SornorThai

ค้นพบข้อมูล  650 รายการ
คลิกที่
ชื่อผู้วิจัย เพื่อดูรายละเอียดอื่น ๆ  

Rec_No

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

จังหวัด
ข้อมูลล่าสุด

3708

การศึกษาพฤติกรรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายอาคม ธนอุดมนาน

 จันทบุรี เขต 1 9/16/2010 7:25:43 PM

22

ผลการดำเนินงานโดยใช้โครงสร้างซีทและการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นางรดา ธรรมพูนพิสัย

 นราธิวาส เขต 2 10/29/2010 10:36:07 AM

25

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นางศรีสุดา รัตนพล

 นราธิวาส เขต 2 10/28/2010 9:05:53 AM

33

การศึกษาผลการดำเนินงานตามระบบโครงสร้างซีท(Seat Framework) ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2

นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์

 น่าน เขต 2 10/6/2010 10:40:51 AM

34

การนิเทศการพัฒนาครู เรื่อง การสอนแบบโครงงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ศึกษากรณีกลุ่มโรงเรียนปัว 4

นางระเบียบ สิทธิชัย

 น่าน เขต 2 2/16/2011 12:15:07 PM

35

การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของครูโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้การนิเทศแบบ Reflective Coaching

นางเปรมปรี ฆะปัญญา

 น่าน เขต 2 12/10/2010 3:11:31 PM

36

รูปแบบการนิเทศการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

นายสมเพ็ชร สิทธิชัย

 น่าน เขต 2 11/26/2010 2:04:07 PM

37

การศึกษาปัจจัยกระบวนการจัดการที่มีผลกระทบต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 โดยกระบวนการ PDCA

นายทินกร อินบรรเลง

 น่าน เขต 2 11/30/2010 10:19:55 AM

41

การศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

นายนิพนธ์ สารถ้อย

 น่าน เขต 2 10/19/2010 10:20:12 AM

47

การศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก อยู่ในระดับดีมาก : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่าวังผา

นางสุภาพ รัตนประภา

 น่าน เขต 2 12/2/2010 1:07:53 PM

48

การศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุ่มยม จอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

นายสาคร คำวัง

 น่าน เขต 2 10/7/2010 8:55:37 AM

49

การพัฒนาการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียนกลุ่มเชียงกลางพญาแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

นางสดศรี สุทธการ

 น่าน เขต 2 10/6/2010 10:50:37 AM

71

การศึกษาผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนสะเดาไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)

นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข

 บุรีรัมย์ เขต 3 11/4/2010 1:43:02 PM

76

การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) โดยทีมนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ

 บุรีรัมย์ เขต 3 10/6/2010 12:54:43 PM

82

ผลการนิเทศแบบชี้แนะที่มีต่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย กลุ่มโรงเรียนพนมรุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3

นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์

 บุรีรัมย์ เขต 3 10/14/2010 3:29:41 AM

104

การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน ที่ใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Teacher’s Kit)สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3 ในการจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดปทุมนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางจารุรัตน์ เข็มลาย

 ปทุมธานี เขต 2 8/25/2010 4:19:56 PM

107

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความสามารถทางการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน

นายนันทเดช โชคถาวร

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:06:29 AM

108

การศึกษาสภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางพะเยาว์ ศรีสุวรรณ

 ปทุมธานี เขต 2 8/25/2010 10:36:13 AM

109

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน

นายสุชาต บูรณะธัญญ์

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:09:03 AM

110

การพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ โดยใช้รูปแบบ ๕ ส.

นางเกศรินทร จิตรสิงห์

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:31:17 AM

111

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความสามารถทางศิลปะ โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน

นายเคลื่อน วิมุตตา

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:15:32 AM

112

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน ด้วยการบูรณาการกับประสบการณ์ชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแกนนำเพศศึกษารอบด้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางสายชล คงสีดี

 ปทุมธานี เขต 2 8/25/2010 10:32:58 AM

115

การพัฒนากระบวนการสอนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางจิตสุภา อนุรักษ์

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:18:30 AM

116

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยผังความคิดรวบยอด

นางนฤมล โล่ห์ทองคำ

 ปทุมธานี เขต 2 12/13/2010 1:15:55 AM

117

1.การศึกษาและพัฒนารูปแบบ การนิเทศแบบเครือข่ายโดยใช้ “คู่หู coaching” สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

นางปราณี วิทยาภัค

 ปทุมธานี เขต 2 8/11/2010 11:25:47 AM

119

การสร้างคู่มือนิเทศการออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

นางสาวอุบล ละมั่งทอง

 ปทุมธานี เขต 2 8/29/2010 2:10:21 PM

120

การพัฒนาความรู้ในเน้อหาผนวกวิธีสอนของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน

 ปทุมธานี เขต 2 9/17/2010 11:27:46 AM

3714

ผลการนิเทศแบบคลินิกที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายสุทธิ สุวรรณปาล

 จันทบุรี เขต 1 11/24/2010 4:34:38 PM

3715

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

นายวรเกียรติ เครือประดับ

 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 8/29/2010 2:49:47 PM

3717

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศเพื่อการนิเทศภายในสำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน กลุ่ม 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ว่าที่ ร.ต.อมร ชัยประสงค์สุข

 กรุงเทพมหานคร 11/10/2010 10:17:57 AM

3718

การนิเทศพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนครูตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1

นายโอภาส ทรัพย์เจริญ

 จันทบุรี เขต 1 11/18/2010 9:14:31 AM

3719

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นายวันชัย แจ่มนาม

 สพป.พิษณุโลก เขต 2 10/1/2010 8:01:50 PM

3721

การพัฒนาสื่อนิเทศคู่มือการดำเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญในโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นายสุรชาติ ภูผาผุย

 น่าน เขต 1 10/24/2010 10:31:21 PM

3730

การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกล้วย ด้านเทคนิคการสอนแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE และเทคนิคการนิเทศแบบการชี้แนะ (Coaching)

นางประพรศิลป์ ชมนก

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 11/4/2010 4:17:53 PM

3731

การนิเทศเพื่อการพัฒนาทักษะการสอนกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE และเทคนิคการนิเทศแบบ coaching

นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 11/4/2010 4:21:12 PM

3732

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

นายนายศิลป์ชัย อ่วงตระกูล

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 2:09:05 PM

3733

การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้เกมพัฒนาสมองโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2

นายบัณฑิต ไชยวงค์

 เชียงราย เขต 2 11/30/2010 9:45:23 AM

3734

การพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

นายอนุรักษ์ พรหมเลข

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 2:48:27 PM

3735

การพัฒนาคุณภาพหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ของครูวิชาการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางสาวพรทิพา พุทธวงศ์

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 3:00:56 PM

186

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ของครูโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ

นางสุทธิรดา เจริญพิทยา

 พะเยา เขต 2 11/24/2010 3:32:05 PM

189

การพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม

นางนงคราญ ไชยวงศ์

 พะเยา เขต 2 10/19/2010 11:22:43 AM

191

การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้สื่อกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปี 2553

นางสาววราภรณ์ วงศ์ใหญ่

 พะเยา เขต 2 11/21/2010 12:03:02 PM

193

การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบชี้แนะให้สะท้อนคิดเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นางนางสกาวรัตน์ ไกรมาก

 พะเยา เขต 2 9/27/2010 2:48:25 PM

197

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้คละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นายธนนท์ มณีชัย

 พะเยา เขต 2 10/20/2010 8:57:33 AM

198

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเผยแพร่และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอย่างง่าย สำหรับครูที่ไม่มีพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นางสาวเฟย ฤดีใจ

 พะเยา เขต 2 11/23/2010 4:27:30 PM

215

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2

นายผดุง ฤทธี

 พิจิตร เขต 2 9/10/2010 9:20:28 AM

219

การนิเทศเพื่อพัฒนาการดำเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

นายศรชัย ศิรินิล

 พิจิตร เขต 2 9/16/2010 6:11:37 PM

220

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2

นายสกุล หุ่นวัน

 พิจิตร เขต 2 9/10/2010 9:17:27 AM

221

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2

นายสายชล สิงห์เวียง

 พิจิตร เขต 2 9/16/2010 5:29:11 AM

225

รูปแบบการจัดห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม

 พิจิตร เขต 2 9/17/2010 10:58:23 AM

229

ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

นายวัชรินทร์ พูลเส็ง

 พิจิตร เขต 2 9/20/2010 2:16:39 PM

236

การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียนของครูผู้สอน โดยใช้วิธีการสะท้อนคิด (Reflecting) และการสอนแนะ (Coaching)

นางมินตรา เกษศิลป์

 พิษณุโลก เขต 2 10/15/2010 7:34:29 PM

237

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล

 พิษณุโลก เขต 2 9/20/2010 5:22:07 PM

260

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการประเมิน ภายนอก ไม่รับรอง

นายอุดม เทศนุ่ม

 เพชบุรี เขต 2 11/25/2010 10:44:38 AM

268

รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือสู่การบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำตำบล กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านดงขวาง

นายบุญโยม เกยเลื่อน

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/29/2010 4:20:29 PM

273

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีการใช้ภาษาถิ่น(ม้ง)ในการจัดการเรียนการสอนกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเข็กน้อย

นางสาวรินรดา ธนวังศรี

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/6/2010 3:58:58 PM

274

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์การประเมิน ต้นแบบโรงเรียนในฝัน กรณี : ปฏิบัติที่ดีที่สุดของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

นางรวงทอง ถาพันธุ์

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/1/2010 9:17:01 AM

277

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูณ์ เขต 2

นายสมทรง ศรีอุดกัน

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/6/2010 3:58:02 PM

279

รูปแบบการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาค้อ

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/6/2010 3:58:26 PM

280

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

นางอาทิตยา ปัญญา

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/18/2010 9:35:02 AM

281

รูปแบบการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2

นายเทิดชาย สุขโทน

 เพชรบูรณ์ เขต 2 11/7/2010 10:53:35 AM

282

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กของสพป.เพชรบูรณ์เขต2

นายสละ พาดี

 เพชรบูรณ์ เขต 2 10/6/2010 3:58:40 PM

284

รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศและพัฒนาทักษะการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายสุภาพ กุประดิษฐ์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 8/27/2010 6:56:06 PM

285

การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคสุนทรียนิเทศ

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:25:38 PM

286

ศึกษาการใช้สื่อการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2553

นายสมบูรณ์ ตุ้มทอง

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:38:34 PM

287

ยกระดับคุณภาพ ด้านทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกของโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาด-นาสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายวิชัย พลอยบุตร

 เพชรบูรณ์ เขต 3 12/1/2010 10:42:50 AM

288

ผลการนิเทศแบบPIDRE ที่มีผลต่อการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน

นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:35:21 PM

289

รายงานผลการพัฒนาการบริหารและการจัดการคุณภาพสถานศึกษาที่ตำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้รูปแบบ S-PDCA-KR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นางณิตต์ดา อำนาจ

 เพชรบูรณ์ เขต 3 8/17/2010 11:59:24 PM

290

ผลการนิเทศแบบผสมผสานที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3:กรณีศึกษาโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:39:10 PM

292

การนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา

นางประคอง สาธรรม

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/16/2010 2:08:30 PM

293

นางอมรินทร์ เฉยทอง

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/30/2010 12:51:26 PM

294

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นายฉ่ำ เชื้ออินทร์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:45:30 PM

295

การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้การวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา

นายคำรณ เหมือนโพธิ์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/17/2010 8:33:11 AM

296

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใจโดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย

นายปรารมย์ ภุชฌงค์

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:50:24 PM

298

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ

นายวิบูล ชัยประเสริฐศิริ

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:30:50 PM

300

การศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายประหยัด รอดแสน

 เพชรบูรณ์ เขต 3 11/29/2010 3:47:54 PM

314

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

นายสามารถ อุทปา

 มหาสารคาม เขต 2 9/22/2010 9:25:45 AM

316

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

นายมงคล แก้วพะเนาว์

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 10:21:10 AM

318

การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระหลักเกณฑ์ทางภาษา โดยใช้เพลงประกอบการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายรัตนะ บุตรสุรินทร์

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 11:12:04 AM

320

รายงานผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วม “ การพัฒนาครูด้านการจัดทำหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ” : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา อำเภอวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

นางสาวเอมอร มาลาม

 มหาสารคาม เขต 2 10/17/2010 11:40:20 AM

321

การพัฒนาครูด้านการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหัวดง อำเภอนาดูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

นางอุไรวรรณ ลครรำ

 มหาสารคาม เขต 2 10/17/2010 11:41:38 AM

325

การนิเทศเพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปีการศึกษา 2553 ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มที่ 2 สพท.มหาสารคาม เขต 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางภาษา

นายดำรง ปักเขตานัง

 มหาสารคาม เขต 2 9/27/2010 11:47:53 AM

328

การพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปีการศึกษา 2551

นายมีชัย พลภูงา

 มหาสารคาม เขต 2 9/2/2010 12:04:04 PM

342

การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 10/11/2010 9:18:03 AM

343

ผลการนิเทศแบบ Mentoring ที่มีต่อความสามารถของครูผู้สอนในการนำผลการประเมินระดับชาติไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาอังกฤษ ศูนย์ ERIC Networks สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 9/30/2010 3:16:05 PM

345

การพัฒนาระบบเครือข่ายอินทราเน็ตด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายจันทร์ วังกัลยา

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 11/30/2010 2:54:27 PM

347

การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 12/19/2010 8:17:54 PM

348

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 11/2/2010 3:10:42 PM

349

การพัฒนาการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ โดยกระบวนการแบบ Coaching Team สู่ระบบการประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้ (PAIR-PLA)

นางสาวนพเก้า ตุลานนท์

 แม่ฮ่องสอน เขต 2 9/29/2010 12:08:27 PM

368

การนิเทศแบบช่วยคิดช่วยทำที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญของครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

นางรัตนา ต่วนสุหลง

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:07:40 AM

369

การใช้เทคนิคการนิเทศแบบใจแลกใจในโรงเรียนวิถีพุทธ กรณีศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้1สังกัดสพป.ยล2

นางนัยนา นาคะสิงห์

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:15:42 AM

370

การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยตามหลักสูตรอิสลามศึกษาพ.ศ.2551(IBTIDAIYAH)กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านบางลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

นายฮาซัน เบ็ญลาเซ็ง

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:34:13 AM

371

ผลการนิเทศแบบCoachingที่มีต่อการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่ยึดมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ของครูในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาายะลา เขต2

นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:29:34 AM

372

บทบาทการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีกรณีศึกษาโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่200ที่ระลึกส.ร.อ.

นายวิเชียร แสงสว่าง

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:13:08 AM

373

การนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ชั้นเรียนของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:20:18 AM

374

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาโดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2

นางสาวอรวินท์ ชำระ

 ยะลา เขต 2 11/24/2010 9:10:08 AM

396

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามรูปแบบกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA

นายโชติ สังฆะกาโร

 ร้อยเอ็ด เขต 3 10/21/2010 2:37:28 PM

404

การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์

 ร้อยเอ็ด เขต 3 10/22/2010 8:40:02 AM

406

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายสุระ รักความซื่อ

 ร้อยเอ็ด เขต 3 10/19/2010 3:31:11 PM

407

การนิเทศแบบมีส่วนร่วม เทคนิค 3 สามประสาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายอำนวย เลื่อมใส

 ร้อยเอ็ด เขต 3 10/28/2010 2:50:04 PM

416

ศึกษารูปแบบวิธีจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

นายเริงศักดิ์ คันศร

 ระยอง เขต 2 11/15/2010 10:31:13 AM

437

การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางชุลีพร สุระโชติ

 ลพบุรี เขต 2 11/1/2010 1:18:43 PM

440

การศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ

 ลพบุรี เขต 2 8/23/2010 11:03:59 PM

441

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาตร์ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ศาสตร์

นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริ

 ลพบุรี เขต 2 11/1/2010 12:52:27 PM

462

การนิเทศติดตามผลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

นางจำเนียร แก้วคำน้อย

 ลำปาง เขต 2 12/24/2010 5:20:56 AM

479

การพัฒนาการเรียนการสอนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ

 ลำปาง เขต 3 11/5/2010 10:33:40 AM

480

รูปแบบการบริหารจัดการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์

นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำ

 ลำปาง เขต 3 11/5/2010 10:54:38 AM

488

การนิเทศ ติดตามการจัดทำระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์

 ลำพูน เขต 2 11/14/2010 10:24:12 AM

489

การใช้กระบวนการเดมมิง (Demming circle) ในการนิเทศติดตามการจัดทำระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น

 ลำพูน เขต 2 11/14/2010 10:26:19 AM

496

รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

นางอโนทัย กัญญสาย

 ลำพูน เขต 2 11/10/2010 12:33:56 PM

519

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นางศิริพร อามาตย์สมบัติ

 เลย เขต 3 9/22/2010 6:49:01 PM

520

การพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนต่ำเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

นางสาวชัชชญา จันทิมา

 เลย เขต 3 9/2/2010 2:32:45 PM

521

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

นางนุชจรินทร์ ภิญโญ

 เลย เขต 3 9/2/2010 1:48:58 PM

523

ผลการนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กรณีศึกษาโรงเรียนด่านซ้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

นางอรทัย ยศปัญญา

 เลย เขต 3 9/22/2010 6:51:12 PM

525

แนวทางการจัดการรเรียนรู้แบบคละชั้นของครูช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเลย เขต 3

นายชัยพิสิฏฐ์ กริสสมัย

 เลย เขต 3 10/12/2010 10:38:14 AM

526

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน : กรณีศึกษาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นางปนิตา โสประดิษฐ์

 เลย เขต 3 12/11/2010 2:20:33 PM

528

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านค้อกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง

 ศรีสะเกษ เขต 2 8/28/2010 10:12:34 AM

548

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกัน ( Learning together ) : กรณีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

นายสมนึก ศรีดาพันธ์

 ศรีสะเกษ เขต 3 8/18/2010 1:39:07 PM

556

การศึกษาการรับรู้และเจตคติของผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยนและมีศูนย์อาเซี่ยนศึกษา

นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์

 ศรีสะเกษ เขต 4 9/23/2010 3:48:25 PM

560

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการเชิงระบบโดยใช้เทคนิคนิเทศฮักแพง “HUGS”

นางสาวมยุรี สารีบุตร

 ศรีสะเกษ เขต 4 3/7/2011 10:25:17 AM

563

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียน ที่มีคุณภาพการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 โดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศ

นายสิทธิพงษ์ สุพรม

 ศรีสะเกษ เขต 4 8/28/2010 11:39:48 AM

567

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิชาการผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ผลประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ผ่านการรับรองของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔

นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์

 ศรีสะเกษ เขต 4 10/14/2010 10:44:36 AM

609

การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูสังกัด สพท.สข.2

นายปราโมทย์ ย้อยดำ

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:54:24 AM

610

การศึกษาเจตคติของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการใช้งานในกลุ่มโอเพ่นซอร์ส(Opensource)

นายพิรม บุญญคง

 สงขลา เขต 2 10/14/2010 12:44:20 PM

611

การศึกษาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.3 ในโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.1-6 ปลอดการอ่านหนังสือไม่ออก สังกัด สพท.สข.2

นางนิศากร ทองคำ

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:19:36 AM

612

งานศึกษานิเทศก์ที่ใช้วิธีนิเทศ โดยใช้เอกสารจริงการสอนภาษาอังกฤษของครู

นายประยุทธ จิตปาโล

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:55:27 AM

613

ศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียน วัดโคกม่วง

นายยุทธ บุญรัศมี

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:09:26 AM

614

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนวัดทุ่งคา สพท.สข.2

นายคณาศักดิ์ บุญเกิด

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:30:53 AM

615

การนิเทศโดยใช้เทคนิคการคิด PMI เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพท.สข.2

นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 1:24:05 PM

616

การใช้เทคนิคการสะท้อนคิดของโค้ชพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ด้วยเทคนิคแบบย้อนกลับ

นางสาวศศิกาญจน์ รัตนศรี

 สงขลา เขต 2 8/21/2010 10:47:54 PM

617

ศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน:กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคลองคล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2

นางขนิษฐา กาฬกาญจน์

 สงขลา เขต 2 9/21/2010 11:32:43 AM

618

การพัฒนาหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางศิริอร รัตนอุดม

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:03:24 AM

619

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนในเครือข่ายที่ 9 อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2

นายนิพล พุฒคง

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:59:14 AM

620

การสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551โดยการสอนแนะด้วยหลักกัลยาณมิตรธรรม

นายประกอบ มณีโรจน์

 สงขลา เขต 2 10/5/2010 10:28:16 AM

621

รายงานการนิเทศกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรม

นางชุติมา สุนันทเกษม

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:43:05 AM

622

การนิเทศแบบกระชับพื้นที่เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 อำเภอหาดใหญ่

นายประพันธ์ บัวรักษ์

 สงขลา เขต 2 12/22/2010 4:37:43 AM

624

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังกัด สพท.สข.2

นางสาววรรณี สาริกะพันธ์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:28:02 AM

625

การนิเทศแบบกระชับพื้นที่เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 อำเภอหาดใหญ่

นายสมหมาย ทองดีเลิศ

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:03:42 AM

626

การนิเทศแบบกระชับพื้นที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

นายไพโรจน์ สุขวงศ์วิวัฒน์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 10:06:02 AM

627

ยุทธวิธีการสอนครูสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ สพป.สข.2 เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิดในการแก้โจทย์ปัญหา

นายว่าที่พันตรีไพโรจน์ เอมวัฒน์

 สงขลา เขต 2 10/5/2010 12:34:49 PM

628

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน วัดม่วงค่อม

นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 10:15:26 AM

629

การพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนของครูแกนนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รายวิชาการประวัติศาสตร์) ระดับประถมศึกษา

นางเสงี่ยม นิลพรหม

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:29:49 AM

630

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้ชุดฝึกการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตามองค์ประกอบโครงสร้าง(SEAT)สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2

นายวัลชัย สุวรรณชาตรี

 สงขลา เขต 2 9/21/2010 11:49:58 AM

631

ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน กรณี : โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สพป.สข.2

นายทวี จันทรัตน์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 10:00:21 AM

632

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของครูสังกัด สพท.สงขลา เขต 2 ด้วยกัลยาณมิตรธรรม

นายนิพนธ์ พรหมเมศร์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:08:00 AM

633

การนิเทศตามแนวทางกระบวนการPMQAเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายที่16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต2

นายธีนภัทร สุวรรณวงศ์

 สงขลา เขต 2 9/22/2010 1:45:52 PM

634

กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนบ้านหนองม่วง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา สพท.สข.2

นายไพโรจน์ เพชรคง

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:35:45 AM

635

ศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียน บ้านยางงาม

นายวิรุณ เสนรุย

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:33:09 AM

636

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพท.สข.2

นายชาญชัย ปาณูปกรณ์

 สงขลา เขต 2 9/23/2010 9:53:18 AM

653

5ขั้นในการนิเทศกัยลาณมิตรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต2

นางกันธภัสสร์ พรรณศุขศรี

 สมุทรปราการ เขต 2 11/12/2010 6:20:03 AM

654

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2

นางนิรมล โพธะ

 สมุทรปราการ เขต 2 11/11/2010 10:57:09 AM

655

การใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2

นางอัญชลี โตอุส่าห์

 สมุทรปราการ เขต 2 11/11/2010 10:43:36 AM

656

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2

นางสาวสุมิลล์ณา สุวรรณแสน

 สมุทรปราการ เขต 2 11/11/2010 11:02:36 AM

658

การศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ (กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน)

นายวิฑูรย์ ชั่งโต

 สมุทรปราการ เขต 2 3/12/2011 2:37:03 PM

659

การสังเคราะห์รูปแบบ กระบวนการและเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนระบบ การประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

นายสุรเดช ธัญรดาวงศ์

 สมุทรปราการ เขต 2 11/11/2010 11:06:49 AM

660

การนิเทศการศึกษาโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์วินิจฉัยผู้เรียนเป็นรายบุคคล

นายวัชระธรรม จอมสืบ

 สมุทรปราการ เขต 2 11/19/2010 7:39:07 PM

661

การเตรียมความพร้อมโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ สพป.สป. ๒ รูปแบบน่าอยู่ อุ่นใจ ปลอดภัย สร้างนิสัยและรากฐานการเรียนรู้

นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม

 สมุทรปราการ เขต 2 11/8/2010 9:24:32 PM

662

การจัดการความรู้โดยใช้บล็อกในเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการนิเทศการศึกษา

นายโชคชัย สิรินพมณี

 สมุทรปราการ เขต 2 8/17/2010 9:10:04 PM

668

ผลการนิเทศแบบคู่สัญญาและการชี้แนะที่มีต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย

นางสาววันเพ็ญ ปุลพัฒน์

 สระบุรี เขต 2 10/21/2010 10:41:57 AM

681

การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย

นายสาธิต กมล

 สุโขทัย เขต 2 11/1/2010 9:14:58 AM

706

การพัฒนาหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2

นางลำดวน ไกรคุณาศัย

 สุพรรณบุรี เขต 2 9/8/2010 1:16:08 PM

712

การประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

นางสาวสุคนธ์ แสงสุข

 สุพรรณบุรี เขต 2 9/14/2010 12:35:19 PM

753

การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ โรงเรียนในสังกัด สพป.สร.2

นายสุภพ ไชยทอง

 สุรินทร์ เขต 2 11/12/2010 2:08:04 PM

756

สภาพและปัญหาการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 เครือข่ายชุมพลบุรี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน์

 สุรินทร์ เขต 2 11/12/2010 2:22:05 PM

758

การพัฒนาครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้โครงงาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

0นางอมรรัตน์ เบ้านาค

 สุรินทร์ เขต 2 11/23/2010 10:24:36 AM

759

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นางสาววราภรณ์ บุญเจียม

 สุรินทร์ เขต 2 11/22/2010 12:20:13 PM

761

รายงานการวิจัย ๔๙ วัน กับการอ่าน - เขียน - เรียนเลข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายยรรยง ผิวอ่อน

 สุรินทร์ เขต 2 11/12/2010 2:18:14 PM

762

การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแกนนำการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์

นางวันดี สุขชีพ

 สุรินทร์ เขต 2 11/6/2010 7:24:02 PM

763

การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนแกนนำในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2

นายบรรจง อินทร์ทอง

 สุรินทร์ เขต 2 11/12/2010 4:03:26 PM

811

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.3 ที่มีต่อการใช้สื่อการสอนชุด Teacher's Kit

นางสาวสุธีพร ปาคะดี

 หนองคาย เขต 2 10/11/2010 8:37:41 PM

812

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2

นางรำเพย ทินกระโทก

 หนองคาย เขต 2 10/8/2010 11:03:33 AM

814

การพัฒนารูปแบบวิธีสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดแบบ GPAS โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นางอรอุมา บวรศักดิ์

 หนองคาย เขต 2 11/23/2010 1:03:59 PM

816

รายงานการศึกษารูปแบบการบริหารและจัดการคุณภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามบริบทแต่ละสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2

นายวิโรจน์ ต่อติด

 หนองคาย เขต 2 9/20/2010 11:26:19 AM

817

การศึกษาผลการนิเทศการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายสมนึก ศรีจันทร์

 หนองคาย เขต 2 9/21/2010 9:00:23 AM

851

การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นายไชยสิทธิ์ บุตรี

 อุดรธานี เขต 2 10/7/2010 10:03:14 AM

898

การพัฒนาระบบนิเทศ 4 ประสาน

นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์

 อุตรดิตถ์ เขต 2 11/9/2010 9:28:11 AM

920

การพัฒนากระบวนการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของครู : การวิจัยแบบพหุกรณี A Development of The Process for Enhancing Teachers’ Self – Directed Learning Ability : A Multi – Case Study Research

นายชุมพล แนวจำปา

 อุบลราชธานี เขต 2 10/20/2010 1:23:42 PM

921

การพัฒนาการใช้กฤตภาคส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในห้องสมุดโรงเรียนบ้านคำสมิง โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

นายประภัศร์ งามเถื่อน

 อุบลราชธานี เขต 2 10/18/2010 2:10:48 PM

922

การพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นางนิภา สาระ

 อุบลราชธานี เขต 2 10/14/2010 11:54:16 AM

923

การดำเนินงานนิเทศการสอนแบบชี้แนะสะท้อนคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

นางสาวเปรมกมล ศรีธรรมมา

 อุบลราชธานี เขต 2 10/14/2010 1:36:33 PM

924

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนบ้านกาบิน

นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ

 อุบลราชธานี เขต 2 10/15/2010 9:30:37 AM

925

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ใน โรงเรียนบ้านหนองลุ่มพุก โดยประยุคใช้รูปแบบการการนิเทศแบบพาทำ (Doing-coach

นายสมศรี แก้วปัญญา

 อุบลราชธานี เขต 2 10/12/2010 10:19:49 AM

928

การพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบ BBL กิจกรรมเสริมประสบการณ์อนุบาล 2 โดยใช้เทคนิคนิเทศแบบ Refective Coachingในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยนต้นแบบเครือข่าย

นางมะลิวัลย์ พบลาภ

 อุบลราชธานี เขต 2 10/19/2010 1:31:13 PM

931

นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนตระการพืชผล

นางคันธมาลี วงษาสาย

 อุบลราชธานี เขต 2 10/19/2010 9:53:06 AM

932

การศึกษาสภาพการใช้สื่อ Teacher,s Kit สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2

0เยาวลักษณ์ วงศ์งาม

 อุบลราชธานี เขต 2 10/19/2010 2:16:38 PM

936

การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สพป.อบ.2

นายสรพงศ์ ปรักเจริญ

 อุบลราชธานี เขต 2 10/19/2010 9:44:36 AM

938

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริิมนิสัยรักการอ่านโดยใช้สื่อเทคโนโลยีชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป.อบ.2

นายใบศรี สำเภา

 อุบลราชธานี เขต 2 12/7/2010 6:00:46 AM

992

การพัฒนาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

นางละม้าย จันทร์เขียว

 อุบลราชธานี เขต 5 8/28/2010 10:12:37 AM

1051

การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเรียงความ โดยใช้รูปภาพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบีกริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒

นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร

 สระแก้ว เขต 2 10/22/2010 2:47:48 PM

1053

การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางสราวดี เพ็งศรีโคตร

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 10:40:22 AM

1054

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 10:46:07 AM

1060

การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนแก้ไขปัญหาการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 11:08:47 AM

1062

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนแกนนำยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์

 สระแก้ว เขต 2 9/8/2010 11:03:00 AM

1063

การศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางสาวปราณี เชื้อชาติ

 สระแก้ว เขต 2 11/3/2010 2:25:22 PM

1067

การศึกษาสภาพการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

นางศิริพร งามจั่นศรี

 สระแก้ว เขต 2 11/8/2010 12:49:11 PM

1083

การศึกษาผลการนิเทศการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

นางรัตนา ศิริลักษณ์

 เชียงใหม่ เขต 1 11/14/2010 5:10:21 PM

1085

การนิเทศการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School): กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายบุญเทียน ศรีวิชัย

 เชียงใหม่ เขต 1 9/27/2010 10:35:45 AM

1088

การมีส่วนร่วมในการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา

นางปาริชาต ธนัญชัย

 เชียงใหม่ เขต 1 9/27/2010 10:05:56 AM

1091

การจัดกลุ่มโรงเรียนในหลายมิติตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายจงภพ ชูประทีป

 เชียงใหม่ เขต 1 10/31/2010 9:11:37 AM

1094

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล โดยรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ของเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 15

นายวีระ อุสาหะ

 เชียงใหม่ เขต 1 10/3/2010 8:18:39 AM

1095

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอนเครื่อข่ายอำเภอดอยสะเก็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

นายศักดิ์ชาย อนันตพานิช

 เชียงใหม่ เขต 1 8/27/2010 11:26:51 AM

1096

การพัฒนาครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลัก ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

นายสุทธิ รู้การนา

 เชียงใหม่ เขต 1 11/18/2010 7:19:07 PM

1099

การนิเทศแบบให้คำชี้แนะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในโครงการ ปีการศึกษา 2550 - 2552

นายอนันต์ เทียมอ้าย

 เชียงใหม่ เขต 1 10/14/2010 12:49:49 PM

1101

การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การนิเทศแบบนำทาง

นายอรรณพ ดวงเกตุ

 เชียงใหม่ เขต 1 11/15/2010 11:39:02 AM

1102

การพัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการนิเทศแบบสะท้อนคิด โรงเรียนวัดขะจาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

นายอุทัย ปัญญาโกญ

 เชียงใหม่ เขต 1 10/8/2010 3:21:21 PM

1103

รูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับโรงเรียนพื้นที่พิเศษ : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้วัดป่าเป้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Model of Teaching Thai Language Illiterracy Problem Solving In the Special Area School : A Case Study of Wat Papao Learning Centre, Muang Chiangmai District, Chiangmai Province.

นางวัชราภรณ์ วัตรสุข

 เชียงใหม่ เขต 1 10/14/2010 12:55:26 PM

1134

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

นายสมาน ศิริ

 เชียงใหม่ เขต 3 11/26/2010 12:41:07 PM

1135

รูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมพลังการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

นายเดช สาระจันทร์

 เชียงใหม่ เขต 3 8/27/2010 11:24:35 AM

1167

การพัฒนาความสามารถครูผู้สอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การนิเทศแบบพาคิด พาทำ:กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นางเตือนใจ ณ รังษี

 เชียงใหม่ เขต 5 12/1/2010 2:23:27 PM

1172

ผลการนิเทศแบบCoaching ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางสมควร กันทาซาว

 เชียงใหม่ เขต 6 12/1/2010 3:08:21 PM

1173

การพัฒนาทักษะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นการคิดของครู โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ด้วยเทคนิคนิเทศเชิงรุก

นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์

 เชียงใหม่ เขต 6 12/1/2010 3:21:47 PM

1174

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยนำภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

นางสมพิศ มาพวง

 เชียงใหม่ เขต 6 12/1/2010 3:11:36 PM

1175

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง

 เชียงใหม่ เขต 6 11/19/2010 5:02:54 PM

1179

ผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านความซื่อสัตย์ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางจินดา ตุ่นหล้า

 เชียงใหม่ เขต 6 12/1/2010 3:22:50 PM

1195

การนิเทศเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผล ระดับสถานศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1

นางพิมพา ตามี่

 เชียงราย เขต 1 12/22/2010 12:57:30 AM

1200

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE : กรณ๊ศึกษาโรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นางเพ็ญศรี เตชนันท์

 เชียงราย เขต 1 12/24/2010 11:24:09 AM

1202

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

นางจันทร์เพ็ญ พรมจันทร์

 เชียงราย เขต 1 9/4/2010 11:48:04 PM

1204

พฤติกรรมการใช้คำถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียน

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

 เชียงราย เขต 2 12/23/2010 4:38:08 PM

1205

แนวทางการนิเทศแนวใหม่เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2

นางนรินทร ชมชื่น

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 11:33:59 AM

1206

การนิเทศแบบชี้แนะร่วมพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านเลาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์

 เชียงราย เขต 2 11/25/2010 3:48:51 PM

1207

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

นายสุรพล ยังวัฒนา

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 11:26:11 AM

1208

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัมนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน โป่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นางพรมเมือง เทวตา

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 9:43:27 AM

1209

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานของครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่รับรอง

นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์

 เชียงราย เขต 2 11/25/2010 3:19:10 PM

1210

การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมสำหรับครูโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นางสาวณภัทร จันทรา

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 11:22:04 AM

1211

การพัฒนาศักยภาพในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะแบบสะท้อนคิด

นางสุดา กล้าณรงค์

 เชียงราย เขต 2 11/25/2010 3:23:11 PM

1212

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงรุกของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 10:30:54 AM

1213

นำพาครูสู่ผลงานวิชาการ

นายโสภณ คำปาเชื้อ

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 10:59:44 AM

1214

การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยนักเรียนชั้น ป.1-ป.3

นายสิทธิชัย สมศักดิ์

 เชียงราย เขต 2 11/28/2010 2:37:52 PM

1215

การนิเทศโดยหลักสูตรการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Participatory Learning) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

นายสุรัตน์ สรวงสิงห์

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 9:40:45 AM

1216

การศึกษาสภาพการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

นายสุวิทย์ บั้งเงิน

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 11:27:29 AM

1217

กระบวนการใช้สื่อ นวัฒกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายวีรัตน์ สานุมิตร

 เชียงราย เขต 2 11/26/2010 11:41:36 AM

1218

การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกไม่รับรองมาตราฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายอำนวย กาวิโล

 เชียงราย เขต 2 11/28/2010 2:33:13 PM

1219

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 โดยการนิเทศแบบการชี้แนะสะท้อนคิด ( Reflective Coaching )

นางเปรมจิต ชมชื่น

 เชียงราย เขต 2 11/25/2010 3:02:03 PM

1224

การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์(SP2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใช้การนิเทศแนวใหม่ใส่ใจสะท้อนคิด(Reflective Coaching)

นายวิชัย ชัยรินทร์

 เชียงราย เขต 3 8/27/2010 8:38:17 AM

1228

การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนที่มีนักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามรูปแบบการสอนแบบ TPR (Total Physical Response) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

นางอุราวรรณ รุจิระพงศ์

 เชียงราย เขต 3 11/24/2010 4:02:16 PM

1230

การนิเทศครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

นางจีรวรรณ ศรีนิล

 เชียงราย เขต 3 9/8/2010 11:04:05 AM

1240

การนิเทศเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

นางอรินลัทธ์ จันทร์เลน

 เชียงราย เขต 3 1/15/2011 3:32:51 PM

1242

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ที่เหมาะสมสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง ของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสมนึก ดาดี

 เชียงราย เขต 4 11/26/2010 1:35:17 PM

1244

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอก รอบสองไม่ได้มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายประวิทย์ พราหมณี

 เชียงราย เขต 4 11/26/2010 1:11:14 PM

1245

การพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Circle) ของโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น

 เชียงราย เขต 4 11/25/2010 9:39:05 AM

1247

การนิเทศโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแบบอย่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)

นายสมนึก รู้ทำนอง

 เชียงราย เขต 4 11/24/2010 3:48:21 PM

1248

การพัฒนาครูผู้สอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจรเดมมิ่ง ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายเกษียร มะโนชัย

 เชียงราย เขต 4 11/25/2010 9:46:27 AM

1249

การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสืบศักดิ์ พรหมแย้ม

 เชียงราย เขต 4 11/25/2010 7:03:58 AM

1250

รายงานผลการส่งรายงานผลการส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นางดวงคิด จรเอ้กา

 เชียงราย เขต 4 11/24/2010 3:23:01 PM

1251

การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ

 เชียงราย เขต 4 11/25/2010 9:33:34 AM

1252

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 4

นางเสถียร สุวรรณจักษ์

 เชียงราย เขต 4 11/25/2010 9:42:16 AM

1253

การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ (ไทย-ม้ง ) ระดับชั้นอนุบาล 1 โดยใช้เทคนิคการสอน TPR (Total Physical Response) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายสะอาด คำตัน

 เชียงราย เขต 4 11/26/2010 1:17:27 PM

1254

การพัฒนารูปแบบการนิเทศผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ (นิเทศออนไลน์) โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

นายบุญธรรม จอมมงคล

 เชียงราย เขต 4 10/6/2010 2:24:16 PM

1259

การศึกษารูปแบบการนิเทศโดยใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์ของครูผ้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเพรียง(วิเทศราษฎร์วัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นางจิราวรรณ พันนุกิจ

 เพชรบุรี เขต 1 9/30/2010 5:33:15 PM

1263

การนิเทศแบบการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการอ่านตีความของครูที่จัดการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นางสาวสุรัสวดี เกษรัตน์

 เพชรบุรี เขต 1 9/23/2010 10:38:41 PM

1268

การนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้คู่มือนิเทศความรู้พื้นฐานสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายมนตรี รูปิยะเวช

 เพชรบุรี เขต 1 9/23/2010 9:59:20 AM

1272

การศึกษาผลการนิเทศแบบ TAPART เพื่อพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนในการทำวิจัยด้านการอ่านสะกดคำ ภาษาไทยของผุ้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะ

 เพชรบุรี เขต 1 9/30/2010 5:35:40 PM

1274

การศึกษาผลการนิเทศโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบ 2WHI เพื่อพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนในการทำวิจัยด้านการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปของผุ้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

นายชรินทร์ จันทร์วันเพ็ญ

 เพชรบุรี เขต 1 9/30/2010 5:36:20 PM

1278

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของครูสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษา: โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยการนิเทศแบบการชี้แนะ (Coaching)

นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์

 เพชรบุรี เขต 1 10/5/2010 3:06:53 PM

1281

การนิเทศด้วยพลังคำถามเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในสถานศึกษา สังกัด สพป.พบ.1

นางสุภัคญาณี สุขสำราญ

 เพชรบุรี เขต 1 12/6/2010 5:05:52 PM

1282

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนระดับปฐมวัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายสมบูรณ์ เย็นจิตร์

 เพชรบุรี เขต 1 11/25/2010 11:44:41 AM

1283

การพัฒนาสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยใช้รูปแบบโรงเรียนพี่เลี้ยง

นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/10/2010 1:32:21 PM

1290

การศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพจิตครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายอดิศักดิ์ ฉิมมา

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/15/2010 1:34:09 PM

1292

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนสังคมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา

 เพชรบูรณ์ เขต 1 10/31/2010 1:49:37 AM

1296

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบยกระดับ สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายตวงพล ถนอมสิงหะ

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/9/2010 12:52:04 PM

1297

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

นายนิรภัย แดงโชติ

 เพชรบูรณ์ เขต 1 9/9/2010 5:05:47 PM

1300

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล(ETV)วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นางเบญจวรรณ สิงห์โต

 เพชรบูรณ์ เขต 1 11/3/2010 8:01:02 PM

1302

การสร้างและพัฒนาคู่มือการจัดทำหน่วยการเรียนรุ้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรุ้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง

 เพชรบูรณ์ เขต 1 11/21/2010 9:28:22 PM

1310

กระบวนการนิเทศ ในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1

นายนิวัติ ศรีภูมิสวัสดิ์

 เลย เขต 1 11/12/2010 9:08:01 AM

1313

การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แบบโครงงาน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านติ้วน้อย

นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง

 เลย เขต 1 10/11/2010 9:17:04 AM

1321

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเลย โดยการเสริมสร้างสมรรถนะของครูผู้สอนปฐมวัย ด้วยการนิเทศแบบเสริมสร้างพลัง

นางภาวินี ยมดำ

 เลย เขต 1 11/28/2010 9:46:11 PM

1323

การนิเทศการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นางอุทัยวรรณ โสกัณทัต

 เลย เขต 1 10/18/2010 3:32:52 PM

1324

การพัฒนาครูสู่การวิจัยในชั้นเรียน โดยการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนบ้านท่าลี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นางมยุรี สิทธิคำทับ

 เลย เขต 1 9/10/2010 12:03:47 PM

1331

การนิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" โดยใช้เทคนิค Reflective Coaching

นางจุรีรัตน์ แถบเงิน

 เลย เขต 1 12/26/2010 4:07:13 PM

1332

การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอปากชม จังหวัดเลย

นายปรีชา บำรุงภักดี

 เลย เขต 1 11/12/2010 9:34:57 AM

1340

การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผล : กรณีศึกษาโรงเรียน บ้านปางคอม สพท.เลย 1 โดยใช้ การนิเทศแบบร่วมคิดร่วมทำ

นางนวภา วงษ์อินตา

 เลย เขต 1 9/10/2010 12:01:04 PM

1341

การใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมคิดร่วมทำ ในการพัฒนาครูด้านการวัดและ ประเมินผลระดับชั้นเรียน โรงเรียนบ้านวังแคนและโรงเรียนบ้านนาน้ำมัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 1

นางสุดารัก ศรีสมบัติ

 เลย เขต 1 9/10/2010 11:57:16 AM

1344

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามโครงการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา

นางปิยะนุช สารสิทธิยศ

 แพร่ เขต 1 11/13/2010 2:48:00 PM

1347

ผลการพัฒนาครูด้าน ICT เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานเขตพื้นที่ดารศึกษาแพร่ เขต 1

นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด

 แพร่ เขต 1 10/19/2010 9:45:05 AM

1348

ผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบcoaching ที่มีต่อการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1

นางทองสุข สุคันธะมาลา

 แพร่ เขต 1 11/7/2010 1:54:14 PM

1349

การศึกษาผลการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายมงคล สุภาผล

 แพร่ เขต 1 9/22/2010 4:10:12 PM

1351

การพัฒนาครูผู้สอนห้องเรียนปฐมวัยโดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสติปัญญาด้านทักษะการคิดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผานางคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นางสาวพิกุล อุตรอินทร์

 แพร่ เขต 1 11/9/2010 1:13:25 PM

1352

การวิจัยและพัฒนาสื่อประสมที่สนับสนุนครูผู้สอนภาษาไทยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์

 แพร่ เขต 1 11/9/2010 10:55:52 AM

1353

การศึกษาผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ

 แพร่ เขต 1 11/4/2010 10:20:06 AM

1354

การศึกษาการบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -4 ปีการศึกษา 2553 ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายกิตติศักดิ์ แสนคำ

 แพร่ เขต 1 9/22/2010 2:58:57 PM

1355

การศึกษาประสิทธิภาพสื่อไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายวิทยา ชมภูราษฎร์

 แพร่ เขต 1 10/1/2010 9:56:30 AM

1356

ศึกษารูปแบบการพัฒนาการนิเทศแบบ Coaching ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย

 แพร่ เขต 1 10/12/2010 2:50:15 PM

1357

การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองซ้ำ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์

 แพร่ เขต 1 11/9/2010 3:31:56 PM

1359

การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายบรรเจิด มุ้งทอง

 แพร่ เขต 1 10/12/2010 2:03:46 PM

1360

การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

นายบัญญัติ นันทะพงษ์

 แพร่ เขต 1 11/5/2010 4:31:09 AM

1362

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

นางวิไลวรรณ ดังก้อง

 แพร่ เขต 1 11/10/2010 9:44:50 AM

1435

ผลการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลาง

นางสาวอมรทิพย์ เจริญผล

 กรุงเทพมหานคร เขต 1 10/8/2010 8:16:44 AM

1449

การสนับสนุนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษา 4 โรงเรียน

นางสาวพรรณรัตน์ สงเคราะห์

 กาญจนบุรี เขต 1 11/18/2010 4:31:22 PM

1471

การประยุกต์ใช้การนิเทศแบบชี้แนะเพื่อพัฒนาความใส่ใจและสมรรถนะด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนในฝัน

นางจิรวรรณ นาคพัฒน์

 กาญจนบุรี เขต 2 11/18/2010 8:15:12 PM

1479

การศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดการคุณภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนขมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางสาวดวงแข จงเจริญ

 กาญจนบุรี เขต 2 10/14/2010 11:07:51 AM

1484

ศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้เรียนในมาตรฐานที่ 6ของโรงเรียนที่มีผลการประเมินภายนอกรอบที่สองในระดับดีมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นายเสนอ ษรบัณฑิต

 กาญจนบุรี เขต 2 10/14/2010 11:04:14 AM

1485

การศึกษาวิธีการปลูกฝังจิตสาธารณะด้วยกิจกรรมโครงงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

นางสาวสุภาพ จัดละ

 กาญจนบุรี เขต 2 10/13/2010 2:48:00 PM

1487

รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

นางสาวนิภา สุขพิทักษ์

 กาญจนบุรี เขต 2 11/12/2010 8:04:20 AM

1491

การพัฒนาคุณภาพของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อบุคคลตัวแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 3

นางสาวลาวัลย์ จีนทอง

 กาญจนบุรี เขต 3 10/21/2010 8:12:46 PM

1525

รูปแบบการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

นายสมหวัง พันธะลี

 กาฬสินธุ์ เขต 1 8/29/2010 10:21:30 PM

1527

การพัฒนาคู่มือการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับครูผู้สอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

นายนายชาญยุทธ ไสยาศรี

 กาฬสินธุ์ เขต 1 8/27/2010 9:25:59 AM

1533

รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถครูในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

 กาฬสินธุ์ เขต 1 9/2/2010 8:19:35 PM

1534

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกรอบสอง

นางกุสุมาลย์ ถินอภัย

 กาฬสินธุ์ เขต 1 8/26/2010 4:17:25 PM

1537

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก้ปัญหาและการให้เหตุผลโดยใช้ การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) และวิธีการเปิด (Open Approach)

นางกชพร ตุณสุวรรณ

 กาฬสินธุ์ เขต 2 11/25/2010 4:09:36 PM

1538

การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การศึกษาบทเรียน

นางเกษร ทองแสน

 กาฬสินธุ์ เขต 2 10/16/2010 9:04:31 PM

1539

การพัฒนาครูผู้สอนคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่คุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้นวัตกรรมโครงงานคุณธรรมการนิเทศ

นายสมศักดิ์ พรมเกษ

 กาฬสินธุ์ เขต 2 9/20/2010 6:52:49 PM

1541

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การแก้ปัญหาและการให้เหตุผลโดยใช้ การศึกษาบทเรียน (Lesson Study) และวิธีการเปิด (Open Approach)

นายสันติ ภูสงัด

 กาฬสินธุ์ เขต 2 10/1/2010 9:52:19 AM

1542

การพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการคุณภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA)

นายชลาสินธุ์ เจริญสรรพ์

 กาฬสินธุ์ เขต 2 9/20/2010 6:50:17 PM

1543

การพัฒนาคุณภาพการสอนอ่านสอนเขียนครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ “บูรณาการการนิเทศ”

นางอนงค์ นาสาทร

 กาฬสินธุ์ เขต 2 10/1/2010 8:37:40 AM

1544

การพัฒนาศักยภาพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

นายวิญญู อุตระ

 กาฬสินธุ์ เขต 2 12/18/2010 11:56:37 AM

1552

การพัฒนารูปแบบการนิเทศหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3

นายวิจักษณ์ รัตนวรรณี

 กาฬสินธุ์ เขต 3 9/20/2010 5:05:04 PM

1554

การนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช้ชุดการฝึกอบรมด้วยตนเอง

นายภูวนาท บัณฑิโต

 กาฬสินธุ์ เขต 3 9/27/2010 10:36:27 AM

1555

การศึกษาผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูเรื่องการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ เขต 3 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)

นางนวลอนงค์ สุวรรณเรือง

 กาฬสินธุ์ เขต 3 9/24/2010 3:01:18 PM

1558

การพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยวิธีโครงงาน

นายนิยม ใจศิริ

 กาฬสินธุ์ เขต 3 11/4/2010 11:18:29 AM

1559

การพัฒนาบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพนแพง

นายสายันต์ วิชัยโย

 กาฬสินธุ์ เขต 3 10/4/2010 12:31:00 PM

1573

การพัฒนาการสอนคิดกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางไพรินทร์ เหมบุตร

 กำแพงเพชร เขต 1 11/3/2010 11:44:16 AM

1588

การศึกษาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

นายสุนทร แสงแก้ว

 กำแพงเพชร เขต 1 10/27/2010 9:37:57 AM

1607

การพัฒนาครูผู้สอนด้านการประเมินตามสภาพจริง ด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ

 กำแพงเพชร เขต 2 10/21/2010 8:12:31 PM

1608

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

นางสุกัญญา ร่มโพธิ์

 กำแพงเพชร เขต 2 10/21/2010 10:32:33 AM

1632

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการนิเทศอนามัยการเจริญพันธุ์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1

นายพรบูลย์ เจริญเชื้อ

 ขอนแก่น เขต 1 12/3/2010 1:52:10 PM

1680

การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล (โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์)

นายภาณุพงศ์ แสงดี

 ขอนแก่น เขต 4 10/19/2010 2:36:30 PM

1701

ศึกษาสาเหตุการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน

นายบุญเยี่ยม ลีลา

 ขอนแก่น เขต 5 8/9/2010 10:31:21 PM

1720

การวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนดีระดับอำเภอ ในอำเภอมะขาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

นางอรวรรณ ภุมรินทร์

 จันทบุรี เขต 2 11/5/2010 2:19:48 PM

1723

การทดลองใช้วิธีนิเทศแบบฝึกฝนระหว่างปฏิบัติ (Training in the Job) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

นางจริยา บุญยะโตพันธ์

 จันทบุรี เขต 2 3/23/2011 9:51:31 PM

1724

การพัฒนารูปแบบสมรรถนะครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร(ICT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2

นางประภาศิลป์ ญาติเจริญ

 จันทบุรี เขต 2 8/11/2010 10:30:07 AM

1728

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒

นางกาญจนา นิยมนา

 จันทบุรี เขต 2 10/18/2010 9:04:55 AM

1741

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/11/2010 11:01:26 AM

1743

การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของโครงการศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษาโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

นางญานภร นันทพานิช

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 10/26/2010 12:22:38 AM

1744

การศึกษาการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นางธัญนันท์ อรุณสวัสดิ์

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/12/2010 12:47:11 PM

1753

การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นายมนูญ พิสมัย

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 9/13/2010 10:46:49 AM

1756

การพัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1

นายธนาธิป ธรรมรักษา

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/30/2010 12:40:54 PM

1757

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนในกลุ่มวิชาการที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นายอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 8/19/2010 4:08:10 PM

1758

การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในกลุ่มวิชการที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

นางสาวสมหมาย หริการบัญชร

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 9/5/2010 1:35:05 PM

1765

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายมาโนช โคมเดือน

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/7/2010 3:25:26 PM

1773

การศึกษาการดำเนินงานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

นายพิชัย วงศ์กลม

 ฉะเชิงเทรา เขต 2 10/7/2010 3:17:40 PM

1781

การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นางเถาวรรณ์ อัมระนันทน์

 ชลบุรี เขต 1 9/27/2010 2:28:44 PM

1808

การพัฒนากระบวนการสร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

นางพิธพร ธนะสมบัติ

 ชลบุรี เขต 2 8/11/2010 10:21:09 AM

1809

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2553

นางศรินทร์ทิพย์ ประสิว

 ชลบุรี เขต 2 11/2/2010 2:21:30 PM

1811

ศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายวิทยา ตุงคะเสน

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 3:11:21 PM

1812

ความต้องการในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายบัญญัติ พุ่มพวง

 ชลบุรี เขต 2 8/11/2010 9:15:47 AM

1813

ผลการใช้เทคนิคการทำวิจัยแบบพาทำ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2553

นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล

 ชลบุรี เขต 2 8/11/2010 10:12:37 AM

1814

เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับโรงเรียนทั่วไป ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นางพรพินิจ เสืออ่วม

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 3:31:23 PM

1815

แนวทางการบริหารและการจัดการสถานศึกษาเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายฉัน รุจิราภิลักษณ์

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 10:39:35 PM

1816

กานิเทศการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายวินัย กองสิน

 ชลบุรี เขต 2 11/5/2010 2:39:51 PM

1817

การพัฒนาชุดนิเทศฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

นายสำเนาว์ ธนะสมบัติ

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 3:55:34 PM

1818

ศึกษารูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์ของครูและบุคลากรในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นางจรรยา เกตุพันธุ์

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 3:49:10 PM

1819

ศึกษารูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนในสักัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

นายภราดร เกตุพันธุ์

 ชลบุรี เขต 2 9/27/2010 4:01:52 PM

1822

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กรณีศึกษา โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

นางสาวฉวีวรรณ แสงสว่าง

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:02:52 AM

1823

การนิเทศการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองเด็กปฐมวัยบูรณาการวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะของครูปฐมวัย โรงเรียนศูนย์ต้นแบบเครือข่าย โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3

นางเกตุนภัส อภิสมบูรณ์

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:16:27 AM

1824

ผลการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยการอบรมทางไกลผ่านสื่อโทรทัศน์ทางการศึกษา (ETV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

นายอรพงษ์ อาษาเอื้อ

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:04:23 AM

1826

การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

นางน้ำค้าง โตจินดา

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:06:47 AM

1829

การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบ้านา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นางภาวิตา วงษ์แก้ว

 ชลบุรี เขต 3 12/6/2010 7:20:09 PM

1830

รายงานการพัฒนาครูโดยใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ประเภทสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

นายธนกฤตย์ มงคลวงษ์

 ชลบุรี เขต 3 11/19/2010 11:27:58 AM

1831

Professional Development Strategies for Education Supervisors under "An Innovative Supervision" Policy: A Case Study of Chonburi Educatioinal Service Area Office 3

นางวัฒนา กลิ่นชู

 ชลบุรี เขต 3 9/13/2010 11:14:36 AM

1832

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

นางสุภา ไทยเขียว

 ชลบุรี เขต 3 10/19/2010 9:11:49 AM

1914

การศึกษาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูที่ผ่านการอบรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางวาสนา ตาลทอง

 ชัยภูมิ เขต 3 10/25/2010 3:42:10 PM

1936

การศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้และคุณธรรมของผู้เรียนผ่านการทำโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน

0นางอรวรรณ คำมณี

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 11:46:56 AM

1943

ผลการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

นางจารุพรรษ ชอุ่มผล

 ชุมพร เขต 1 10/11/2010 1:19:39 PM

1944

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดปากด่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นางสาวเตือนใจ พรหมน้อย

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 11:56:02 AM

1950

ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นางอวยพร ฤทธายุวงศ์

 ชุมพร เขต 1 10/14/2010 9:24:30 AM

1995

การศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ในโรงเรียนบ้านคลองประทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตราด

นางรัตนา เมืองจินดา

 ตราด เขต 1 11/8/2010 9:11:22 AM

1997

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบคละชั้น ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

นายบุญเรือน ฉายศิริ

 ตราด เขต 1 8/17/2010 3:39:22 PM

1998

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

นายวิจิตร สัมโย

 ตราด เขต 1 9/13/2010 10:30:43 AM

1999

ศึกษารูปแบบการจัดการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ของโรงเรียนวัดไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

นางนบนอบ แก้วสกุล

 ตราด เขต 1 10/19/2010 1:24:59 PM

2000

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบายห้องสมุด ๓ ดี ของโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยใช้การนิเทศ แบบกัลยาณมิตร

นางเสน่ห์ บุญชู

 ตราด เขต 1 12/2/2010 12:59:33 PM

2001

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยใช้การละเล่น พื้นบ้านของจังหวัดตราด

นายณรินทร์ นวลกสิ

 ตราด เขต 1 9/13/2010 10:28:00 AM

2003

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบสหวิทยาการโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในศูนย์ปัญจวิทยาคาร

นางธัญญา ฉายศิริ

 ตราด เขต 1 8/17/2010 3:45:18 PM

2004

การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางวัลลภา สังข์ผาด

 ตราด เขต 1 10/19/2010 1:31:57 PM

2005

ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่ประสบสำเร็จในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

นางพิมพ์จุฑา จั่นสังข์

 ตราด เขต 1 11/22/2010 7:55:38 PM

2006

ผลของการใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร

 ตราด เขต 1 11/30/2010 11:32:26 AM

2010

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนบ้านห้วงพัฒนาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้พร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยกระบวนการการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

นางสาววันพร ผลาวัลย์

 ตราด เขต 1 11/30/2010 1:17:29 PM

2013

การสนับสนุนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จังหวัดตราด

นายเอนก ทวาเรศ

 ตราด เขต 1 12/3/2010 2:39:50 PM

2016

ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

นางสาวจิราภรณ์ ธนาลัย

 ตราด เขต 1 11/9/2010 1:14:56 PM

2019

การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา โดยอิงมาตรฐานหลักสูตรและใช้การะบวนการสังเคราะห์ทัศนคติและความต้องการของผู้เรียน โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดตาก

นางละมูล เหล่าทอง

 ตาก เขต 1 9/23/2010 9:20:11 AM

2034

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 โดยวิธีการนิเทศแบบ Coaching

นางสาวชูใจ ทรงเมฆ

 ตาก เขต 1 10/11/2010 9:51:26 AM

2069

การนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนของครูโดยกระบวนการนิเทศแบบสามหัวชน

นายสมชาย พุ่มพิมล

 นครนายก เขต 1 8/11/2010 10:10:14 AM

2088

การศึกษาภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

นายพิเชฏฐ์ ศรีเมฆ

 นครปฐม เขต 1 8/20/2010 4:43:19 PM

2098

การศึกษารูปแบบการใช้ ICT จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก ในความรับผิดชอบ

นายไพฑูรย์ ปลอดอ่อน

 นครปฐม เขต 1 12/15/2010 2:36:42 PM

2105

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนครปฐม

นายกิตติ กสิธารา

 นครปฐม เขต 1 11/16/2010 7:57:33 PM

2106

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจ บูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิม ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า

 นครปฐม เขต 2 11/11/2010 1:30:48 PM

2107

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในชั้นเรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

นายไชยากาล เพชรชัด

 นครปฐม เขต 2 12/1/2010 1:29:21 PM

2108

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนพสม.

นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ

 นครปฐม เขต 2 12/1/2010 1:22:46 PM

2109

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2

นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

 นครปฐม เขต 2 11/23/2010 4:11:34 PM

2110

การศึกษารูปแบบการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกรณีศึกษา:โรงเรียนวัดบางไทรแก้ว

นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์

 นครปฐม เขต 2 12/1/2010 1:34:04 PM

2111

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดไร่งสุนทรอุทิศ

นางสาววิไลวรรณ โอรส

 นครปฐม เขต 2 10/12/2010 3:12:38 PM

2112

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง

นางวิไลวรรณ ตรีชั้น

 นครปฐม เขต 2 4/5/2011 1:32:38 PM

2113

1. ชื่อเรื่อง (Title) รูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:39:54 AM

2114

เรือง รายงานการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกรณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม.

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติศิริ

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 9:46:11 AM

2115

รูปแบบการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ของเครือข่ายคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2

นายสมชาย พูลศรี

 นครปฐม เขต 2 11/10/2010 1:51:39 PM

2116

รูปแบบเสริมสร้างพลังอำนาจการบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดเชิงเลน

นางสาวมณกาญจน์ ทองใย

 นครปฐม เขต 2 10/12/2010 3:03:50 PM

2117

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัด โพธิ์

นางนาฏธยาน์ รอดสน

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 9:19:28 AM

2118

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน

นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย์

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:12:39 AM

2119

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธราราม

นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:29:19 AM

2120

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย

นางสันทนา พูลพัฒน์

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 9:47:41 AM

2122

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนราภิรมย์

นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:11:09 AM

2123

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านฉาง

นายปรีชา สายค้ำ

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:14:31 AM

2124

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4

นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 9:27:19 AM

2125

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิมการนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เครือข่ายการนิเทศที่ 17

นายชลอ เอียมสอาด

 นครปฐม เขต 2 11/9/2010 3:37:48 PM

2126

รูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝันจังหวัดนครปฐม

นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์

 นครปฐม เขต 2 12/9/2010 11:04:36 AM

2127

การพัฒนาบุคลากรในการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นายถวัลย์ จันทร์เพ็ง

 นครปฐม เขต 2 10/14/2010 10:52:04 AM

2129

เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินงานเขียนร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม

นายยุทธ โตอดิเทพย์

 นครปฐม เขต 2 10/13/2010 10:36:12 AM

2180

เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์

 นครราชสีมา เขต 1 11/9/2010 2:35:19 PM

2189

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

นายไพรวัลย์ วันทนา

 นครราชสีมา เขต 1 10/29/2010 9:52:33 AM

2193

การศึกษาวิธีการนำผลการประเมินคุณภาพนักเรียนไปวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนบิงชมพู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่มีผลสอบ O-NET สูงขึ้น

นางพูนสุข มนต์ทิพย์วรรณ

 นครราชสีมา เขต 1 11/9/2010 2:52:34 PM

2196

การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมค่ายยุวชนโอเพนซอร์ส

นางสุนันทา พุทธวรรณะ

 นครราชสีมา เขต 1 11/9/2010 2:49:09 PM

2199

การสอนลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

นางศิริรัตน์ บุญตานนท์

 นครราชสีมา เขต 1 10/29/2010 3:52:57 PM

2201

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรแกนนำในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลของจังหวัดนครราชสีมา

นายทวี บรรจง

 นครราชสีมา เขต 1 10/24/2010 3:38:16 PM

2204

ชื่อเรื่อง....การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา.............

นางวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

 นครราชสีมา เขต 1 8/25/2010 5:16:22 PM

2226

การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3

นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์

 นครราชสีมา เขต 3 10/4/2010 9:43:04 AM

2233

สภาพการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านนางเหริญ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

นางฐิตารีย์ จุฑางกูร

 นครราชสีมา เขต 3 11/2/2010 10:05:35 PM

2235

การศึกษาสภาพแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)

นายจารึก ธนารักษ์

 นครราชสีมา เขต 3 10/15/2010 10:58:33 AM

2238

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองปักไหมงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 โดยใช้กิจกรรมนิเทศภายใน

นายศิริวัฒน์ มาลา

 นครราชสีมา เขต 3 10/20/2010 11:58:47 PM

2249

การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

นางโสริญา เอียดจุ้ย

 นครราชสีมา เขต 4 11/5/2010 8:22:37 PM

2279

การนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างรอบด้าน ปี่การศึกษา 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

นายวิสุทธิ์ อิสระพายัพ

 นครราชสีมา เขต 6 11/3/2010 4:42:41 PM

2335

การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้คู่มือนิเทศแบบชี้แนะของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 25 สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นายโอษฐ์ นพรัตน์

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/14/2010 4:00:41 PM

2336

ศึกษารูปแบบการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านชายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาววิยะดา ระวังสุข

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/19/2010 8:49:01 AM

2338

ศึกษาระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นายวิจัย ไกรสิทธิ์

 นครศรีธรรมราช เขต 2 9/21/2010 1:32:03 PM

2339

การพัฒนาวิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายที่ 3โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)

นายจำนงค์ หนูเพชร

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/14/2010 3:14:08 PM

2341

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา

นางสายพิน เพชรศรีเงิน

 นครศรีธรรมราช เขต 2 11/3/2010 3:20:22 PM

2342

การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาโดยใช้คู่มือการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)

0นายถาวร ปลอดชูแก้ว

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/14/2010 3:56:34 PM

2344

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้คู่มือการนิเทศแบบ KM ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นายปรีชา ศันสนียกุล

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/14/2010 3:27:31 PM

2346

การพัฒนารูปแบบการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นายอุทัย กาญจนภักดิ์

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/27/2010 2:24:24 PM

2347

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นางกาญจนา จิตรสำรวย

 นครศรีธรรมราช เขต 2 9/22/2010 9:45:23 AM

2348

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสำหรับการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นางอรอนงค์ พรหมวิหาร

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/15/2010 4:42:27 PM

2349

การพัฒนาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบกัสกี้โมเดล

นายชาติชาย ปิลวาสน์

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/15/2010 4:46:48 PM

2350

การศึกษาคุณลักษณะครูที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6

นายประเสริฐ พรหมศร

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/27/2010 2:29:51 PM

2352

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใช้คู่มือนิเทศแบบพาทำของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นายนิพนธ์ ไทยกลาง

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/14/2010 3:24:17 PM

2356

การศึกษารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบระดับดีเยี่ยมของโรงเรียนบ้านชายคลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

นางจุรี เพ็ชรอาวุธ

 นครศรีธรรมราช เขต 2 10/15/2010 4:34:42 PM

2484

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

นางสาวสุภา นามะสนธิ

 นราธิวาส เขต 1 10/4/2010 4:36:47 PM

2501

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเยนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบของสพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นางเกษร สมรรคเสวี

 น่าน เขต 1 11/16/2010 9:31:26 AM

2509

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยจากเพลงสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 สพป.น่าน เขต 1

นายธวัชชัย ทรงประศาสน์

 น่าน เขต 1 1/26/2011 3:24:57 PM

2516

การพัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 1

นายทวีป ปัญญาอินทร์

 น่าน เขต 1 10/19/2010 2:51:19 PM

2529

การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Coaching

นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร

 บุรีรัมย์ เขต 1 12/3/2010 12:02:58 PM

2535

การศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยพลังผู้ปกครองและชุมชน โดยใช้กระบวนการ AIC. ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

นางแสงจันทร์ อุไรมาลย์

 บุรีรัมย์ เขต 1 12/1/2010 3:24:26 PM

2537

การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

นางรุ่งฤดี หมั่นการ

 บุรีรัมย์ เขต 1 11/16/2010 3:09:44 PM

2550

การศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการนิเทศแบบชี้แนะในโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1

นางสิรี พึ่งจิตต์ตน

 ปทุมธานี เขต 1 9/21/2010 9:17:32 PM

2601

การนิเทศแบบ "ช่วยคิดพาทำ" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอนโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1

นางสาวรัชนี ตะเภาพงศ์

 ปราจีนบุรี เขต 1 10/15/2010 3:24:39 PM

2661

การนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการสอนอ่านและเขียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจำไก่ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ Coaching

นางสาวประไพศรี ขันคำ

 พะเยา เขต 1 12/3/2010 4:13:44 PM

2665

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ

 พะเยา เขต 1 10/22/2010 2:32:55 PM

2666

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

นายนพคุณ จันต๊ะวงค์

 พะเยา เขต 1 12/3/2010 4:13:53 PM

2670

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาะเยา เขต 1

นายสมเกียรติ อ้อยหวาน

 พะเยา เขต 1 11/23/2010 8:09:12 AM

2672

การพัฒนารูปแบบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นายเอี่ยม มังคลาด

 พะเยา เขต 1 11/23/2010 8:21:25 AM

2673

ผลการนิเทศโดยใช้เครือข่าย Internet เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1

นายสงัด ปินตานา

 พะเยา เขต 1 11/23/2010 8:04:56 AM

2674

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.พะเยา เขต 1

นายบุญเรียบ มองมูล

 พะเยา เขต 1 11/23/2010 8:17:09 AM

2676

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1

นางภัทรภร รัตนชมภู

 พะเยา เขต 1 9/30/2010 3:55:19 PM

2677

รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ : กรณีศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก

นายสุรัตน์ กุลศรี

 พะเยา เขต 1 11/3/2010 12:46:50 PM

2678

การนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการสอนอ่านและเขียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า ปีการศึกษา 2553 โดยใช้ระบบกระบวนการนิเทศ Coaching

นายอุทัย คิดศรี

 พะเยา เขต 1 10/22/2010 2:35:50 PM

2679

การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่องการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

นางสุรางค์ ประเทศ

 พะเยา เขต 1 11/23/2010 8:36:15 AM

2680

การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและศูน์เด็กปฐมวัยเครือข่าย สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

นางวันเพ็ญ สุทธิพิบูลย์

 พะเยา เขต 1 11/23/2010 8:13:12 AM

2737

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองหลวง

นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรดี

 พิจิตร เขต 1 12/15/2010 11:05:44 AM

2738

การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสมโภชน์ บุญเรศ

 พิจิตร เขต 1 10/18/2010 3:24:47 PM

2739

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการและการจัดเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

นางสาวพรพรรณ ศรีทอง

 พิจิตร เขต 1 10/26/2010 9:34:18 PM

2740

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

นายจะเด็จ สนแจ้ง

 พิจิตร เขต 1 10/18/2010 3:40:19 PM

2743

การพัฒนารูรูปแบบการนิเทศการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางสายสวาท รัตนกรรดิ

 พิจิตร เขต 1 10/19/2010 9:11:21 AM

2744

รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พุทธราช ๒๕๕๑ ของครูในโรงเรียนแกนนำใช้หลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

นายพิทยา บุญเกตุ

 พิจิตร เขต 1 10/19/2010 9:16:18 AM

2746

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)ในโรงเรียนอนุบาลพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

นายปตินันท์ ศรีพงษ์

 พิจิตร เขต 1 10/20/2010 9:37:00 AM

2747

การพัฒนาคุณภาพการสอนการใช้เกมบัตรคำเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านสายคำโห้

นางสาวทองปอน พิรา

 พิจิตร เขต 1 10/20/2010 9:51:20 AM

2752

การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบPDIRE สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

นางธนัญญาณ์ จุลบุตร

 พิจิตร เขต 1 8/26/2010 9:32:58 AM

2754

การพัฒนาทักษะการสอนกลุ่มสาระการเรีนรรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า โดยใช้รูปแบบพาคิดพาทำ

นางนิภา มงคลประเสริฐ

 พิจิตร เขต 1 10/18/2010 3:37:02 PM

2755

การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนวิถีพุทธ

นางธนพรรณ รอดกำเหนิด

 พิจิตร เขต 1 10/18/2010 3:53:12 PM

2757

ถอดบทเรียนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาประเภท"ชุดการสอน"โดยวิจัยเอกสารและการจัดการความรู้:กรณีศึกษาจากวิทยานิพนธ์ ปี 2548-2552

นายนำชัย ใบตระกูล

 พิจิตร เขต 1 10/20/2010 9:33:01 AM

2761

พัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเครือข่ายสัมพันธ์

นายสมพร ปานแสง

 พิจิตร เขต 1 10/18/2010 3:33:21 PM

2762

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการความรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายมาโนชญ์ ขุนกอง

 พิษณุโลก เขต 1 10/22/2010 9:58:39 AM

2768

รูปแบบการบริหารการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล้ก สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1

นางสุรีย์พร ปัญญาธนสานต์

 พิษณุโลก เขต 1 10/19/2010 9:09:43 AM

2776

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ

 พิษณุโลก เขต 1 10/25/2010 12:58:51 PM

2826

การพัฒนาเทคนิคการนิเทศของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ Reflective Coaching

นายสัมภาษณ์ คำผุย

 มหาสารคาม เขต 1 10/12/2010 12:56:00 PM

2829

รายงานการพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา

นางสุรางค์ เพ็ชรกอง

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 2:56:30 PM

2830

ผลการพัฒนาโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรบือ 3

นายสังคม นนตรี

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 9:58:08 AM

2831

การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

นางกาญจนา วิเศษรินทอง

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 9:54:12 AM

2836

การวิจัยและพัฒนาการนิเทศกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

นางพุทธารัตน์ ทะสา

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 3:18:20 PM

2837

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะการคิดด้วยวิธีOpen Approach

นายนที พิลาแดง

 มหาสารคาม เขต 1 1/14/2011 1:52:29 PM

2838

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

นายปราการ เจริญสุรสกล

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 9:42:22 AM

2839

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฟทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

นางสาวธนวัน จันทศักดิ์

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 3:23:16 PM

2841

ผลการพัฒนาโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรบือ6

นายธนวุฒิ คำสีแก้ว

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 9:51:02 AM

2842

ผลการพัฒนาโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนหว่านบัวค้อ

นายมงคล ใจทน

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 9:56:06 AM

2843

ผลการพัฒนาโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรบือ 1

0สมศักดิ์ พิทักษ์

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 10:03:33 AM

2844

ผลการพัฒนาโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงน่าง

นายบัญญัติ ตลับทอง

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 10:32:36 AM

2845

การพัฒนาคู่มือจัดการความรู้เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนในฝันที่ยั่งยืน

นายสมชัย จันทริมา

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 9:52:45 AM

2846

การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

นายกิตติ ทวยภา

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 3:26:51 PM

2847

รูปแบบการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามอัตตลักษณ์ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน

นายเสริมชัย สังกะเพศ

 มหาสารคาม เขต 1 10/6/2010 9:42:00 PM

2848

ผลการพัฒนาโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแกดำวังแสง

นายนิพนธ์ สุหา

 มหาสารคาม เขต 1 9/27/2010 9:47:54 AM

2851

การพัฒนาชุดการนิเทศเพื่อสร้างเสริมศักยภาพครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองเด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่มีผลไม่รับรองการประเมินภายนอก รอบ ๒ ระดับปฐมวัยของ สมศ. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์

 มุกดาหาร เขต 1 11/29/2010 2:14:16 PM

2852

การสร้างและพัฒนาแนวดำเนินการบูรณาการจัดกิจกรรมเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่การอาชีพ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายวิทยา กิตติพร

 มุกดาหาร เขต 1 10/29/2010 9:33:34 AM

2853

การเสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เครือข่ายการนิเทศตำบลโนนยาง

นายพงษ์อำมาตย์ กลางประพันธ์

 มุกดาหาร เขต 1 11/26/2010 5:26:50 PM

2856

การศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานคุณธรรมโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นางเกยูร แก้วมณี

 มุกดาหาร เขต 1 10/28/2010 10:53:54 AM

2858

บูรณาการการจัดกิจกรรมนำความรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางอุราวดี ปัตติยะ

 มุกดาหาร เขต 1 10/28/2010 11:07:26 AM

2862

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร โดยการใช้นิเทศแบบร่วมคิดร่วมทำ

นางวิหาญ พละพร

 มุกดาหาร เขต 1 10/29/2010 1:01:08 PM
กุลตังวัฒนา

2864

การคสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุระหว่าง 7-9 ปี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นางอาภรณE>

 มุกดาหาร เขต 1 10/29/2010 9:25:01 AM

2865

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนร้

นางสมสุข ตรงสุวรรณ์

 มุกดาหาร เขต 1 12/2/2010 1:29:25 PM
ไชยมาโย

2867

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายทวีศักดิE>

 มุกดาหาร เขต 1 10/11/2010 2:49:46 PM

2872

นายถาวร บัณฑิตเสน

 มุกดาหาร เขต 1 9/30/2010 1:27:32 PM

2887

การพัฒนาครูเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนหนีเรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร : เฉพาะกรณีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖ โรงเรียนมุกดาวิทยานุนูล สังสำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นางสุภาภรณ์ กัลยารัตน์

 มุกดาหาร เขต 1 11/29/2010 2:21:37 PM

2914

โครงการวิจัยและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยใช้กระบวนการดำเนินงานด้วยเทคนิค MBO และการนิเทศแบบเครือข่ายเพื่อนครู

นายจำรูญ เรืองขจร

 ยะลา เขต 1 11/24/2010 3:56:28 PM

2915

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

นายสวัสดิ์ อยู่ศิลป

 ยะลา เขต 1 11/24/2010 2:46:23 PM

2917

ผลการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความตระหนักต่อภาวะโลกร้อนแก่นักเรียนในสังกัดสสปพ.ยล.1

นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม

 ยะลา เขต 1 11/22/2010 12:58:58 PM

2919

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีผลการประเมินภายนอกรอบสองอยู่ในระดับดีมาก สังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1

นายชะอวบ ขวัญนวล

 ยะลา เขต 1 12/3/2010 1:09:58 PM

2920

พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

นางสาวเพ็ญพร ไชยนาพงษ์

 ยะลา เขต 1 11/25/2010 3:22:57 PM

2921

การดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสามพญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

นางภรณี สุวารักษ์

 ยะลา เขต 1 11/22/2010 8:45:21 PM

2922

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

นางสุชาดา ดวงแก้ว

 ยะลา เขต 1 11/24/2010 2:39:05 PM

2924

การศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 :กรณ๊ศึกษาโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายสถิตย์ จันทร์นวล

 ยะลา เขต 1 12/13/2010 10:07:56 AM

2926

การใช้ประโยชน์จากสื่อนิเทศทางไกล : หนังสือพิมพ์นิเทศปริทัศน์รายสองเดือนของผู้บริหารโรงเรียนและครู กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนกรงปินัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

นายบุญส่ง ลอยสุวรรณ์

 ยะลา เขต 1 11/24/2010 2:32:24 PM

2928

บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัย

นางจิราภรณ์ ก่อเกียรติยากุล

 ยะลา เขต 1 11/24/2010 2:34:16 PM

2929

การพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนในกลุ่มร่มเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

นางสาวจิราวรรณ ยืนยง

 ยะลา เขต 1 11/22/2010 8:42:39 PM

2930

ความพึงพอใจของครูต่อชุดการนิเทศและพัฒนาครู เรื่อง “การนำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้”:กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายพงศ์ศักดิ์ มณีนวล

 ยะลา เขต 1 12/3/2010 1:15:57 PM

2931

สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และผลกระทบของโครงการลงทุนด้านการศึกษาและเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีต่อโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายณรงค์ เทิดนามวงศ์

 ยะลา เขต 1 12/3/2010 1:11:08 PM

2932

การจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สังกัด สพป.ยล.1

นายมนูญ พืชสะกะ

 ยะลา เขต 1 11/22/2010 1:00:33 PM

2934

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กรณีศึกษา : โรงเรียนที่จัดการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

นายสมชาย เอี่ยวสกุล

 ยะลา เขต 1 11/22/2010 11:13:33 AM

2935

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ระบบการเรียนการสอนแบบคละชั้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

นายสัมฤทธิ์ อินทสูตร

 ยะลา เขต 1 11/26/2010 4:23:11 PM

2936

การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองเด็กปฐมวัยในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ สังกัดสปพ.ยล.1

นายกัมปนาท จูฑังคะ

 ยะลา เขต 1 11/22/2010 12:55:43 PM

2947

ผลการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม

นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์

 ร้อยเอ็ด เขต 1 8/22/2010 9:45:30 AM

2988

การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ประสบผลสำเร็จของครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

นางดรุณจิต ม่วงมงคล

 ระยอง เขต 1 10/19/2010 1:23:41 PM

2990

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกอบรมหลักสูตรกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนเกาะแก้ว สำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ประถมศึกษาระยอง เขต 1

นางศิริรัตน์ สุขสันต์

 ระยอง เขต 1 9/19/2010 10:55:15 AM

2995

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน

นายปัญญา สุขศิริ

 ระยอง เขต 1 11/13/2010 10:41:44 PM

3010

การใช้เทคนิคการออกแบบ PMIเพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในฝัน

นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค์

 ราชบุรี เขต 1 8/20/2010 9:55:21 PM

3035

พัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์เครือข่ายพระงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

นายสังวาลย์ สิงห์สา

 ลพบุรี เขต 1 11/1/2010 12:33:02 PM

3036

การนิเทศการใช้ Socialnetwork เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการ Connecting Classrooms จังหวัดลพบุรี

นางสาวเยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์

 ลพบุรี เขต 1 11/1/2010 12:49:15 PM

3039

การศึกษาผลการดำเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียนโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1

นางมาลี สืบกระแส

 ลพบุรี เขต 1 11/30/2010 9:33:04 AM

3040

ศึกษาความต้องการการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพชรวงกฏ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

นายสัมฤทธิ์ แห้วทอง

 ลพบุรี เขต 1 10/21/2010 12:56:22 PM

3041

นิเทศและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตักศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ใช้หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

นางสาววิจิตรา เจือจันทร์

 ลพบุรี เขต 1 10/21/2010 10:54:24 AM

3042

การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดต้นแบบด้วยวิธีร่วมคิด ร่วมทำ ในโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1

นางสาวชลลดา วงษสกุล

 ลพบุรี เขต 1 11/1/2010 12:17:09 PM

3043

นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาธิปไตยในโรงเรียน ของครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ

 ลพบุรี เขต 1 10/21/2010 3:07:58 PM

3045

นิเทศและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตักศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ใช้หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

นางเปรมฤดี ไสยประพาส

 ลพบุรี เขต 1 10/21/2010 10:56:16 AM

3046

นิเทศและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศโดยใช้หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานของ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกสำโรงพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

นางบังอร ดีอ่วม

 ลพบุรี เขต 1 10/20/2010 9:57:50 AM

3047

การพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)

นางชนิกานต์ วงศ์กิตติวรรณ

 ลพบุรี เขต 1 11/1/2010 10:49:50 AM

3049

การศึกษาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดของครูปฐมวัยในโรงเรียนวัดโป่งแค

นางจีรพรรณ นิสสภา

 ลพบุรี เขต 1 11/13/2010 11:43:44 PM

3050

การนิเทศและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้หน่วยการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)

นายไพศาล กรรณาริก

 ลพบุรี เขต 1 11/15/2010 12:44:04 PM

3052

นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

นางนางชลธิชา กัณฐโรจน์

 ลพบุรี เขต 1 11/1/2010 10:53:11 AM

3053

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้วยระบบการนิเทศแนวใหม่

นางสาวราตรี ฤทธิสาร

 ลพบุรี เขต 1 10/19/2010 9:45:14 PM

3057

นิเทศและพัฒนาทักษะการคิดของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ผังความคิด (Mind Map)โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

นางนางสุนีย์ โตอินทร์

 ลพบุรี เขต 1 11/1/2010 10:27:30 AM

3058

การพัฒนากระบวนการสอนคิดของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1

นางสาวนางสาวสิริกร กระสาทอง

 ลพบุรี เขต 1 10/20/2010 9:34:41 AM

3059

การพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 7 ขั้นตอน

นางนิตยา ทับพุ่ม

 ลพบุรี เขต 1 10/21/2010 1:28:49 PM

3060

การพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี

นางสาวนางสาวสมพิศ วงษ์แหยม

 ลพบุรี เขต 1 11/1/2010 10:55:28 AM

3062

การวิจัยเชิงคุณภาพ “ผลการดำเนินการพัฒนา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการนิเทศ แบบทหารเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และชุดพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

นายเอนก รัศมี

 ลพบุรี เขต 1 11/13/2010 11:44:24 PM

3063

นิเทศและพัฒนาทักษะการคิดของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ผังความคิด (Mind Map)โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

นางสาวฐิราภรณ์ สัมฤทธิ์

 ลพบุรี เขต 1 11/1/2010 10:32:22 AM

3065

การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาในโรงเรียนวัดเกตุสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลพบุรีเขต1 โดยใช้รูปแบบอริยสัจ4

นางวาสนา เขตกัน

 ลพบุรี เขต 1 10/13/2010 4:02:31 PM

3069

นิเทศและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนซอยพิเศษ สาย ๔ ซ้าย สังกัด สพป.ลพบุรี ใช้หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน

นางสาวฐิติภัทร ประสิทธิ์พร

 ลพบุรี เขต 1 11/17/2010 7:23:20 PM

3070

กรณีศึกษา การพัฒนาครูดีมีมาตรฐาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีและโรงเรียนสิงห์บุรี

นายปรีชาพล ทองอ่อน

 ลพบุรี เขต 1 10/21/2010 12:48:25 PM

3072

การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน ที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดงพลับ

นางเลขา มูลลิสาร

 ลพบุรี เขต 1 11/1/2010 10:37:29 AM

3074

การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1

นายอภิชาติ เพชรพลอย

 ลพบุรี เขต 1 11/1/2010 10:33:52 AM

3075

เค้าโครงการวิจัย การนิเทศยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 2

นางปรานอม ประทีปทวี

 ลพบุรี เขต 1 10/17/2010 2:02:07 PM

3080

ศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาศูนย์เรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำปาง เขต 1

นายวรพจน์ ลังกาพินธ์

 ลำปาง เขต 1 12/9/2010 2:10:28 PM

3085

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนสบจางวิทยา โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายชนินทร์ วรรณมณี

 ลำปาง เขต 1 11/18/2010 8:07:11 PM

3099

การนิเทศเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้คู่มือพัฒนาครู และการใช้ชุดฝึก แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน

นางสาวนิจ จันทร์มล

 ลำปาง เขต 1 12/3/2010 1:22:55 PM

3100

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1

นางจารุวรรณ สายคำฟู

 ลำปาง เขต 1 12/4/2010 12:23:32 PM

3101

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ด้านทักษะการอ่านของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1

นางสาวทวีศรี จันทร์เอี่ยม

 ลำพูน เขต 1 11/12/2010 2:44:08 PM

3102

การพัฒนาครูผู้สอนด้วยการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Office Power Point 2003 "กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน"

นายวิทยา ปิ่นกันทา

 ลำพูน เขต 1 11/10/2010 1:29:43 PM

3107

รายงานการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ 4 ร. กรณีศึกษา:โรงเรียนอนุบาลลำพูน ปีการศึกษา 2552

นางรัชนี สมบุตร

 ลำพูน เขต 1 11/10/2010 12:27:07 PM

3108

การศึกษารูปแบบการสอนสังคมศึกษาที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง

 ลำพูน เขต 1 11/10/2010 12:26:31 PM

3117

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้รูปแบบคละชั้นโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนวัดกู่เส้า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นายเจตนา เมืองมูล

 ลำพูน เขต 1 9/24/2010 2:51:42 PM

3118

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าซางน้อย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย

 ลำพูน เขต 1 9/24/2010 2:52:50 PM

3121

รายงานการค้นคว้ารวบรวมคำสำคัญ(Key words)ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนำมากำหนดเป็นประเด็นการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีความรู้(Theory of knowledge)ของโรงเรียนมาตรฐานสากล(WSSC)

นายไพโรจน์ พิทักษ์ทวยหาญ

 ลำพูน เขต 1 10/19/2010 8:24:15 AM

3147

การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นายวิกรานต์ ศรีอักเศษ

 สกลนคร เขต 1 10/4/2010 10:39:49 AM

3148

การศึกษาความคิดเห็นการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

นางสาวนิยะดา โทษาธรรม

 สกลนคร เขต 1 10/4/2010 12:56:39 PM

3149

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

นางเอื้อมพร บัวดี

 สกลนคร เขต 1 10/4/2010 11:41:37 AM

3153

การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาสกลนคร เขต 1:การศึกษาพหุกรณี

นายชัยวุฒิ โสภัย

 สกลนคร เขต 1 10/4/2010 9:21:24 AM

3155

การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 อย่างง่าย ด้วยยุทธวิธีช่วยคิด

นายบรรทัด วภักดิ์เพชร

 สกลนคร เขต 1 10/4/2010 10:07:57 AM

3157

การศึกษาการพัฒนาการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

นางวัชราภรณ์ อินธิปีก

 สกลนคร เขต 1 9/28/2010 1:09:02 PM

3162

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1

นายวีระยุทธ ก้อนกั้น

 สกลนคร เขต 1 9/29/2010 9:34:06 AM

3164

การพัฒนาการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับครูปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นางอมรรัตน์ บุตะเขียว

 สกลนคร เขต 1 9/28/2010 1:53:50 PM

3165

รายงานผลการใช้คู่มือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดศูนย์อำนวยการเครือข่ายร่มภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นางมลิวัลย์ อุดมเดช

 สกลนคร เขต 1 12/14/2010 9:11:52 AM

3166

การพัฒนาวีซีดี เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่ออบรมครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นางพรชนก พรมอารักษ์

 สกลนคร เขต 1 9/28/2010 12:37:52 PM

3167

การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์อำนวยการเครือข่ายงิ้วหอมดงธาตุสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

นางจุฬาภรณ์ รีทอง

 สกลนคร เขต 1 9/28/2010 1:59:02 PM

3168

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อยกระสถานศึกษาเข้มแข็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นายพิชัย ชาบรรทม

 สกลนคร เขต 1 9/28/2010 1:44:45 PM

3169

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2

นางประทินทิพย์ พรไชยยา

 สกลนคร เขต 1 10/4/2010 10:33:42 AM

3171

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นายคณุตม์ แสนอาจ

 สกลนคร เขต 1 10/4/2010 10:58:30 AM

3173

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นายจัยนิจ พรหมสาขา ณ สกลนคร

 สกลนคร เขต 1 10/4/2010 10:36:14 AM

3187

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในคาบกิจกรรมแนะแนว โดยใช้เครือข่ายร่วมพัฒนา

นางอุษา เหมตะศิลป

 สงขลา เขต 1 8/21/2010 1:33:27 PM

3204

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบDelivery เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

นางวรรณดี สุธาพาณิชย์

 สตูล เขต 1 3/9/2011 3:05:12 PM

3214

การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความพอเพียงของภาระงานและกิจกรรมในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

นายสมมาตร มานะกล้า

 สตูล เขต 1 12/11/2010 10:28:16 PM

3215

การพัฒนาระบบการประเมินผลภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

นางธานี มานะกล้า

 สตูล เขต 1 12/11/2010 2:12:49 PM

3228

การศึกษาผลการนิเทศแบบชี้แนะ(coaching supervision) เพื่อพัฒนาความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

นางวัฒนา รวยสำราญ

 สมุทรปราการ เขต 1 11/15/2010 10:57:12 AM

3230

การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับศึกษานิเทศก์ในทศวรรษหน้า

นายศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย

 สมุทรปราการ เขต 1 11/9/2010 11:24:00 AM

3231

ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สป.1

นางนฤมล เนื่องช้าง

 สมุทรปราการ เขต 1 11/11/2010 2:12:31 PM

3233

การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษา

นางสาวคณาพร คมสัน

 สมุทรปราการ เขต 1 11/3/2010 11:19:09 AM

3237

รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามหลักสูตร "เงินทองของมีค่า" ของโรงเรียนต้นแบบ

นางมณฑนา มานะประสพสุข

 สมุทรปราการ เขต 1 9/27/2010 2:49:16 PM

3238

ศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

นางสาวพาสนา ชลบุรพันธุ์

 สมุทรปราการ เขต 1 11/12/2010 11:46:58 AM

3239

การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สพป.สป.1

นางอุษา สังข์น้อย

 สมุทรปราการ เขต 1 9/27/2010 2:46:23 PM

3240

การวิจัยและพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

นางมาลี อาสาเสนีย์

 สมุทรปราการ เขต 1 10/21/2010 3:53:36 PM

3243

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูระดับประถมศึกษา สังกัด สพป.สป.1

นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว

 สมุทรปราการ เขต 1 9/27/2010 12:40:15 PM

3246

การใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนของครูสมุทรปราการ

นายไสว ภู่ทับทิม

 สมุทรปราการ เขต 1 9/15/2010 8:11:30 AM

3248

การศึกษาการปฏิบัติงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

นายวงษ์เทพ โรจน์ถาวร

 สมุทรปราการ เขต 1 9/27/2010 3:07:16 PM

3264

กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผ้สอน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสภณาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาสมุทรสาคร

นายอนุสรณ์ ยศเทียม

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 2:46:40 PM

3265

กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสภณาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์

 สมุทรสาคร เขต 1 12/7/2010 2:48:00 PM

3266

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มเร่งรัดคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 3:54:30 PM

3267

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของผ้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัย ในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

นางทัศนีย์ สุวรรณพงษ์

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 2:44:06 PM

3268

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรณีศึกษา โรงเรียนวังนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นางสุพรรณี ชื่นค้า

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 3:02:57 PM

3269

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบสะท้อนคิดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนแกนนำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นางวรนุช ตุนทกิจ

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 3:41:22 PM

3271

การศึกษุารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มเร่งรัดคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

นางปราณี สิทธิขจร

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 8:53:42 PM

3272

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรณีศึกษา โรงเรียนวังนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นายฉลอง คงเจริญ

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 3:05:47 PM

3275

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมห้องสมุด 3 ดี กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนางสาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

นางโสภาพร พุมเพรา

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 3:43:31 PM

3277

การนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 2:29:58 PM

3279

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรณีศึกษา โรงเรียนวังนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นายสุรัตน์ แสงอรุณ

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 3:04:12 PM

3280

การศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรณีศึกษา โรงเรียนวังนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นางวรยา พลายเล็ก

 สมุทรสาคร เขต 1 12/9/2010 3:05:00 PM

3287

การศึกษาการนิเทศที่ใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

นางสาวรำพึง ร่วมทอง

 สระแก้ว เขต 1 10/8/2010 1:52:02 PM

3295

การศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนร้แบบสืบเสาะหาความร้ เพื่อพัฒนาความคิดระดับสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

นางมาลี พิณสาย

 สระแก้ว เขต 1 8/19/2010 3:53:25 PM

3298

พฤติกรรมการสอนของครูที่ส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางประไพ ฉายอรุณ

 สระแก้ว เขต 1 10/8/2010 2:45:27 PM

3302

การแก้ปัญหาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารเสริมความคิด เรื่อง เมื่อครูไม่รอคำตอบ นักเรียนไม่ชอบคำถาม

นายสุจินต์ ศรีสรวล

 สระแก้ว เขต 1 10/21/2010 10:17:00 AM

3304

การพัฒนาทักษะการคิด: กรณีโรงเรียนวัดแพะโคก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

นางสาวอำนวยพร คำพันธ์

 สระบุรี เขต 1 10/20/2010 2:11:20 PM

3316

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร

นางทัตยา ยาชมภู

 สระบุรี เขต 1 11/25/2010 8:58:52 AM

3319

รูปแบบการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

นายสมนึก พรเจริญ

 สระบุรี เขต 1 9/30/2010 9:12:35 AM

3320

การพัฒนนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์

นายสมบัติ เนตรสว่าง

 สระบุรี เขต 1 11/24/2010 2:44:48 PM

3333

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโบสถ์

นางกุลยา สอาดม่วง

 สิงห์บุรี เขต 1 10/21/2010 9:01:45 AM

3334

การนิเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้คละชั้น โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (วัดไผ่ขาด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี

นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์

 สิงห์บุรี เขต 1 10/29/2010 3:28:39 PM

3337

ผลการนิเทศครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่ใช้สื่อการสอน "Teacher's Kit" โดยวิธีการนิเทศแบบ Coaching

นางจันทนา ลี้จินดา

 สิงห์บุรี เขต 1 10/11/2010 11:02:06 AM

3339

การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี

นายปริญญ์ พวงนัดดา

 สิงห์บุรี เขต 1 8/28/2010 9:56:35 AM

3340

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดม่วง

นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์

 สิงห์บุรี เขต 1 10/21/2010 8:59:41 AM

3341

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

นายอัมพร เรือนนาค

 สิงห์บุรี เขต 1 8/30/2010 12:20:57 PM

3344

รายงานผลการใช้ชุดนิเทศเรื่องแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความปลอดภัยในชีวิต

นายสรพันธ์ คงสุนทร

 สิงห์บุรี เขต 1 8/30/2010 11:55:21 AM

3346

รายงานการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะโดยใช้ชุดนิเทศทัศนศิลปฺ

นายชาญชัย พัฒน์งาม

 สิงห์บุรี เขต 1 8/30/2010 12:00:28 PM

3351

การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อการพัฒนาการทำวิจัยในโรงเรียน

นางสาวสุวรีย์ สุขแสน

 สุโขทัย เขต 1 11/17/2010 11:05:26 AM

3353

การพัฒนารูปแบบการนิเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางสาวระย้า คงขาว

 สุโขทัย เขต 1 9/1/2010 3:11:50 PM

3356

รายงานการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนตามแนวการนิเทศและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกการเรียนเร็วระดับประถมศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยกับการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยตามปกติ

นายณรงค์ ม่วงเย็น

 สุโขทัย เขต 1 10/29/2010 3:37:01 PM

3357

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง

นางสายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์

 สุโขทัย เขต 1 11/3/2010 11:08:39 AM

3358

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน Spirit of ASEAN เพื่อการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Educaiton Hub

นางวริศรา ณีศะนันท์

 สุโขทัย เขต 1 11/1/2010 3:29:06 PM

3360

การศึกษาวิธีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

นางสาววีณา แสนโกศิก

 สุโขทัย เขต 1 11/3/2010 9:29:27 AM

3361

การศึกษาผลการใช้วิธีสอนของเฟอร์นานของครูผู้สอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

นางจินตนา อัมพรภาค

 สุโขทัย เขต 1 11/3/2010 9:40:01 AM

3362

การใช้กระบวนการนิเทศแบบ Coaching เพื่อการพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง

นางสาวยุพิน ศรีประเสริฐ

 สุโขทัย เขต 1 11/3/2010 9:43:13 AM

3363

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา

 สุโขทัย เขต 1 11/10/2010 12:04:40 PM

3364

การศึกษารูปแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โดยใช้ SBM โรงเรียนเครือข่ายสังกัดสำนักงา นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

นายณรงค์ อัมพรภาค

 สุโขทัย เขต 1 11/3/2010 9:50:33 AM

3367

ความต้องการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

นายศิริ ฟักทอง

 สุโขทัย เขต 1 11/10/2010 12:58:51 PM

3404

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2553

นางนวรัตน์ ศรศักดิ์ชัยสิงห์

 สุราษฎร์ธานี เขต 1 12/12/2010 8:00:26 PM

3428

1.ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุดนิเทศเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

นายชูชัย ประดับสุข

 สุรินทร์ เขต 1 11/8/2010 2:59:55 PM

3438

การศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนการรุญวิทยาและโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1

นายสุพิศ กิ่งมณี

 สุรินทร์ เขต 1 11/9/2010 10:12:57 AM

3441

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต (ภัยธรรมชาติ) โดยกระบวนการนิเทศติดตามขั้นตอนอริยสัจ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

นางศิริพร ตริยาวธัญญู

 หนองคาย เขต 1 10/21/2010 8:46:41 AM

3447

การพัฒนา Coaching Team โรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ Coaching Team สู่ระบบคู่ประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้ (Pair PLA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

นางสมหมาย เกษร

 หนองคาย เขต 1 11/9/2010 3:23:39 PM

3452

การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ โดยการนิเทศแบบร่วมคิดพาทำ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 21 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร

 หนองคาย เขต 1 11/17/2010 3:03:32 PM

3456

การพัฒนาครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์เพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด โดยการประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศแบบพี่เลี้ยง

นายวิวัฒน์ ผาวันดี

 หนองคาย เขต 1 9/10/2010 10:50:10 AM

3458

การพัฒนากิจกรรมจิตสาธารณะของโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการนิเทศแบบCoaching

นางเมธาวดี สังขะมาน

 หนองคาย เขต 1 11/14/2010 7:31:25 AM

3460

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา

นายสมคิด ขันทอง

 หนองคาย เขต 1 10/22/2010 2:30:49 PM

3465

การนิเทศและพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

นางจิตราพร ราชบัณฑิต

 หนองคาย เขต 1 11/12/2010 9:37:58 AM

3540

การใช้กระบวนการนิเทศแบบ Coaching เพื่อพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward Design รายวิชาเกษตรอินทรีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษา

 อำนาจเจริญ เขต 1 12/23/2010 10:22:38 PM

3593

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 10

นายมนิต อินทะชุบ

 อุดรธานี เขต 1 10/20/2010 11:44:35 AM

3605

การพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มีความพร้อมรับ การประเมินภายนอกโดยการนิเทศแบบชี้แนะ

นายชาตรี อัครเจษฎากร

 อุดรธานี เขต 1 11/20/2010 12:46:54 PM

3607

การนิเทศเชิงลึก : ศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้อง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

นายสมชาย อินทร์ขำ

 อุตรดิตถ์ เขต 1 9/27/2010 10:40:48 AM

3609

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน สถานศึกษาพอเพียงปี 2552

นางทับทิม ปานคะเชนทร์

 อุตรดิตถ์ เขต 1 10/13/2010 10:57:53 PM

3611

การนิเทศเชิงลึก : การพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

นางพุทธชาติ จินันทุยา

 อุตรดิตถ์ เขต 1 9/23/2010 11:29:51 AM

3612

การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

นายประยุทธ คำเพ็ง

 อุตรดิตถ์ เขต 1 9/23/2010 12:58:56 PM

3613

การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์

 อุตรดิตถ์ เขต 1 9/30/2010 1:17:29 PM

3616

การนิเทศแบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

นางวนิดา อุปธารปรีชา

 อุตรดิตถ์ เขต 1 9/27/2010 1:20:58 PM

3617

การศึกษาการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาผู้เรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นายภณ แว่นวิชัย

 อุตรดิตถ์ เขต 1 9/23/2010 2:15:47 PM

3621

การนิเทศแบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของครูภาษาไทยในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

นายปรีชา สุขเกษม

 อุตรดิตถ์ เขต 1 9/23/2010 11:43:33 AM

3622

การนิเทศแบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

นางปานทอง ปัญญาเดช

 อุตรดิตถ์ เขต 1 9/24/2010 9:52:40 PM

3624

การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมทั