:19:10 PM

1210

การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมสำหรับครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นางสาวณภัทร จันทรา

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 11:22:04 AM

1211

การพัฒนาศักยภาพในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะแบบสะท้อนคิด

นางสุดา กล้าณรงค์

 เชียงราย เขต 2 11/25/2010 3:23:11 PM

1212

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงรุกของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 10:30:54 AM

1213

นำพาครูสู่ผลงานวิชาการ

นายโสภณ คำปาเชื้อ

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 10:59:44 AM

1214

การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.1-ป.3

นายสิทธิชัย สมศักดิ์

 เชียงราย เขต 2 11/28/2010 2:37:52 PM

1215

การนิเทศโดยหลักสูตรการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Participatory Learning) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นายสุรัตน์ สรวงสิงห์

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 9:40:45 AM

1216

การศึกษาสภาพการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

นายสุวิทย์ บั้งเงิน

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 11:27:29 AM

1217

กระบวนการใช้สื่อ นวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายวีรัตน์ สานุมิตร

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 11:41:36 AM

1218

การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกไม่รับรองมาตราฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายอำนวย กาวิโล

 เชียงราย เขต 2 11/28/2010 2:33:13 PM

1219

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 โดยการนิเทศแบบการชี้แนะสะท้อนคิด ( Reflective Coaching )

นางเปรมจิต ชมชื่น

 เชียงราย เขต 2 11/25/2010 3:02:03 PM

1221

การนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเครือข่ายป่าสักศรีดอนมูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

นายอดิศักดิ์ พงศ์พิษณุ

 เชียงราย เขต 3 8/27/2010 2:41:25 PM

1224

การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์(SP2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใช้การนิเทศแนวใหม่ใส่ใจสะท้อนคิด(Reflective Coaching)

นายวิชัย ชัยรินทร์

 เชียงราย เขต 3 8/27/2010 8:38:17 AM

1228

การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนที่มีนักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามรูปแบบการสอนแบบ TPR (Total Physical Response) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

นางอุราวรรณ รุจิระพงศ์

 เชียงราย เขต 3 11/24/2010 4:02:16 PM

1230

การนิเทศครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

นางจีรวรรณ ศรีนิล

 เชียงราย เขต 3 9/8/2010 11:04:05 AM

1233

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเชิงระบบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

นายจรัล บุญเสริม

 เชียงราย เขต 3 8/27/2010 2:38:24 PM

1238

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอื่นมากกว่าภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

นายชัยสวัสดิ์ มากปรางค์

 เชียงราย เขต 3 8/27/2010 2:48:44 PM

1240

การนิเทศเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

นางอรินลัทธ์ จันทร์เลน

 เชียงราย เขต 3 1/15/2011 3:32:51 PM

1242

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ที่เหมาะสมสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง ของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสมนึก ดาดี

 เชียงราย เขต 4 11/26/2010 1:35:17 PM

1243

การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔

นายบุญชม ยะแสง

 เชียงราย เขต 4 11/24/2010 3:15:40 PM

1244

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอก รอบสองไม่ได้มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายประวิทย์ พราหมณี

 เชียงราย เขต 4 11/26/2010 1:11:14 PM

1245

การพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Circle) ของโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น

 เชียงราย เขต 4 11/25/2010 9:39:05 AM

1246

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์

 เชียงราย เขต 4 11/24/2010 3:46:57 PM

1247

การนิเทศโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแบบอย่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)

นายสมนึก รู้ทำนอง

 เชียงราย เขต 4 11/24/2010 3:48:21 PM

1248

การพัฒนาครูผู้สอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจรเดมมิ่ง ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายเกษียร มะโนชัย

 เชียงราย เขต 4 11/25/2010 9:46:27 AM

1249

การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม

 เชียงราย เขต 4 11/25/2010 7:03:58 AM

1250

รายงานผลการส่งรายงานผลการส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นางดวงคิด จรเอ้กา

 เชียงราย เขต 4 11/24/2010 3:23:01 PM

1251

การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ

 เชียงราย เขต 4 11/25/2010 9:33:34 AM

1252

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 4

นางเสถียร สุวรรณจักษ์

 เชียงราย เขต 4 11/25/2010 9:42:16 AM

1253

การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ (ไทย-ม้ง ) ระดับชั้นอนุบาล 1 โดยใช้เทคนิคการสอน TPR (Total Physical Response) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสะอาด คำตัน

 เชียงราย เขต 4 11/26/2010 1:17:27 PM

1254

การพัฒนารูปแบบการนิเทศผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ (นิเทศออนไลน์) โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายบุญธรรม จอมมงคล

 เชียงราย เขต 4 10/6/2010 2:24:16 PM

1257

การศึกษาผลการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาสังคมศึกษา ในโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

นางเครือชุลี เรืองแก้ว

 เพชรบุรี เขต 1 9/24/2010 2:16:50 PM

1259

การศึกษารูปแบบการนิเทศโดยใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์ของครูผ้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเพรียง(วิเทศราษฎร์วัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นางจิราวรรณ พันนุกิจ

 เพชรบุรี เขต 1 9/30/2010 5:33:15 PM

1261

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิค เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์

นายสมเกียรติ จิรประเสริฐวงศ์

 เพชรบุรี เขต 1 10/6/2010 10:13:02 AM

1263

การนิเทศแบบการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการอ่านตีความของครูที่จัดการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นางสาวสุรัสวดี เกษรัตน์

 เพชรบุรี เขต 1 9/23/2010 10:38:41 PM

1267

การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน

นางสาวรัชนี ปิยะนุกูล

 เพชรบุรี เขต 1 9/28/2010 9:57:13 AM

1268

การนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้คู่มือนิเทศความรู้พื้นฐานสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายมนตรี รูปิยะเวช

 เพชรบุรี เขต 1 9/23/2010 9:59:20 AM

1272

การศึกษาผลการนิเทศแบบ TAPART เพื่อพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนในการทำวิจัยด้านการอ่านสะกดคำ ภาษาไทยของผุ้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะ

 เพชรบุรี เขต 1 9/30/2010 5:35:40 PM

1274

การศึกษาผลการนิเทศโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบ 2WHI เพื่อพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนในการทำวิจัยด้านการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปของผุ้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญ

 เพชรบุรี เขต 1 9/30/2010 5:36:20 PM

1276

การศึกษารูปแบบการนิเทศโดยใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ เพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์ของครูผ้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษา : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นางวณิกกุล อภิรักษ์สุตานนท์

 เพชรบุรี เขต 1 9/23/2010 1:36:47 PM

1278

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของครูสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษา: โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยการนิเทศแบบการชี้แนะ (Coaching)

นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์

 เพชรบุรี เขต 1 10/5/2010 3:06:53 PM

1281

การนิเทศด้วยพลังคำถามเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในสถานศึกษา สังกัด สพป.พบ.1

นางสุภัคญาณี สุขสำราญ

 เพชรบุรี เขต 1 12/6/2010 5:05:52 PM

1282

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนระดับปฐมวัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายสมบูรณ์ เย็นจิตร์

 เพชรบุรี เขต 1 11/25/2010 11:44:41 AM

1283

การพัฒนาสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยใช้รูปแบบโรงเรียนพี่เลี้ยง

นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/10/2010 1:32:21 PM

1284

การพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอนในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายพิน สงค์ประเสริฐ

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/9/2010 1:39:27 PM

1289

เทคนิคการนิเทศแบบกลัยาณมิตร เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นางสาวกาญจนา คูทิพย์

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/9/2010 1:36:34 PM

1290

การศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพจิตครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายอดิศักดิ์ ฉิมมา

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/15/2010 1:34:09 PM

1291

การศึกษารูปแบบการนิเทศในลักษณะกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กับครูในสังกัดศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายเรวัต เช้าเชิด

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/8/2010 2:48:35 PM

1292

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนสังคมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา

 เพชรบูรณ์ เขต 1 10/31/2010 1:49:37 AM

1294

การนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.3 สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

0นางนิลยา ทองศรี

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/9/2010 12:54:30 PM

1296

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบยกระดับ สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายตวงพล ถนอมสิงหะ

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/9/2010 12:52:04 PM

1297

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายนิรภัย แดงโชติ

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/9/2010 5:05:47 PM

1299

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูผุ้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นางสุพัตรา คงศิริกร

 เพชรบูรณ์ เขต 1 8/26/2010 9:49:52 AM

1300

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล(ETV)วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นางเบญจวรรณ สิงห์โต

 เพชรบูรณ์ เขต 1 11/3/2010 8:01:02 PM

1301

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ โดยใช้เทคนิค Coaching Team สำหรับผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายเดชา ชาญณรงค์

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/9/2010 1:41:32 PM

1302

การสร้างและพัฒนาคู่มือการจัดทำหน่วยการเรียนรุ้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรุ้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง

 เพชรบูรณ์ เขต 1 11/21/2010 9:28:22 PM

1303

การพัฒนาระบบการนิเทศแบบกลัยาณมิตรเพื่อการทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นายสุวิทย์ เค้ามูล

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/9/2010 1:46:47 PM

1306

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน แบบปัญจะภาคีกัลยาณมิตรเพื่อให้โรงเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาพื้นที่เมืองใหม่บูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นายชูศักดิ์ จันทร์แสง

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/18/2010 9:54:33 PM

1309

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูผุ้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : กรณีศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นางวัชรี โสธรรมมงคล

 เลย เขต 1 10/11/2010 9:12:35 AM

1310

กระบวนการนิเทศ ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1

นายนิวัติ ศรีภูมิสวัสดิ์

 เลย เขต 1 11/12/2010 9:08:01 AM

1313

การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แบบโครงงาน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านติ้วน้อย

นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง

 เลย เขต 1 10/11/2010 9:17:04 AM

1317

การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 - 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของสมอง : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเลย

นายสมบูรณ์ ดวงอุปะ

 เลย เขต 1 9/3/2010 10:41:09 AM

1320

การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่การเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองเลย

นางอมรา จำรุูญศิริ

 เลย เขต 1 9/3/2010 11:10:31 AM

1321

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเลย โดยการเสริมสร้างสมรรถนะของครูผู้สอนปฐมวัย ด้วยการนิเทศแบบเสริมสร้างพลัง

นางภาวินี ยมดำ

 เลย เขต 1 11/28/2010 9:46:11 PM

1323

การนิเทศการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นางอุทัยวรรณ โสกัณทัต

 เลย เขต 1 10/18/2010 3:32:52 PM

1324

การพัฒนาครูสู่การวิจัยในชั้นเรียน โดยการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านท่าลี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นางมยุรี สิทธิคำทับ

 เลย เขต 1 9/10/2010 12:03:47 PM

1331

การนิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" โดยใช้เทคนิค Reflective Coaching

นางจุรีรัตน์ แถบเงิน

 เลย เขต 1 12/26/2010 4:07:13 PM

1332

การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอปากชม จังหวัดเลย

นายปรีชา บำรุงภักดี

 เลย เขต 1 11/12/2010 9:34:57 AM

1334

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT ของครูผู้สอน: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำภู โดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม

นางณัฐธภา ตรงดี

 เลย เขต 1 9/27/2010 11:00:21 AM

1335

การพัฒนาความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านก้างปลา โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Reflective Coaching

นายมงคล คณะศิริวงค์

 เลย เขต 1 9/27/2010 10:59:35 AM

1340

การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผล : กรณีศึกษาโรงเรียน บ้านปางคอม สพท.เลย 1 โดยใช้ การนิเทศแบบร่วมคิดร่วมทำ

นางนวภา วงษ์อินตา

 เลย เขต 1 9/10/2010 12:01:04 PM

1341

การใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมคิดร่วมทำ ในการพัฒนาครูด้านการวัดและ ประเมินผลระดับชั้นเรียน โรงเรียนบ้านวังแคนและโรงเรียนบ้านนาน้ำมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 1

นางสุดารัก ศรีสมบัติ

 เลย เขต 1 9/10/2010 11:57:16 AM

1344

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามโครงการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา

นางปิยะนุช สารสิทธิยศ

 แพร่ เขต 1 11/13/2010 2:48:00 PM

1347

ผลการพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานเขตพื้นที่ดารศึกษาแพร่ เขต 1

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด

 แพร่ เขต 1 10/19/2010 9:45:05 AM

1348

ผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบcoaching ที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1

นางทองสุข สุคันธะมาลา

 แพร่ เขต 1 11/7/2010 1:54:14 PM

1349

การศึกษาผลการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายมงคล สุภาผล

 แพร่ เขต 1 9/22/2010 4:10:12 PM

1351

การพัฒนาครูผู้สอนห้องเรียนปฐมวัยโดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสติปัญญาด้านทักษะการคิดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผานางคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นางสาวพิกุล อุตรอินทร์

 แพร่ เขต 1 11/9/2010 1:13:25 PM

1352

การวิจัยและพัฒนาสื่อประสมที่สนับสนุนครูผู้สอนภาษาไทยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์

 แพร่ เขต 1 11/9/2010 10:55:52 AM

1353

การศึกษาผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ

 แพร่ เขต 1 11/4/2010 10:20:06 AM

1354

การศึกษาการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -4 ปีการศึกษา 2553 ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายกิตติศักดิ์ แสนคำ

 แพร่ เขต 1 9/22/2010 2:58:57 PM

1355

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายวิทยา ชมภูราษฎร์

 แพร่ เขต 1 10/1/2010 9:56:30 AM

1356

ศึกษารูปแบบการพัฒนาการนิเทศแบบ Coaching ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย

 แพร่ เขต 1 10/12/2010 2:50:15 PM

1357

การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองซ้ำ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์

 แพร่ เขต 1 11/9/2010 3:31:56 PM

1358

การนิเทศครูปฐมวัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการนิเทศร่วมคิดร่วมทำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ

 แพร่ เขต 1 11/9/2010 10:04:34 AM

1359

การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายบรรเจิด มุ้งทอง

 แพร่ เขต 1 10/12/2010 2:03:46 PM

1360

การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายบัญญัติ นันทะพงษ์

 แพร่ เขต 1 11/5/2010 4:31:09 AM

1362

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

นางวิไลวรรณ ดังก้อง

 แพร่ เขต 1 11/10/2010 9:44:50 AM

1364

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ในการแก้ปัญหาในการอ่าน เขียนของนักเรียน :กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยโป่ง

นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูร

 แม่ฮ่องสอน เขต 1 8/26/2010 11:10:29 AM

1366

การศึกษาความสอดคล้องของตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบพหุศิลปศึกษา (DBAE)

นายเทียนชัย เสาจินดารัตน์

 แม่ฮ่องสอน เขต 1 11/3/2010 2:10:27 PM

1435

ผลการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลาง

นางสาวอมรทิพย์ เจริญผล

 กรุงเทพมหานคร เขต 1 10/8/2010 8:16:44 AM

1449

การสนับสนุนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษา 4 โรงเรียน

นางสาวพรรณรัตน์ สงเคราะห์

 กาญจนบุรี เขต 1 11/18/2010 4:31:22 PM

1469

การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.5 โดยวิธีสอนแบบคู่สัญญา ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์

 กาญจนบุรี เขต 1 9/11/2010 12:50:32 AM

1470

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ของครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางสาวจินตนา สุขสมแดน

 กาญจนบุรี เขต 2 10/13/2010 1:58:25 PM

1471

การประยุกต์ใช้การนิเทศแบบชี้แนะเพื่อพัฒนาความใส่ใจและสมรรถนะด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนในฝัน

นางจิรวรรณ นาคพัฒน์

 กาญจนบุรี เขต 2 11/18/2010 8:15:12 PM

1473

ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย:ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้

นางสาวจันทนา ผ่องใส

 กาญจนบุรี เขต 2 10/15/2010 9:14:21 AM

1474

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดเบญพาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด้วยการนิเทศแบบ Reflective Coaching

นางนุดี รุ่งสว่าง

 กาญจนบุรี เขต 2 10/14/2010 11:05:54 AM

1475

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม กรณ๊ศึกษา:โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางคณาพร สาครเสถียรกุล

 กาญจนบุรี เขต 2 10/14/2010 10:29:35 AM

1477

การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนท่ามะกาา 3

นางสุวิไล จันทร์สนอง

 กาญจนบุรี เขต 2 10/21/2010 12:50:19 AM

1479

การศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดการคุณภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนขมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางสาวดวงแข จงเจริญ

 กาญจนบุรี เขต 2 10/14/2010 11:07:51 AM

1480

กลวิธีในการสร้างพลังในการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ที่สะท้อนอยู่ในชีวประวัติของ เอมอร รสเครือ

นางจิรนันท์ อารีรอบ

 กาญจนบุรี เขต 2 11/11/2010 10:17:28 AM

1483

การพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

นางพูลทรัพย์ หินอ่อน

 กาญจนบุรี เขต 2 10/13/2010 2:26:50 PM

1484

ศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้เรียนในมาตรฐานที่ 6ของโรงเรียนที่มีผลการประเมินภายนอกรอบที่สองในระดับดีมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายเสนอ ษรบัณฑิต

 กาญจนบุรี เขต 2 10/14/2010 11:04:14 AM

1485

การศึกษาวิธีการปลูกฝังจิตสาธารณะด้วยกิจกรรมโครงงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

นางสาวสุภาพ จัดละ

 กาญจนบุรี เขต 2 10/13/2010 2:48:00 PM

1486

การนิเทศแบบร่วมคิดพาทำที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายประคอง บัวปรอท

 กาญจนบุรี เขต 2 10/14/2010 9:18:49 AM

1487

รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางสาวนิภา สุขพิทักษ์

 กาญจนบุรี เขต 2 11/12/2010 8:04:20 AM

1490

การศึกษาความคิดเห็นของครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ จังหวัดกาญจนบุรี

นายสามารถ คงศรี

 กาญจนบุรี เขต 3 10/21/2010 11:18:28 AM

1491

การพัฒนาคุณภาพของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อบุคคลตัวแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 3

นางสาวลาวัลย์ จีนทอง

 กาญจนบุรี เขต 3 10/21/2010 8:12:46 PM

1510

การส่งเสริมความสามารถของครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การนิเทศแบบร่วมมือกัน

นางกัลยา พานิชวงษ์

 กาญจนบุรี เขต 4 9/9/2010 9:06:28 PM

1519

การนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ สำหรับสถานศึกษาแบบอย่าง กรณีศึกษา:โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

นางสาวอินทิรา พันสด

 กาฬสินธุ์ เขต 1 9/29/2010 12:59:58 AM

1525

รูปแบบการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

นายสมหวัง พันธะลี

 กาฬสินธุ์ เขต 1 8/29/2010 10:21:30 PM

1527

การพัฒนาคู่มือการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับครูผู้สอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

นายนายชาญยุทธ ไสยาศรี

 กาฬสินธุ์ เขต 1 8/27/2010 9:25:59 AM

1533

รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถครูในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

 กาฬสินธุ์ เขต 1 9/2/2010 8:19:35 PM

1534

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกรอบสอง

นางกุสุมาลย์ ถินอภัย

 กาฬสินธุ์ เขต 1 8/26/2010 4:17:25 PM

1537

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก้ปัญหาและการให้เหตุผลโดยใช้ การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) และวิธีการเปิด (Open Approach)

นางกชพร ตุณสุวรรณ

 กาฬสินธุ์ เขต 2 11/25/2010 4:09:36 PM

1538

การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การศึกษาบทเรียน

นางเกษร ทองแสน

 กาฬสินธุ์ เขต 2 10/16/2010 9:04:31 PM

1539

การพัฒนาครูผู้สอนคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่คุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้นวัตกรรมโครงงานคุณธรรมการนิเทศ

นายสมศักดิ์ พรมเกษ

 กาฬสินธุ์ เขต 2 9/20/2010 6:52:49 PM

1540

การพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)

นางสุพร จันทร์ประทักษ์

 กาฬสินธุ์ เขต 2 9/20/2010 6:02:31 PM

1541

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก้ปัญหาและการให้เหตุผลโดยใช้ การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) และวิธีการเปิด (Open Approach)

นายสันติ ภูสงัด

 กาฬสินธุ์ เขต 2 10/1/2010 9:52:19 AM

1542

การพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการคุณภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA)

นายชลาสินธุ์ เจริญสรรพ์

 กาฬสินธุ์ เขต 2 9/20/2010 6:50:17 PM

1543

การพัฒนาคุณภาพการสอนอ่านสอนเขียนครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ “บูรณาการการนิเทศ”

นางอนงค์ นาสาทร

 กาฬสินธุ์ เขต 2 10/1/2010 8:37:40 AM

1544

การพัฒนาศักยภาพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

นายวิญญู อุตระ

 กาฬสินธุ์ เขต 2 12/18/2010 11:56:37 AM

1545

การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในการใช้สื่อ eDLTV เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามแนวคิดแบบช่วยเสริมศักยภาพ ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์

 กาฬสินธุ์ เขต 2 9/20/2010 6:45:55 PM

1546

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

นายประยูร ภูผิวคำ

 กาฬสินธุ์ เขต 2 9/20/2010 6:29:04 PM

1547

การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครูผู้สอนพลศึกษา (วิชากรีฑา) โดยใช้รูปแบบโค้ชชิงทีม

นายกุลชาติ จันทรสมบัติ

 กาฬสินธุ์ เขต 2 9/20/2010 6:04:47 PM

1548

การพัฒนาครูผู้สอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

นายสมพร คำภิรมย์

 กาฬสินธุ์ เขต 2 9/20/2010 6:51:30 PM

1549

การพัฒนาครูผู้สอนพลศึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

นายสุทัศน์ เพียงแก้ว

 กาฬสินธุ์ เขต 2 9/20/2010 5:56:20 PM

1552

การพัฒนารูปแบบการนิเทศหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3

นายวิจักษณ์ รัตนวรรณี

 กาฬสินธุ์ เขต 3 9/20/2010 5:05:04 PM

1553

ผลการใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ(coaching)ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3

นายสนั่น นนทมาตย์

 กาฬสินธุ์ เขต 3 9/24/2010 3:24:28 PM

1554

การนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช้ชุดการฝึกอบรมด้วยตนเอง

นายภูวนาท บัณฑิโต

 กาฬสินธุ์ เขต 3 9/27/2010 10:36:27 AM

1555

การศึกษาผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูเรื่องการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ เขต 3 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)

นางนวลอนงค์ สุวรรณเรือง

 กาฬสินธุ์ เขต 3 9/24/2010 3:01:18 PM

1556

การศึกษารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองแบบก้าวกระโดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นายนิรัตน์ โสภาคะยัง

 กาฬสินธุ์ เขต 3 9/21/2010 2:39:49 PM

1557

ศึกษารูปแบบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นายธีรวัฒน์ ทองสาร

 กาฬสินธุ์ เขต 3 11/1/2010 10:07:29 AM

1558

การพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยวิธีโครงงาน

นายนิยม ใจศิริ

 กาฬสินธุ์ เขต 3 11/4/2010 11:18:29 AM

1559

การพัฒนาบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพนแพง

นายสายันต์ วิชัยโย

 กาฬสินธุ์ เขต 3 10/4/2010 12:31:00 PM

1560

การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 กุฉินารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช้ชุดการเรียนรู้

นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน

 กาฬสินธุ์ เขต 3 8/18/2010 2:38:53 PM

1561

การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.3 โดยใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นายสวาส บุญอาษา

 กาฬสินธุ์ เขต 3 9/22/2010 11:40:41 AM

1562

การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 กุฉินารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาขามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง

นายภูนัย ภูถาวร

 กาฬสินธุ์ เขต 3 8/18/2010 1:50:51 PM

1572

การใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching Supervison)เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

นายบูรพา พรหมเจียม

 กำแพงเพชร เขต 1 10/27/2010 3:32:02 PM

1573

การพัฒนาการสอนคิดกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางไพรินทร์ เหมบุตร

 กำแพงเพชร เขต 1 11/3/2010 11:44:16 AM

1588

การศึกษาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

นายสุนทร แสงแก้ว

 กำแพงเพชร เขต 1 10/27/2010 9:37:57 AM

1607

การพัฒนาครูผู้สอนด้านการประเมินตามสภาพจริง ด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ

 กำแพงเพชร เขต 2 10/21/2010 8:12:31 PM

1608

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

นางสุกัญญา ร่มโพธิ์

 กำแพงเพชร เขต 2 10/21/2010 10:32:33 AM

1632

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการนิเทศอนามัยการเจริญพันธุ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1

นายพรบูลย์ เจริญเชื้อ

 ขอนแก่น เขต 1 12/3/2010 1:52:10 PM

1680

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล (โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์)

นายภาณุพงศ์ แสงดี

 ขอนแก่น เขต 4 10/19/2010 2:36:30 PM

1688

ศึกษารูปแบบการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

นายสุมินทร์ นารถเหนือ

 ขอนแก่น เขต 4 10/27/2010 12:29:23 PM

1698

การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 เรื่อง การ จัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานโดยกระบวนการนิเทศ

นายศิขริน ตันเจียง

 ขอนแก่น เขต 5 8/18/2010 1:27:26 PM

1701

ศึกษาสาเหตุการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน

นายบุญเยี่ยม ลีลา

 ขอนแก่น เขต 5 8/9/2010 10:31:21 PM

1720

การวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนดีระดับอำเภอ ในอำเภอมะขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

นางอรวรรณ ภุมรินทร์

 จันทบุรี เขต 2 11/5/2010 2:19:48 PM

1723

การทดลองใช้วิธีนิเทศแบบฝึกฝนระหว่างปฏิบัติ (Training in the Job) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

นางจริยา บุญยะโตพันธ์

 จันทบุรี เขต 2 3/23/2011 9:51:31 PM

1724

การพัฒนารูปแบบสมรรถนะครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร(ICT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

นางประภาศิลป์ ญาติเจริญ

 จันทบุรี เขต 2 8/11/2010 10:30:07 AM

1728

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒

นางกาญจนา นิยมนา

 จันทบุรี เขต 2 10/18/2010 9:04:55 AM

1731

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มขลุงบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

นายภคิน สรวงท่าไม้

 จันทบุรี เขต 2 8/11/2010 10:17:11 AM

1732

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

นายอภิชัย เทียนศิริ

 จันทบุรี เขต 2 8/11/2010 10:11:36 AM

1733

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

นายสุวิน ชัยศิลป์

 จันทบุรี เขต 2 8/11/2010 10:15:07 AM

1739

รูปแบบการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนในกลุ่มวิชาการที่ 7 สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1

นายสุดใจ ตระกูลศุภชัย

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/27/2010 11:18:49 AM

1740

รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในกลุ่มวิชาการที่ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นายณรงค์ บูรณะศรีศักดิ์

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/25/2010 12:07:09 PM

1741

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/11/2010 11:01:26 AM

1743

การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของโครงการศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษาโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

นางญานภร นันทพานิช

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 10/26/2010 12:22:38 AM

1744

การศึกษาการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นางธัญนันท์ อรุณสวัสดิ์

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/12/2010 12:47:11 PM

1746

การศึกษารูปแบบกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนกลุ่มวิชาการที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

นางสกุลพร ทองไพจิตร

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/11/2010 10:24:49 AM

1750

การพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากรเครือข่ายการนิเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา (กรณีศึกษาโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา)

นางสาวเกษร มงคล

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/29/2010 6:03:13 PM

1753

การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นายมนูญ พิสมัย

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 9/13/2010 10:46:49 AM

1755

การวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนในกลุ่มวิชาการที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นางจริยา ศรีจันทร์ทับ

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/23/2010 3:13:49 PM

1756

การพัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1

นายธนาธิป ธรรมรักษา

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/30/2010 12:40:54 PM

1757

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนในกลุ่มวิชาการที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นายอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/19/2010 4:08:10 PM

1758

การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในกลุ่มวิชการที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นางสาวสมหมาย หริการบัญชร

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 9/5/2010 1:35:05 PM

1760

ศึกษารูปแบบการใช้ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน

นายกุลวัฒน์ นิธิชัย

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 9/13/2010 10:47:35 AM

1761

การศึกษาปัญหาและพัฒนาความสามารถในการสอนให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและมีความสามารถในการคิดของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นายอรัณย์ อัจฉรานิวัฒน์

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/29/2010 5:52:37 PM

1763

การพัฒนานายทะเบียนวัดผลโดยใช้วิธีการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)

นายคณิต ยวงสุวรรณ

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/8/2010 11:43:22 AM

1764

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตคุณภาพที่ 5 (พนมสารคาม 5) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

นางฐณิญาภรณ์ อิ่มสำราญ

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/8/2010 11:45:28 AM

1765

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายมาโนช โคมเดือน

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/7/2010 3:25:26 PM

1766

การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning : BBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3โดยใช้วิธีการสร้างเครือข่าย โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียนแกนนำ

นางพรทิพย์ ยางสุด

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/7/2010 3:29:20 PM

1768

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐานโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

นายพิชัย บุญเพ็ง

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/7/2010 4:19:35 PM

1769

ผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของครู เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/7/2010 4:17:27 PM

1770

การศึกษาผลการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเขตคุณภาพสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

นายทวี ไสลสุข

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/8/2010 11:08:19 AM

1771

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายประสาร เศวตสุพร

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/8/2010 11:53:58 AM

1772

ผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการห้องสมุด 3 ดี เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานของห้องสมุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

นางชุลี วงศ์กลม

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/7/2010 3:08:05 PM

1773

การศึกษาการดำเนินงานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

นายพิชัย วงศ์กลม

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/7/2010 3:17:40 PM

1774

การศึกษาผลการนิเทศแบบ Coaching การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่าย และโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความ พร้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

นางสุชัญญา เกตุนวม

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/7/2010 3:12:16 PM

1776

เรื่อง “การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตคุณภาพที่ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”

นายภควัต ตลับเพชร

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/8/2010 3:28:58 PM

1778

การศึกษาพฤติกรรมการสอนแบบคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ในสังคม ของครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขตคุณภาพการศึกษา ที่14 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

นางสาวนภวรรณ มายะการ

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/8/2010 12:15:20 PM

1780

การใช้กระบวนการนิเทศแบบ Reflective Coaching ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกคิด วิเคราะห์ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สถานศึกษาในเขตคุณภาพที่ ๑๗ ตำบลคลองตะเกรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

นายคำนึง พึ่งเกษม

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/8/2010 11:49:20 AM

1781

การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นางเถาวรรณ์ อัมระนันทน์

 ชลบุรี เขต 1 9/27/2010 2:28:44 PM

1782

การศึกษาปัจจัยการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี

นางสุภาวดี วิลาวัลย์

 ชลบุรี เขต 1 8/11/2010 10:16:52 AM

1808

การพัฒนากระบวนการสร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

นางพิธพร ธนะสมบัติ

 ชลบุรี เขต 2 8/11/2010 10:21:09 AM

1809

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2553

นางศรินทร์ทิพย์ ประสิว

 ชลบุรี เขต 2 11/2/2010 2:21:30 PM

1810

ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายสินชัย โรจนไพฑูรย์

 ชลบุรี เขต 2 8/11/2010 9:59:22 AM

1811

ศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายวิทยา ตุงคะเสน

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 3:11:21 PM

1812

ความต้องการในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายบัญญัติ พุ่มพวง

 ชลบุรี เขต 2 8/11/2010 9:15:47 AM

1813

ผลการใช้เทคนิคการทำวิจัยแบบพาทำ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2553

นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล

 ชลบุรี เขต 2 8/11/2010 10:12:37 AM

1814

เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับโรงเรียนทั่วไป ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นางพรพินิจ เสืออ่วม

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 3:31:23 PM

1815

แนวทางการบริหารและการจัดการสถานศึกษาเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายฉัน รุจิราภิลักษณ์

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 10:39:35 PM

1816

กานิเทศการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายวินัย กองสิน

 ชลบุรี เขต 2 11/5/2010 2:39:51 PM

1817

การพัฒนาชุดนิเทศฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

นายสำเนาว์ ธนะสมบัติ

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 3:55:34 PM

1818

ศึกษารูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ของครูและบุคลากรในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นางจรรยา เกตุพันธุ์

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 3:49:10 PM

1819

ศึกษารูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนในสักัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายภราดร เกตุพันธุ์

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 4:01:52 PM

1820

รูปแบบการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

นายสุขสันต์ สายงาม

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 8:59:55 AM

1821

การพัฒนารูปแบบการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนที่ตำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

นางศรีไพร วรสุข

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:13:38 AM

1822

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กรณีศึกษา โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

นางสาวฉวีวรรณ แสงสว่าง

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:02:52 AM

1823

การนิเทศการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองเด็กปฐมวัยบูรณาการวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะของครูปฐมวัย โรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่าย โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3

นางเกตุนภัส อภิสมบูรณ์

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:16:27 AM

1824

ผลการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยการอบรมทางไกลผ่านสื่อโทรทัศน์ทางการศึกษา (ETV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

นายอรพงษ์ อาษาเอื้อ

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:04:23 AM

1826

การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

นางน้ำค้าง โตจินดา

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:06:47 AM

1828

การนิเทศเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:08:33 AM

1829

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบ้านา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นางภาวิตา วงษ์แก้ว

 ชลบุรี เขต 3 12/6/2010 7:20:09 PM

1830

รายงานการพัฒนาครูโดยใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ประเภทสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

นายธนกฤตย์ มงคลวงษ์

 ชลบุรี เขต 3 11/19/2010 11:27:58 AM

1831

Professional Development Strategies for Education Supervisors under "An Innovative Supervision" Policy: A Case Study of Chonburi Educatioinal Service Area Office 3

นางวัฒนา กลิ่นชู

 ชลบุรี เขต 3 9/13/2010 11:14:36 AM

1832

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

นางสุภา ไทยเขียว

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:11:49 AM

1914

การศึกษาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูที่ผ่านการอบรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางวาสนา ตาลทอง

 ชัยภูมิ เขต 3 10/25/2010 3:42:10 PM

1933

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดควนมณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นายวรรณะ ทองเทพ

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 3:35:58 PM

1934

การศึกษาเทคนิคการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนศูนย์ประวัติศาสตร์ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต11

นางชมัยพร รัตนพรหม

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 10:08:57 AM

1935

นายวิชัย สายัณห์

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 1:10:19 PM

1936

การศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้และคุณธรรมของผู้เรียนผ่านการทำโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน

0นางอรวรรณ คำมณี

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 11:46:56 AM

1938

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นายธเนศร์ ชาญเชาว์

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 3:53:31 PM

1939

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นางศิริลักษณ์ ขวัญช่วย

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 1:07:59 PM

1940

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นางพรทิพย์ สังข์ชู

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 9:49:54 AM

1942

การรายงานผลโครงการแนวการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกและการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H5N1 ในสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

นางกัญญารัตน์ จันรอดภัย

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 3:54:39 PM

1943

ผลการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

นางจารุพรรษ ชอุ่มผล

 ชุมพร เขต 1 10/11/2010 1:19:39 PM

1944

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดปากด่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นางสาวเตือนใจ พรหมน้อย

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 11:56:02 AM

1950

ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นางอวยพร ฤทธายุวงศ์

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 9:24:30 AM

1995

การศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ในโรงเรียนบ้านคลองประทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตราด

นางรัตนา เมืองจินดา

 ตราด เขต 1 11/8/2010 9:11:22 AM

1997

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบคละชั้น ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

นายบุญเรือน ฉายศิริ

 ตราด เขต 1 8/17/2010 3:39:22 PM

1998

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

นายวิจิตร สัมโย

 ตราด เขต 1 9/13/2010 10:30:43 AM

1999

ศึกษารูปแบบการจัดการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ของโรงเรียนวัดไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

นางนบนอบ แก้วสกุล

 ตราด เขต 1 10/19/2010 1:24:59 PM

2000

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบายห้องสมุด ๓ ดี ของโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยใช้การนิเทศ แบบกัลยาณมิตร

นางเสน่ห์ บุญชู

 ตราด เขต 1 12/2/2010 12:59:33 PM

2001

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยใช้การละเล่น พื้นบ้านของจังหวัดตราด

นายณรินทร์ นวลกสิ

 ตราด เขต 1 9/13/2010 10:28:00 AM

2003

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบสหวิทยาการโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในศูนย์ปัญจวิทยาคาร

นางธัญญา ฉายศิริ

 ตราด เขต 1 8/17/2010 3:45:18 PM

2004

การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางวัลลภา สังข์ผาด

 ตราด เขต 1 10/19/2010 1:31:57 PM

2005

ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่ประสบสำเร็จในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

นางพิมพ์จุฑา จั่นสังข์

 ตราด เขต 1 11/22/2010 7:55:38 PM

2006

ผลของการใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร

 ตราด เขต 1 11/30/2010 11:32:26 AM

2007

การพัฒนาการสร้างสื่อเสริมทักษะโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office word ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

นายสุขชัย รัตนพิทักษ์

 ตราด เขต 1 11/3/2010 1:52:00 PM

2010

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนบ้านห้วงพัฒนาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้พร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยกระบวนการการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

นางสาววันพร ผลาวัลย์

 ตราด เขต 1 11/30/2010 1:17:29 PM

2012

การพัฒนาการใช้สื่อ ICT ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์

 ตราด เขต 1 11/3/2010 1:59:45 PM

2013

การสนับสนุนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จังหวัดตราด

นายเอนก ทวาเรศ

 ตราด เขต 1 12/3/2010 2:39:50 PM

2014

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพลอยงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร

นายสำเริง รองในเมือง

 ตราด เขต 1 9/8/2010 2:46:24 PM

2015

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่สอนรวมชั้น

นายพิมล ท่าพริก

 ตราด เขต 1 8/18/2010 2:54:33 PM

2016

ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

นางสาวจิราภรณ์ ธนาลัย

 ตราด เขต 1 11/9/2010 1:14:56 PM

2019

การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา โดยอิงมาตรฐานหลักสูตรและใช้การะบวนการสังเคราะห์ทัศนคติและความต้องการของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดตาก

นางละมูล เหล่าทอง

 ตาก เขต 1 9/23/2010 9:20:11 AM

2020

การพัฒนาความรู้ความสามารถครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1ที่ไม่มีวุฒิภาษาอังกฤษ

นางกาญจนา แสงแก้ว

 ตาก เขต 1 9/23/2010 1:42:06 PM

2021

รายงานรูปแบบการสอนเรียงความด้วยเทคนิคดอกบัว สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

นางรัชนี สวยสม

 ตาก เขต 1 9/23/2010 1:40:26 PM

2034

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 โดยวิธีการนิเทศแบบ Coaching

นางสาวชูใจ ทรงเมฆ

 ตาก เขต 1 10/11/2010 9:51:26 AM

2039

การศึกษาการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ตำบลตากตก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

นายอรรถพร คำธร

 ตาก เขต 1 10/17/2010 2:39:24 PM

2064

ผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

นางสุบิน ณ อัมพร

 นครนายก เขต 1 9/5/2010 12:00:04 PM

2069

การนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนของครูโดยกระบวนการนิเทศแบบสามหัวชน

นายสมชาย พุ่มพิมล

 นครนายก เขต 1 8/11/2010 10:10:14 AM

2083

การนิเทศเพื่อพัฒนาการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

นางผุดพรรณ นราแก้ว

 นครปฐม เขต 1 9/17/2010 6:16:03 PM

2088

การศึกษาภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆ

 นครปฐม เขต 1 8/20/2010 4:43:19 PM

2098

การศึกษารูปแบบการใช้ ICT จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก ในความรับผิดชอบ

นายไพฑูรย์ ปลอดอ่อน

 นครปฐม เขต 1 12/15/2010 2:36:42 PM

2105

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนครปฐม

นายกิตติ กสิธารา

 นครปฐม เขต 1 11/16/2010 7:57:33 PM

2106

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจ บูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิม ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า

 นครปฐม เขต 2 11/11/2010 1:30:48 PM

2107

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในชั้นเรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

นายไชยากาล เพชรชัด

 นครปฐม เขต 2 12/1/2010 1:29:21 PM

2108

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพสม.

นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ

 นครปฐม เขต 2 12/1/2010 1:22:46 PM

2109

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2

นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

 นครปฐม เขต 2 11/23/2010 4:11:34 PM

2110

การศึกษารูปแบบการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกรณีศึกษา:โรงเรียนวัดบางไทรแก้ว

นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์

 นครปฐม เขต 2 12/1/2010 1:34:04 PM

2111

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดไร่งสุนทรอุทิศ

นางสาววิไลวรรณ โอรส

 นครปฐม เขต 2 10/12/2010 3:12:38 PM

2112

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง

นางวิไลวรรณ ตรีชั้น

 นครปฐม เขต 2 4/5/2011 1:32:38 PM

2113

1. ชื่อเรื่อง (Title) รูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:39:54 AM

2114

เรือง รายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกรณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม.

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติศิริ

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 9:46:11 AM

2115

รูปแบบการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ของเครือข่ายคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2

นายสมชาย พูลศรี

 นครปฐม เขต 2 11/10/2010 1:51:39 PM

2116

รูปแบบเสริมสร้างพลังอำนาจการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดเชิงเลน

นางสาวมณกาญจน์ ทองใย

 นครปฐม เขต 2 10/12/2010 3:03:50 PM

2117

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัด โพธิ์

นางนาฏธยาน์ รอดสน

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 9:19:28 AM

2118

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน

นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย์

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:12:39 AM

2119

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธราราม

นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:29:19 AM

2120

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย

นางสันทนา พูลพัฒน์

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 9:47:41 AM

2122

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนราภิรมย์

นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:11:09 AM

2123

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านฉาง

นายปรีชา สายค้ำ

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:14:31 AM

2124

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4

นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 9:27:19 AM

2125

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เครือข่ายการนิเทศที่ 17

นายชลอ เอียมสอาด

 นครปฐม เขต 2 11/9/2010 3:37:48 PM

2126

รูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝันจังหวัดนครปฐม

นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์

 นครปฐม เขต 2 12/9/2010 11:04:36 AM

2127

การพัฒนาบุคลากรในการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นายถวัลย์ จันทร์เพ็ง

 นครปฐม เขต 2 10/14/2010 10:52:04 AM

2129

เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินงานเขียนร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม

นายยุทธ โตอดิเทพย์

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:36:12 AM

2179

ผลการนิเทศด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ในการจัดกิจกรรมทางภาษาของ ครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์

 นครราชสีมา เขต 1 10/27/2010 10:02:59 PM

2180

เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์

 นครราชสีมา เขต 1 11/9/2010 2:35:19 PM

2189

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

นายไพรวัลย์ วันทนา

 นครราชสีมา เขต 1 10/29/2010 9:52:33 AM

2193

การศึกษาวิธีการนำผลการประเมินคุณภาพนักเรียนไปวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนบิงชมพู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่มีผลสอบ O-NET สูงขึ้น

นางพูนสุข มนต์ทิพย์วรรณ

 นครราชสีมา เขต 1 11/9/2010 2:52:34 PM

2196

การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมค่ายยุวชนโอเพนซอร์ส

นางสุนันทา พุทธวรรณะ

 นครราชสีมา เขต 1 11/9/2010 2:49:09 PM

2198

การพัฒนาชุดฝึกอบรมครู เรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนออทิสติกระดับประถมศึกษาโดยใช้เรื่องราวทางสังคม

นางพรรณาภรณ์ ตู้กลาง

 นครราชสีมา เขต 1 11/9/2010 2:18:01 PM

2199

การสอนลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

นางศิริรัตน์ บุญตานนท์

 นครราชสีมา เขต 1 10/29/2010 3:52:57 PM

2201

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรแกนนำในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลของจังหวัดนครราชสีมา

นายทวี บรรจง

 นครราชสีมา เขต 1 10/24/2010 3:38:16 PM

2202

การนิเทศและพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนครราชสีมา เขต 1

นางนงลักษณ์ ภูมิรัตน

 นครราชสีมา เขต 1 11/9/2010 2:51:54 PM

2204

ชื่อเรื่อง....การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา.............

นางวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

 นครราชสีมา เขต 1 8/25/2010 5:16:22 PM

2207

การนิเทศแบบโค้ตชิ่ง (COACHING) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1

นางจรรยา ค้าดี

 นครราชสีมา เขต 1 11/9/2010 2:57:59 PM

2208

การศึกษา สภาพการนำผลการประเมินคุณภาพนักเรียนไปใช้วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1ที่มีผลการสอบ O-NET สูงขึ้น

นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์

 นครราชสีมา เขต 1 11/4/2010 8:35:04 PM

2226

การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3

นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์

 นครราชสีมา เขต 3 10/4/2010 9:43:04 AM

2233

สภาพการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านนางเหริญ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

นางฐิตารีย์ จุฑางกูร

 นครราชสีมา เขต 3 11/2/2010 10:05:35 PM

2235

การศึกษาสภาพแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

นายจารึก ธนารักษ์

 นครราชสีมา เขต 3 10/15/2010 10:58:33 AM

2236

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นางสาวเพชรรัตน์ ศรีไทย

 นครราชสีมา เขต 3 10/21/2010 12:10:30 PM

2238

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองปักไหมงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 โดยใช้กิจกรรมนิเทศภายใน

นายศิริวัฒน์ มาลา

 นครราชสีมา เขต 3 10/20/2010 11:58:47 PM

2249

การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

นางโสริญา เอียดจุ้ย

 นครราชสีมา เขต 4 11/5/2010 8:22:37 PM

2279

การนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน ปี่การศึกษา 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

นายวิสุทธิ์ อิสระพายัพ

 นครราชสีมา เขต 6 11/3/2010 4:42:41 PM

2335

การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้คู่มือนิเทศแบบชี้แนะของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 25 สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นายโอษฐ์ นพรัตน์

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/14/2010 4:00:41 PM

2336

ศึกษารูปแบบการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านชายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาววิยะดา ระวังสุข

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/19/2010 8:49:01 AM

2338

ศึกษาระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นายวิจัย ไกรสิทธิ์

 นครศรีธรรมราช เขต 2 9/21/2010 1:32:03 PM

2339

การพัฒนาวิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายที่ 3โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)

นายจำนงค์ หนูเพชร

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/14/2010 3:14:08 PM

2340

รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนแบบ T&D Team ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นางพุทธชาติ ทวี

 นครศรีธรรมราช เขต 2 9/21/2010 1:34:35 PM

2341

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา

นางสายพิน เพชรศรีเงิน

 นครศรีธรรมราช เขต 2 11/3/2010 3:20:22 PM

2342

การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาโดยใช้คู่มือการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)

0นายถาวร ปลอดชูแก้ว

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/14/2010 3:56:34 PM

2343

การพัฒนาโรงเรียนเป็นศุนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโดยใช้คู่มือนิเทศ

นายวินิจ โรจนภาพงค์

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/19/2010 9:13:38 AM

2344

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้คู่มือการนิเทศแบบ KM ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นายปรีชา ศันสนียกุล

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/14/2010 3:27:31 PM

2345

รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบที่ส่งผลต่อการสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นางเรวดี พลายชุม

 นครศรีธรรมราช เขต 2 9/21/2010 1:26:37 PM

2346

การพัฒนารูปแบบการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นายอุทัย กาญจนภักดิ์

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/27/2010 2:24:24 PM

2347

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นางกาญจนา จิตรสำรวย

 นครศรีธรรมราช เขต 2 9/22/2010 9:45:23 AM

2348

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสำหรับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นางอรอนงค์ พรหมวิหาร

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/15/2010 4:42:27 PM

2349

การพัฒนาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบกัสกี้โมเดล

นายชาติชาย ปิลวาสน์

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/15/2010 4:46:48 PM

2350

การศึกษาคุณลักษณะครูที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6

นายประเสริฐ พรหมศร

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/27/2010 2:29:51 PM

2352

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใช้คู่มือนิเทศแบบพาทำของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นายนิพนธ์ ไทยกลาง

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/14/2010 3:24:17 PM

2356

การศึกษารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบระดับดีเยี่ยมของโรงเรียนบ้านชายคลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นางจุรี เพ็ชรอาวุธ

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/15/2010 4:34:42 PM

2448

การเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหารและครูด้านการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

นางวันเพ็ญ ศิริคง

 นครสวรรค์ เขต 3 10/5/2010 1:27:24 PM

2455

การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาไทยเป็นแกนวิชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเขต 3

นายเผ่า เอี่ยมสอาด

 นครสวรรค์ เขต 3 10/11/2010 11:59:32 AM

2456

การพัฒนาการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศแบบร่วมมือ : กรณีศึกษาโรงเรียนตะคร้อพิทยา

นางสาวปิยพร ชุมจันทร์

 นครสวรรค์ เขต 3 8/26/2010 10:11:17 AM

2459

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการวัดและประเมินผลระหว่าง สพท.กับ ร.ร. โดยใช้โปรแกรม EPCC และโปรแกรม NT-LAS-ESAR

นายสมเพชร เจริญวัย

 นนทบุรี เขต 1 8/20/2010 3:46:45 PM

2484

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

นางสาวสุภา นามะสนธิ

 นราธิวาส เขต 1 10/4/2010 4:36:47 PM

2499

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนของครูโรงเรียนแกนนำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 โดยใช้การนิเทศแบบ Coaching

นายวัชรพงค์ โนทะนะ

 น่าน เขต 1 8/26/2010 11:12:27 AM

2501

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเยนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบของสพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นางเกษร สมรรคเสวี

 น่าน เขต 1 11/16/2010 9:31:26 AM

2504

การสร้างหน่วยการเรียนเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การวิจัยในชั้นเรียน

นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์

 น่าน เขต 1 8/26/2010 11:11:36 AM

2509

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยจากเพลงสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 สพป.น่าน เขต 1

นายธวัชชัย ทรงประศาสน์

 น่าน เขต 1 1/26/2011 3:24:57 PM

2516

การพัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 1

นายทวีป ปัญญาอินทร์

 น่าน เขต 1 10/19/2010 2:51:19 PM

2529

การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching

นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร

 บุรีรัมย์ เขต 1 12/3/2010 12:02:58 PM

2535

การศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยพลังผู้ปกครองและชุมชน โดยใช้กระบวนการ AIC. ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

นางแสงจันทร์ อุไรมาลย์

 บุรีรัมย์ เขต 1 12/1/2010 3:24:26 PM

2537

การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

นางรุ่งฤดี หมั่นการ

 บุรีรัมย์ เขต 1 11/16/2010 3:09:44 PM

2547

การศึกษารูปแบบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนโรงเรียน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์

นายนิคม กกขุนทด

 ปทุมธานี เขต 1 9/16/2010 3:41:57 PM

2550

การศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการนิเทศแบบชี้แนะในโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1

นางสิรี พึ่งจิตต์ตน

 ปทุมธานี เขต 1 9/21/2010 9:17:32 PM

2555

การพัฒนาความสามารถของครูในการใช้โปรแกรม DeskTop Author 6.0 เพื่อสร้างสื่อการสอนประเภท e-bookรูปแบบ Multimedia โดยใช้การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยง

นายทรงเดช ขุนแท้

 ปทุมธานี เขต 1 8/24/2010 3:54:27 PM

2601

การนิเทศแบบ "ช่วยคิดพาทำ" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอนโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1

นางสาวรัชนี ตะเภาพงศ์

 ปราจีนบุรี เขต 1 10/15/2010 3:24:39 PM

2661

การนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการสอนอ่านและเขียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจำไก่ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ Coaching

นางสาวประไพศรี ขันคำ

 พะเยา เขต 1 12/3/2010 4:13:44 PM

2662

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

นางกิตติมา จันทร์บรรจง

 พะเยา เขต 1 10/22/2010 2:46:00 PM

2663

การใช้กระบวนการฝึกพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นางสาวพวงเพชร พฤติกุล

 พะเยา เขต 1 10/22/2010 2:41:34 PM

2664

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

นายสุรพงษ์ สุขเกษม

 พะเยา เขต 1 10/22/2010 2:43:35 PM

2665

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นาง<